Subventii: Lista documentelor ce trebuie depuse odata cu cererea unica de plata

fermier-credit.jpg

cerereFermierii vor putea depune de la 1 martie  cererile unice de plata pentru anul 2016, asa cum a dat asigurari ministrul agriculturii, Achim Irimescu.  Persoanele care nu vor respecta termenul-limita de depunere, 16 mai, vor fi penalizate pentru intarziere.

APIA desfasoara campania de depunere a cererilor in perioada 1 martie – 16 mai. Cererile unice de plata pot fi depuse si dupa acest termen, in termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucratoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul daca cererea unica de plata ar fi fost depusa pana la data de 16 mai.

Se va depune o singura cerere, chiar daca fermierii detin suprafete de teren in diferite localitati sau judete.

La depunerea cererii unice de plata, fermierii trebuie sa prezinte la APIA o serie de documente de identificare pe langa cele de utilizare a terenului sau diversele adeverinte care se cer.

Astfel, trebuie sa aveti la depunerea dosarului urmatoarele documente:

 • Copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/pasaport/certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului/certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz, iar in cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pasaport;
 • Dovada detinerii unui cont bancar activ;
 • Procura notariala, in cazul in care fermierul persoana fizica imputerniceste o persoana pentru depunerea cererii unice de plata in numele sau sau pentru a-l reprezenta in relatia cu APIA.

Se cere sa veniti la APIA si cu un dosar plic!

Documente prin care dovediti ca utilizati terenul

 • adeverinta conform inscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere;
 • copie conform cu originalul a contractului de inchiriere/concesiune a suprafetei agricole, incheiat intre fermier si unitatile administrativ-teritoriale, dupa caz;
 • copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arenda a suprafetei agricole, incheiat intre fermier si Agentia Domeniilor Statului, denumita in continuare ADS, dupa caz.

Fata de anii anteriori, NU vor mai fi solicitate:

 • copia de pe filele din Registrul Agricol;
 • copie a titlului de proprietate si, in lipsa acestuia, declaratia pe propria raspundere a fermierului privind motivul lipsei acestui document;
 • tabelul centralizator cu contracte (de arendare, inchiriere, comodat, asociere in participatiune).

Atentie! Potrivit noilor dispozitii, eliberarea adeverintei emise de primarii, prin care fermierii fac dovada utilizarii terenului, nu va fi conditionata de plata taxelor si impozitelor locale.

Documentele pentru dovedirea calitatii de fermier activ:
– fermierii persoane fizice, care se inregistreaza la Oficiul National al Registrului Comertului ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice, pentru dovedirea calitatii de fermier activ, pentru asigurarea trasabilitatii parcelelor si, dupa caz, a angajamentelor asumate de catre fermieri in cadrul masurilor de dezvoltare rurala depun initial cererea unica de plata ca persoana fizica. Dupa inregistrarea ca persoane autorizate/intreprinderi individuale/intreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploatatiei, in conditiile prevazute la art. 28 din OUG nr. 3/2015 cu modificari si completari ulterioare, pana la data limita de depunere a cererii unice de plata;
– persoanele fizice care nu au optat pentru inscrierea la ONRC ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezinta dovezile verificabile prevazute la art. 6, alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificari si completari ulterioare;
– persoanele juridice care au beneficiat in anul anterior de plati directe care depasesc cuantumul de 5000 de euro si care sunt inregistrate la ONRC, prezinta cod CAEN din care rezulta activitatea agricola sau actul de infiintare/ actul constitutiv/statutul din care reiese ca au activitate agricola, dupa caz;
– persoanele juridice care au beneficiat in anul anterior de plati directe care depasesc cuantumul de 5000 de euro si nu au cod CAEN pentru activitate agricola, prezinta la APIA dovezile verificabile prevazute la art. 6, alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificari si completari ulterioare, din care sa reiasa veniturile totale si cele obtinute din activitati agricole (copiile situatiilor financiare anuale depuse la ANAF);
– persoanele juridice care au beneficiat in anul anterior de plati directe care depasesc cuantumul de 5000 euro si nu sunt inregistrate la ONRC, sau din ale caror acte de infiintare/act constitutiv/statut nu reiese activitatea agricola (licee agricole, universitati, statiuni de cercetare agricola, unitati de cult, etc.) prezinta la APIA:
a) bilantul contabil conform Legii 82/1991 a contabilitatii;
b) jurnalul de venituri si cheltuieli;
c) contul de executie a bugetului institutiei publice si al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii.

