Se pot depune proiecte pe programul Femeia Manager

8femeia-manager.jpg

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism (DIMMMAT) a anuntat ca, incepand cu data de 12.07.2016, ora 10.00, va fi activa aplicatia de inscriere a planurilor de investitii in cadrul “Programului national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii” – 2016.

Status: INACTIV
Depunere: 16.07.2016
Suma maxima: 500.000 lei

Obiectivul programului

Obiectivul principal al schemei de minimis prevazuta in cadrul programului national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, denumit in continuare Program, il constituie stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice private infiintate de catre femei prin facilitarea accesului acestora la finantare, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finantare, in contextul problemelor legate de mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si al prejudecatilor existente la nivel local.

Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionare Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.    

Schema de minimis urmareste:
– imbunatatirea performantelor economice ale intreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finantare de la bugetul de stat;
– stimularea auto-angajarii si cresterea numarului de femei intreprinzator in cadrul comunitatilor de afaceri;
– dezvoltarea capacitatii si a spiritului antreprenorial in randul femeilor;
– cresterea numarului de noi locuri de munca create in cadrul structurilor economice private conduse de femei si a beneficiilor aduse economiei nationale.

Prezenta schema nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionare Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Buget

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/36/26  la Legea nr. 339/2015  a Bugetului de Stat pe anul 2016 este de 500.000 lei.

Prin implementarea programului in anul 2016 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar minim de 10  beneficiari.

Schema este valabila pana la 31 decembrie 2016, platile in cadrul schemei de minimis vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2016.

Valoarea alocatiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA).

Beneficiari

Pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici:

  • microintreprinderile;
  • persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activitati economice in mod independent;
  • intreprinderile individuale

Acestea trebuie sa indeplineasca cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate la momentul inscrierii on-line:

a) sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 6 din 09.02.2011 si indeplinesc conditiile de incadrare in categoria microintreprinderilor, potrivit dispozitiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare sau sunt persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale (inregistrate in registrul comertului si autorizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare);
b) au cel mult 3 ani de la inregistrarea la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei de inscriere on-line in Program;
c) cel putin unul dintre asociati sa fie femeie si sa detina cel putin 50% din partile sociale ale societatii in cazul microintreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/intreprinderii individuale (II) care desfasoara activitati economice, sa fie femeie;
d) codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil si autorizat la momentul inscrierii on line, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul general consolidat si bugetele locale;
f) nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
g) au sediul, sunt inregistrati si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
h) nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
i) ajutorul de minimis acordat prin prezenta schema de minimis nu poate sa depaseasca plafonul de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica, asa cum este acesta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

Notiunea de “intreprindere unica” include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:
(a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.

Intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice.

In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste plafoanele de minimis mentionate la litera i), intreprinderea solicitanta nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste aceste plafoane.

In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.

In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Ajutorul de minimis acordat prin prezenta masura poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, in limita plafonului stabilit in regulamentul respectiv.

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost) echivalent in lei.

Pentru fuziunile si/sau achizitiile ce modifica statutul controlului, in cazul depasirii plafoanelor valorice prevazute de art. 12 din Legea concurentei nr. 21/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurentei, punerea in aplicare a tranzactiei de natura concentrarii economice fiind posibila doar dupa obtinerea unei decizii de autorizare din partea autoritatii de concurenta. Aspectul poate viza si tranzactiile de divizare mentionate mai sus, in cazul in care activele si/sau intreprinderea cu functionare deplina rezultate, depasesc pragurile valorice prevazute de Legea concurentei.

Ajutoarele de minimis nu se cumuleaza cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleasi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeasi masura de finantare prin capital de risc daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea sau valoarea maxima relevanta a ajutorului stabilita pentru conditiile specifice ale fiecarui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptata de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acorda pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

j) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;

k) au obtinut cel putin 60 puncte in urma completarii on-line a planului de afaceri, conform modelului si criteriilor prevazute in anexa nr. 3 la procedura.

