Se depun proiectele pentru linia de finantare dedicata conectarii la infrastructura TEN-T

drumuri.jpg

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a anuntat ca s-a deschis apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, ce se va incheia in data de 6 iulie 2017, ora 15.00. Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul integrat de management – aplicatia MySMIS.

Status: Activ
Depunere: 06.07.2017
Buget: minim 1 milion euro/maxim 50 milioane euro

Pentru pregatirea proiectelor este prevazuta o perioada de o luna de la data deschiderii apelului, astfel incat depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 06 ianuarie 2017, ora 15.00.

AXA PRIORITARA 6: Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala

Aceste apeluri de proiecte sunt organizate in cadrul prioritatii de investitie 6.1. Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T(*), inclusiv a nodurilor multimodale.

Care este obiectivul specific al axei prioritare/prioritatii de investitii?

Obiectivul specific al acestei prioritati il reprezinta cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene.

Care sunt regiunile in cadrul carora se pot solicita finantari in cadrul axei prioritare 6/prioritatea de investitii 6.1?

Investitiile propuse pentru finantare in cadrul acestei axe prioritare/ prioritati de investitii acopera nevoile de dezvoltare de la nivel regional si local in cadrul celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei cu privire la realizarea conectivitatii la reteaua TEN T.

In cadrul prezentelor apeluri de proiecte nu se finanteaza proiecte inter-regionale de conectare la reteaua TEN T.

Care sunt actiunile sprijinite in cadrul axei prioritare 6?

Prin intermediul acestei prioritati de investitie vor fi sprijinite principalele tipuri de actiuni:

a. modernizarea si reabilitarea pentru imbunatatirea parametrilor relevanti- cresterea vitezei, sigurantei rutiere, portantei etc. retelei de drumuri judetene (inclusiv poduri si podete, acces la proprietati – aflate in domeniul public ) care asigura conectivitatea, directa (drumuri judetene sau trasee compuse din mai multe drumuri judetene legate direct) sau indirecta (drumuri judetene/trasee legate de retea prin intermediul unui drum national modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum judetean pentru conectarea la autostrazi sau drumuri expres.
b. constructia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii si alte elemente pentru cresterea sigurantei circulatiei (parapeti de protectie, limitatoare de viteza – inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistica orizontala si verticala, reorganizare de intersectii.
c. construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T a drumurilor judetene) si construirea pasarelelor pietonale;

Complementar cu actiunile principale se pot finanta si urmatoarele sub-actiuni:

a. construirea/modernizarea de statii si alveole (in cazul in care proiectul vizeaza un drum judetean/traseu deservit de transportul public de calatori) pentru transport public pe traseul drumului judetean;
b. realizarea de investitii destinate sigurantei rutiere pentru pietoni si biciclisti (construire/modernizare trasee pietonale si piste pentru biciclisti acolo unde geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistica luminoasa verticala pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaica
c. realizarea de alianiamente de arbori situate de-a lungul cailor de transport si parapeti pentru protectie, aparari de maluri si consolidari de versanti, realizarea de investitii suplimentare pentru protectia drumului respectiv fata de efectele generate de conditii meteorologice extreme (provocate de schimbari climatice sau alte cauze exceptionale) – inundatii, viscol etc.

In perioada de monitorizare vor fi avute in vedere aspecte privind rezultatele propuse de beneficiar in cadrul proiectului, cuantificarea acestor rezultate ale proiectului este estimativa si va fi concretizata pe parcursul implementarii proiectului. Astfel,

Rezultatele activitatilor proiectului:

Rezultatele care vor fi mentionate in mod obligatoriu in cadrul fiecarui proiect, dupa caz, in functie de activitatile incluse in proiect:
– lungime pista simpla (cu un sens) de biciclete construite/modernizate – km, (daca pista are doua sensuri de circulatie se va mentiona lungimea totala, insumand lungimile pistelor simplu sens)
– suprafata trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate – mp,
– statii transport public si alveole construite/modernizate – numar,
– aliniamente de arbori situate de-a lungul cailor de transport si investitii suplimentare pentru protectia drumului respectiv fata de efectele generate de conditii meteorologice extreme – km,
– categorii de elemente suplimentare destinate sigurantei circulatiei – numar.

Indicatorii prioritatii de investitie:
– Lungime drumuri judetene reconstruite (*) / modernizate conectate la TEN-T – km
– Lungime drumuri judetene nou construite conectate la TEN-T- km
– Populatia(**) deservita de o infrastructura secundara reabilitata (drumul judetean construit/modernizat/reabilitat) care asigura accesul la coridoarele TEN-T – persoane.