Dovezile verificabile privind indeplinirea conditiilor de fermier activ pentru persoanele fizice/ juridice se prezinta la APIA la depunerea cererii unice de plata si nu mai tarziu de data-limita de depunere a cererilor unice de plata cu intarziere (10 iunie 2016).

Documente pentru accesarea masurilor compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenuri agricole:
-in cazul in care fermierii solicita sprijin pentru pachetul 5- agricultura ecologica din Masura 214- Plati de agro-mediu sau pentru pachetele din Masura 11-Agricultura ecologica (submasura 11.1- Sprijin pentru conversia la metode de agricultura ecologica si submasura 11.2-Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica): copie dupa contractul incheiat intre organismul de inspectie si certificare/entitate mandatata si beneficiar si copie dupa fisa de inregistrare in agricultura ecologica a solicitantului de sprijin cu registrul parcelar aferent– se prezinta odata cu cererea unica sau cel tarziu pana la termenul limita de depunere a acesteia);
-in cazul in care solicita pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbarilor climatice din Masura 10- Agro-mediu si clima trebuie sa depuna urmatoarele documente: certificatul oficial de calitate a semintei, factura de achizitionare a semintei care sa includa urmatoarele informatii: hibridul, soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi-tardiv si timpuriu/semi-timpuriu) si cantitatea de samanta achizitionata si certificatul oficial de calitate si conformitate al furnizorului/producatorului – se prezinta odata cu cererea unica sau cel tarziu pana la termenul limita de depunere a acesteia;
-in cazul in care solicita pachetul 8-Cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon din Masura 10-Agro-mediu si clima trebuie sa depuna: adeverinta eliberata de asociatia care conduce registrul genealogic al rasei solicitate la plata – se prezinta odata cu cererea unica sau cel tarziu pana la termenul limita de depunere a acesteia;
-daca utilizeaza apa pentru irigatii trebuie sa prezinte odata cu depunerea cererii (cel tarziu pana la termenul limita de depunere a cererii) documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigatii.

Trebuie sa se solicite sprijinul aferent schemei de plata/masurii de sprijin dorite si sa semneze toate paginile cererii unice de plata.