 In cadrul programului nu se acorda AFN pentru:

• intermedieri financiare si asigurari:
– 641 Intermediere monetara
– 642 Activitati ale holdingurilor
– 643 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
– 649 Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
– 651 Activitati de asigurari
– 652 Activitati de reasigurare
– 653 Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
– 661 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii
– 662 Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
– 663 Activitati de administrare a fondurilor

• tranzactii imobiliare:
– 681 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
– 682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
– 683 Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract

• 920 – activitati de jocuri de noroc si pariuri

• productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope:
– 110 Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate)
– 1200 Fabricarea produselor din tutun
– 2540 Fabricarea armamentului si munitiei
– 2051 Fabricarea explozivilor
– 4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun
– 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
– 4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate

• productie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie, precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis, respectiv:

a) activitati de pescuit si acvacultura, activitati reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
– 031 Pescuitul
– 032 Acvacultura

b) activitati legate de productia primara a produselor agricole asa cum sunt enumerate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (CE) nr. 104/2000:
– 011 Cultivarea plantelor nepermanente
– 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
– 013 Cultivarea plantelor pentru inmultire
– 014 Cresterea animalelor
– 015 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
– 016 Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare
– 017 Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii

c) activitati de prelucrare si comercializare a produselor agricole listate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in urmatoarele cazuri:

a. cand valoarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de operatorii economici respectivi
b. cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral transferat producatorilor primari (fermieri)

Prin „prelucrarea produselor agricole” se intelege orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare.

Prin „comercializarea produselor agricole” se intelege detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati.

d) activitati legate de export, si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;

f) ajutoarele destinate agentilor economici care activeaza in sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui (CAEN Rev.2)

– 051 Extractia carbunelui superior
– 052 Extractia carbunelui inferior
– 061 Extractia petrolului brut
– 062 Extractia gazelor naturale
– 0721 Extractia minereurilor de uraniu si toriu
– 0892 Extractia turbei
– 091 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
– 099 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

g) ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost.

In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat intr-unul din sectoarele exceptate , cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplica ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

Pentru a beneficia de prevederile schemei, intreprinderea in cauza trebuie sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri, ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiaza de ajutoare de minimis acordate in conformitate cu prezenta schema.

Nu pot beneficia de Alocatii Financiare Nerambursabile in cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat, ca intreprindere unica, pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice nationale, fie din surse comunitare) in valoare totala de cel putin 200.000 euro, echivalentul in lei (100.000 euro in cazul operatorilor economici ce desfasoara activitati de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost).

Beneficiarii sunt obligati pentru o perioada de minimum 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de AFN, sa mentina investitia pentru care primesc AFN in cadrul Programului in mediul declarat in planul de afaceri (rural sau urban), sa nu aplice amortizare accelerata pentru activele achizitionate in cadrul programului si sa pastreze locurile de munca pe perioada nedeterminata existente la data inscrierii on-line si cele create prin program conform numarului de locuri de munca declarat pentru care a primit punctaj in planul de afaceri. In caz contrar, ajutorul acordat se recupereaza conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 77 / 2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata prin Legea nr. 20/2015.

Nu pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre personalul Ministerului / OTIMMC, sot / sotie, afini, rudele acestora pana la gradul II inclusiv si ofertanti, atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile sau in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si personalul Ministerului / OTIMMC, sot/sotie, afini, rudele acestora pana la gradul II inclusiv.

O intreprindere nu poate avea in acelasi timp calitatea de beneficiar si cea de furnizor pentru alte intreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (active/alte costuri de operare) achizitionate si decontate in cadrul programului.

Solicitantii pot beneficia de finantarea nerambursabila obtinuta in cadrul Programului o singura data.

Nu se acorda ajutor financiar pentru societatile ai caror asociati / actionari au calitatea de asociati / actionari in cadrul altor societati beneficiare la oricare din Programele derulate de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri in anul 2016.

Proiecte eligibile:

Schema de minimis urmareste:

  • imbunatatirea performantelor economice ale intreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finantare de la bugetul de stat;
  • stimularea auto-angajarii si cresterea numarului de femei intreprinzator in cadrul comunitatilor de afaceri;
  • dezvoltarea capacitatii si a spiritului antreprenorial in randul femeilor;
  • cresterea numarului de noi locuri de munca create in cadrul structurilor economice private conduse de femei si a beneficiilor aduse economiei nationale.