(*) drumuri judetene reconstruite, adica drumuri judetene reabilitate pentru imbunatatirea parametrilor relevanti- cresterea vitezei, sigurantei rutiere, portantei etc.;
(**)Populatia municipiilor, oraselor, comunelor traversate de traseul drumului judetean propus prin proiect: pentru satele aflate pe traseul proiectului se va lua in considerare populatia comunei din care face parte satul respectiv.

Indicatorii proiectului:
– Lungime drumuri judetene reconstruite / modernizate conectate la TEN-T – km
– Lungime drumuri nou construite conectate la TEN-T- km
– Populatia deservita de o infrastructura secundara reabilitata (drumul judetean construit/modernizat/reabilitat) care asigura accesul la coridoarele TEN-T – persoane

Nota: Lungimea drumurilor judetene reconstruite/modernizate conectate la TEN-T si Lungimea drumuri judetene nou construite conectate la TEN-T sunt indicatori de realizare (output), iar Populatia deservita de o infrastructura secundara modernizata care asigura accesul la coridoarele TEN-T, este indicator de rezultat.

Nu se accepta identificarea si cuantificarea in cadrul cererii de finantare a altor indicatori in afara celor mentionati in cadrul sectiunii 1.5 si 1.6 din prezentul Ghid.
Nu vor fi finantate lucrari si investitii ce privesc mentenanta /intretinerea drumurilor judetene.

Care este cuantumul cofinantarii acordate in cadrul prezentelor apeluri de proiecte?

In cadrul prezentelor apeluri de proiecte, pentru intocmirea bugetului cererii de finantare, se vor lua in calcul urmatoarele rate de cofinantare:
– Pentru regiunea Bucuresti Ilfov: maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta rata de cofinantare acordata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), respectiv 18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta rata de cofinantare din bugetul de stat (BS).
– Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare: maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta rata de cofinantare acordata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta rata de cofinantare din bugetul de stat (BS).

Indiferent de regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul, beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinantare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Care este valoarea minima si maxima a unui proiect

Proiectele din cadrul acestui apel de proiecte sunt finantate cu conditia incadrarii in valorile minime si maxime de mai jos:
– Valoare minima eligibila: 1.000.000 Euro
– Valoarea maxima eligibila este de 50.000.000 Euro, cu exceptia proiectelor care se realizeaza in parteneriat intre mai multe unitati administrative (judete), caz in care valoarea maxima eligibila este de 69.500.000 Euro (*)(**).

In cazul in care valoarea eligibila a proiectului depaseste valorile maxime eligibile mai sus precizate, solicitantul poate include diferenta in categoria cheltuielilor neeligibile, cu conditia incadrarii valorii totale a proiectului in limita a 74,5 milioane Euro.

(*) Cursul valutar la care se va calcula incadrarea in respective valori minime si maxime este cel precizat in cadrul Ghidului solicitantului – Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014 – 2020, la subsectiunea 6.2, punctul 4, respectiv, cursul inforeuro al lunii decembrie de 4,5172 lei/euro.
(**)Pentru apelul dedicat regiunii mai dezvoltate, Bucuresti Ilfov, valoarea eligibila maxima a proiectului nu poate depasi 13,3 milioane Euro, corelat cu alocarea regiunii.
Valoarea neeligibila a proiectului reprezinta valoarea cheltuielilor cuprinse in proiect si considerate neeligibile la data incheierii contractului de finantare. Valoarea cheltuielilor efectuate de beneficiar dupa perioada de implementare a proiectului nu mareste valoarea neeligibila a proiectului.

Care este alocarea(*)(**) apelului de proiecte?
Alocarea prezentelor apeluri de proiecte este de 807,78 milioane Euro, din care 699,97 Euro din FEDR si 107,81 Euro finantare de la bugetul de stat.

Aceasta alocare (FEDR+BS) este repartizata pe regiuni de dezvoltare regionala, astfel:

tabel

(*) Alocarea mai sus precizata include rezerva de performanta.

(**) Pentru convertirea in lei a alocarii in aplicatia MySMIS a fost utilizat cursul inforeuro al lunii decembrie 4,5172 lei/Euro.

– Observatie: Finantarea proiectelor in cadrul actualului apel de proiecte se va face in ordinea depunerii doar dupa parcurgerea tuturor etapelor de selectie din primul apel POR 2016/6/6.1/1 si in limita sumelor ce raman disponibile. Aceasta abordare este necesara deoarece la data lansarii prezentelor apeluri se afla in procesul de evaluare si selectie un numar important de proiecte depuse in cadrul primului apel de proiecte, proces ce nu s-a incheiat pana la data lansarii prezentelor apeluri.