Cheltuieli eligibile

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din categoriile eligibile:

a) achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;
b) Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
c) achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;

d) achizitionarea de echipamente IT, tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii);

Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea investitiei cu componenta nerambursabila cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.)

e) autoutilitare din categoria N1, N2, N3 cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare exceptand vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost. In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o distinctie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis;
f) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu detin alta pagina web si care trebuie sa fie functionala la data decontului si pe toata durata de monitorizare, in limita a 10.000 lei; se considera cheltuiala eligibila si taxa de achizitionare a domeniului Internet, fara hosting;
g) achizitia de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului in care se desfasoara activitatea;
h) consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program (maxim 4% din valoarea eligibila la decont a proiectului, mai putin consultanta). La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata a fi desfasurata una din activitatile incluse in cod CAEN clasa 70;
i) Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul / actionarul / administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala. Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv (nu mai mult de 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate la decont);
j) Achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
Sursa regenerabila de energie, conform definitiei din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
k) Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care asigura aportul propriu din credit;

Beneficiarii sunt obligati sa asigure bunurile achizitionate prin Program in favoarea OTIMMC, impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) si sa cesioneze toate drepturile pe care le va dobandi in temeiul asigurarii catre OTIMMC. Aceasta asigurare poate fi facuta si anual cu clauza de prelungire; cu obligativitatea trimiterii catre OTIMMC anual a unei copii dupa aceasta la momentul reinnoirii.

Solicitantii care au semnat contractul de finantare au obligativitatea de a achizitiona bunurile si serviciile eligibile in conditii de piata, cu respectarea principiilor prevazute in legislatia in vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie, respectiv sa intocmeasca  un dosar de achizitie care sa cuprinda: cereri de oferta (minimum 3), ofertele primite trebuie sa cuprinda si datele de identificare ale ofertantului si specificatiile tehnice solicitate prin cererile de oferta, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii prin care sa fie justificata alegerea ofertei castigatoare, contractul / contractele cu furnizorul / furnizorii. Acest dosar va fi prezentat dupa incheierea contractului, la momentul depunerii decontului. Dosarul de achizitie se intocmeste pentru toate bunurile si serviciile eligibile cu exceptia comisionului de garantare. Nerespectarea cerintelor de mai sus conduce la respingerea decontului.

Cheltuieli neeligibile:

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu exceptia comisionulu FNGCIMM), ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.

Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing si pentru activele second-hand.

AFN nu poate fi utilizat pentru rambursarea imprumuturilor existente.

In cadrul Programului contributia in natura nu este eligibila.

Durata proiectelor:

In maxim 30 de zile lucratoare de la semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 11 noiembrie 2016, beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile si sa depuna documentatia de decont la sediul OTIMMC. Se pot solicita clarificari, aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari, semnata si stampilata de Seful OTIMMC. Completarile solicitate se depun la OTIMMC in 48 de ore de la instiintare. Nedepunerea clarificarilor solicitate in termen conduce la respingerea proiectului. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizita la fata locului a reprezentantilor UMCR  din cadrul OTIMMC in termen de 20 zile lucratoare de la depunerea decontului dar nu mai tarziu de 02 decembrie 2016. Reprezentantii UMCR vor face verificari la fata locului, consemnand cele constatate intr-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

In situatia neefectuarii cheltuielilor, sau in cazul in care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea initiala, sau nu sunt noi si puse in functiune, beneficiarul este respins de la finantare.

Termenul de 30 de zile lucratoare se poate prelungi doar cu acordul DPAIPIMM la propunerea OTIMMC pentru situatii exceptionale (de exemplu intarzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acorda o singura data, pe baza unei cereri depuse de catre solicitant la sediul OTIMMC cu cel putin 5 zile inainte de expirarea termenului limita de depunere a decontului. Durata prelungirii termenului prevazut la pct. 6.5(3) nu poate depasi termenul limita de efectuare a cheltuielilor, adica 11 noiembrie 2016.

Proiectele se depun online aici.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Finantator: Bugetul de stat
Sursa: AIPPIMM

[caseta-final-fise]

One thought on “Se pot depune proiecte pe programul Femeia Manager”

  1. laura spune:

    daca am un srl-d, pot accesa si fondurile speciale pentru srl-d si fondurile pentru femei manager?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.