Solicitanti

Pentru aceste apeluri de proiecte pot solicita finantare toate unitatile administrativ-teritoriale judet (definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si parteneriate, asa cum sunt definite in conformitate cu prevederile sectiunii 2.7. la prezentul ghid.

Pentru traseele ce parcurg judetele Tulcea si Constanta sunt eligibile la finantare, in cadrul prezentelor apeluri, numai acele drumuri judetene din afara teritoriului ITI Delta Dunarii.

Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse in cadrul prezentelor apeluri de proiecte?

Investitiile vizeaza modernizarea sau reabilitarea pentru imbunatatirea parametrilor relevanti, a retelei de drumuri judetene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta, cu reteaua TEN-T, constructia/ modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean aflate pe traseul drumului judetean respectiv, precum si investitii destinate sigurantei rutiere.

Investitiile in dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport regionala a fost prioritizata prin fundamentari economico-sociale in cadrul Planurilor de Dezvolare Regionala, corelate cu Master Planul General de Transport (MPGT).

De asemenea, necesitatea interventiilor la nivelul variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean trebuie sa rezulte din Planurile de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) ale respectivului oras/municipiu care sa faca referire la utilitatea/necesitatea proiectului respectiv, in functie de nevoile de dezvoltare identificate la nivel local/regional. In acest sens se va depune Lista de proiecte pe domenii de interventie aferenta Planului de Mobilitate Urbana Durabila sau Planul de actiune aferent Planului de Mobilitate Urban din care sa rezulte indeplinirea conditiei mentionata.

Prioritizarea infrastructurii rutiere de importanta regionala este evidentiata prin hartile drumurilor propuse pentru finantare prin Prioritatea de investitii 6.1. a POR 2014-2020 conform Hotararilor Consiliilor de Dezvoltare Regionala si a Hotararii CJ Ilfov.

Hartile drumurilor propuse pentru finantare prin Prioritatea de investitii 6.1. a POR 2014-2020 conform Hotararilor Consiliilor de Dezvoltare Regionala si ale Consiliului Judetean Ilfov sunt incluse in anexa 6.1.3 la prezentul ghid.
Pentru traseele ce parcurg mai multe judete din cadrul unei regiuni se pot incheia acorduri de parteneriat sau acorduri cadru de colaborare cu rolul de a asigura cadrul legal de cooperare in derularea si implementarea proiectelor inter-conectate.

Pentru trasee ce parcurg mai multe judete se pot depune cereri de finantare si individual, pe fiecare judet, chiar daca in Hotararea Consiliilor de Dezvoltare Regionala s-a aprobat intregul traseu, cu respectarea conditiei de continuitate a traseului si de asigurare a conectarii la reteaua TEN-T a fiecarui tronson pentru care se depune cerere de finantare.

De asemenea, pentru cazul in care prin Hotararea Consiliilor de Dezvoltare Regionala s-au aprobat mai multe proiecte ce parcurg mai multe judete, acestea se pot depune impreuna in cadrul unei colaborari parteneriale, cu conditia respectarii conditiei de continuitate a traseului si de conectare la reteaua TEN-T.

Criterii de eligibilitate si selectie

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de catre solicitant incepand cu data depunerii cererii de finantare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selectie si contractare, precum si pe perioada de durabilitate a contractului de finantare, in conditiile stipulate de acesta. Exceptie de la aceasta regula face criteriul privind valoarea minima a proiectului, a carui respectare este obligatorie doar pana la momentul incheierii contractului de finantare, inclusiv.

Devine ne-eligibil un proiect care in urma implementarii si/sau prin implementarea complementara a proiectelor pentru care s-a incheiat un acord cadru de colaborare nu conduce la atingerea obiectivelor privind conectivitatea directa sau indirecta la coridoarele TEN T; beneficiarul va returna din surse proprii sumele virate de catre AM POR.
Devine ne-eligibil un proiect care in urma implementarii nu asigura functionalitatea (starea buna) integrala a drumului respectiv, inclusiv a tronsoanelor de drum finantate din alte surse; beneficiarul va returna din surse proprii sumele virate de catre AM POR.

Starea buna a drumului pentru tronsoanele finantate din alte surse de finantare inseamna cel putin drum acoperit cu asfalt, beton sau pavaj care nu prezinta faiantari pe mai mult de 10% din suprafata totala a segmentului respectiv, sau denivelari/gropi/sparturi in carosabil care duc la reducerea accentuata a vitezei de deplasare .

In cadrul subsectiunilor urmatoare sunt enumerate toate criteriile de eligibilitate aplicabile proiectelor depuse in cadrul prezentelor apeluri, realizandu-se trimiteri la explicatiile detaliate in cadrul Ghidului solicitantului -Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020, acolo unde este cazul.

Eligibilitatea solicitantului si a partenerilor, dupa caz:

A. Unitate administrativ-teritoriala (definita prin Legea 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare):
– Judet
B. Unitati administrativ-teritoriale in parteneriat(*):
– judet(e) – municipiu(i)/ oras(e)/ comuna(e)
– judet-judet (doua sau mai multe)

(*) In cazul Regiunii Bucuresti Ilfov parteneriatul se poate realiza intre UAT Judet – municipiu/ oras(e)/ comuna(e) Programul Operational Regional 2014-2020 decembrie 2016 Ghidul Solicitantului Axa Prioritara 6

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplica fiecarui partener din cadrul acordului de parteneriat/acordului cadru de colaborare, dupa cum este indicat in cadrul prezentei sectiuni.
Nu exista restrictii cu privire la numarul partenerilor.
In scopul constituirii parteneriatelor se incheie acorduri de tipul celor descrise in sectiunea 2.7 a prezentului ghid.

 Eligibilitatea proiectului si a activitatilor

1. Incadrarea proiectului in obiectivele prioritatii de investitii 6.1
2. Incadrarea in documentele strategice relevante (lista de proiecte aprobate prin Hotarari CDR/CJIlfov)
3. Nu sunt eligibile proiectele ce includ investitii care au fost incheiate in mod fizic pana la momentul depunerii cererii de finantare
De asemenea, nu sunt eligibile proiectele ce includ investitii care au fost implementate integral pana la momentul depunerii cererii de finantare.
4. Proiectul propus prin prezenta cerere de finantare nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare, cu exceptia lucrarilor de intretinere si reparatii) realizate asupra aceleiasi infrastructuri/ aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare
5. Incadrarea valorii eligibile a proiectului in limitele minime si maxime mentionate in cadrul subsectiunii 2.4 la prezentul ghid.
6. Perioada de implementare a activitatilor proiectului nu depaseste 31 decembrie 2023
7. Proiectul/solicitantul respecta principiile din domeniul egalitatii de gen, de sanse, nediscriminarea si accesibilitatea prevazute de legislatia nationala si comunitara.
8. Planul de Mobilitate Urbana/Lista de proiecte pe domenii de interventie aferenta PMUD sau Planul de actiune aferent Planului de Mobilitate Urban.

Eligibilitatea cheltuielilor
Conditii cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:
a. sa fie angajata de catre beneficiar si platita de acesta in conditiile legii intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finantare;
b. sa fie insotita de facturi emise in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau a statului in care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza carora se inregistreaza obligatia de plata si de documente justificative privind efectuarea platii si realitatea cheltuielii efectuate, pe baza carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate;
c. sa fie in conformitate cu prevederile programului;
d. sa fie in conformitate cu contractul de finantare, incheiat intre autoritatea de management sau organismul intermediar si beneficiar;
e. sa fie rezonabila si necesara realizarii operatiunii;
f. sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si nationale aplicabile;
g. sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
h. sa nu fie contrara prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislatiei nationale care vizeaza aplicarea dreptului relevant al Uniunii, in privinta eligibilitatii, regularitatii, gestiunii sau controlului operatiunilor si cheltuielilor;

Categorii de cheltuieli eligibile in cadrul acestui apel de proiecte:
1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.Cheltuieli pentru investitia de baza
4 Alte cheltuieli

Cheltuieli neeligibile in cadrul acestui apel de proiecte:
a. cheltuielile prevazute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
b. cheltuielile privind costurile de functionare si intretinere a obiectivelor finantate prin proiect
c. cheltuielile privind costuri administrative
d. cheltuielile de personal
e. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi aferente creditelor
f. contributia in natura
g. amortizarea
h. cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015
i. cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, asa cum sunt ele clasificate in Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004
j. cheltuielile pentru reabilitarea/modernizarea drumurilor comunale, private, forestiere etc.

Atentie! Lucrarile de racordare a drumului judetean, obiect al proiectului, la drumurile laterale sunt finantabile prin POR daca acestea se realizeaza in limita de proprietate/de administrare a judetului.

Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?

Data de deschidere a apelurilor de proiecte (data publicarii ghidului specific si documentatiei aferente apelului pe site-ul programului): 06.12.2016.
Data si ora incepere depunere de proiecte: 06.01.2017, ora 15.00.
Data si ora inchidere depunere de proiecte: 06.07.2017, ora 15.00.
Ambele apeluri au aceeasi perioade de depunere a proiectelor.

Unde se depun proiectele si care este modalitatea de depunere?
In cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cererile de finantare se vor depune utilizand exclusiv aplicatia My SMIS.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati un formular aici.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

Sursa: MDRAP
Finantator: Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de stat

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.