Documente care trebuie depuse de utilizatorii de pajisti

Documentele prin care fermierii fac dovada utilizarii pajistilor permanente apartinand unitatilor administrativ- teritoriale sau ADS, sunt:
-Copie conform cu originalul de pe contractele de concesiune sau de inchiriere incheiate intre, pe de o parte, primarii/consiliile judetene sau ADS si, pe de alta parte, crescatorii de animale sau asociatiile crescatorilor de animale, din care sa reiasa suprafata de pajiste permanenta utilizata, valabile cel putin pana la data de 1 decembrie a anului de cerere. Contractele de concesiune sau de inchiriere incheiate in conditiile legii inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin, avand ca obiect utilizarea pajistilor permanente apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, continua sa isi produca efectele pana la data incetarii prin modalitatile stabilite in contract;
-Copia cardului exploatatiei, conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 40/2010. In cazul in care fermierul nu detine card de exploatatie, trebuie sa prezinte adeverinta eliberata de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, din care sa rezulte codul exploatatiei inscrise in RNE valabil la data depunerii cererii unice de plata.
-In conformitate cu art. 7 alin. (2) din ordonanta, in cazul pajistilor comunale concesionate/inchiriate in conditiile legii de catre asociatiile crescatorilor de animale, beneficiarii platilor sunt membrii asociatiei, respectiv fermierii activi. Calculul suprafetelor aferente fiecarui membru se efectueaza proportional cu numarul de UVM detinut de fiecare membru in parte la data de 1 martie a anului de cerere, asigurandu-se cel putin incarcatura minima de animale de 0,3 UVM/ha, pentru suprafata concesionata/inchiriata de catre asociatie. Fiecare membru al asociatiei, solicitant al platilor directe in calitate de fermier activ, prezinta la APIA dovada utilizarii acestor suprafete de pajisti permanente, respectiv copia de pe contractul de concesiune/inchiriere a pajistii de catre asociatie si copia centralizatorului care cuprinde acordul, datele de identificare, numarul de animale detinute de catre fiecare membru al asociatiei, precum si suprafetele alocate acestuia pe blocuri fizice, folosind aplicatia GIS, pusa la dispozitie de catre APIA.
-Fiecare membru al asociatiei, in calitate de beneficiar al platilor, declara la APIA in cererea unica de plata suprafetele utilizate de pajiste permanenta comunala care ii revin, folosind codul de cultura aferent pajistilor permanente utilizate in comun. In cazul suprafetelor utilizate in comun, fara delimitare fizica in teren, sanctiunile se calculeaza proportional cu suprafata declarata de catre fiecare fermier, membru al asociatiei, in blocul fizic in care a fost constatata neconformitatea.
-Codul/Codurile de exploatatie zootehnica si animalele declarate intr-o cerere unica de plata, pentru asigurarea incarcaturii cu animale pe pajistile permanente si/sau pentru solicitarea platilor pentru efectivele de animale, fac obiectul unei singure cereri unice de plata.
-Cooperativele agricole precum si grupurile de producatori care desfasoara activitate agricola in calitate de fermier activ pe pajistile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, cu animalele pe care le detin, pot depune cererea de plata prin reprezentantul legal, i sau animalele solicitate la plata de catre forma asociativa” in conformitate cu actul constitutiv si/sau statutul formei asociative.

Atentie! Suprafetele declarate in cererile unice de plata pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizarii terenului pana la data-limita de depunere a cererilor unice de plata sunt neeligibile!

Actele necesare pentru subventiile APIA pentru cresterea animalelor

In campania 2016 declaratiile in sectorul zootehnic se depun la centrul judetean /centrul local la care fermierul este arondat. Lista animalelor pentru fiecare schema de plata va fi pusa la dispozitia fermierilor de catre functionarii APIA din cadrul CL/CJ la momentul in care fermierul se va prezenta pentru depunerea cererii unice de plata, lista din care va elimina animalele care nu doreste a fi cuprinse in cererea unica de plata, respectiv in declaratie sector zootehnic.

Fermierii sunt rugati sa detina/intre in posesia lista animalelor existente in exploatatie (ovine, caprine, bovine) ce urmeaza a fi solicitate pentru sprijinul financiar aferent anului 2016 in vederea compararii cu lista animalelor, pentru fiecare schema de plata din sectorul zootehnic din aplicatia electronica.

Fermierii care solicita ANT 7 si ANT 8, care au dobandit dreptul la prima in anii/anul anteriori vor solicita ajutor national tranzitoriu pentru efectivul de animale fara a mai fi detaliat pe crotalii.

Pentru Masurile 10 si 11, trebuie sa semeze si partea „V.3.1- Angajamente si declaratii*) – M10 – Agro-mediu si clima” si/sau V.3.2/3.3 – Angajamente si declaratii*) – M11- Agricultura ecologica”, dupa caz.

Pentru Ajutoarele Nationale Tranzitorii in Zootehnie (ANTZ)

Documentul specific care insoteste cererea unica de plata pentru fermierii care nu au solicitat ANTZ in anii de cerere 2013-2015 este copia de pe dovada de inregistrare a solicitantului in sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum si a cantitatilor de lapte livrate si/sau vandute direct in anul de cota de referinta.

Documentul specific care insoteste cererea unica de plata pentru ANTZ este unul din urmatoarele, dupa caz:
a) copie de pe cel putin un contract cu un cumparator, valabil pe o perioada de minimum 6 luni, insotita de copii de pe cel putin o factura sau de pe cel putin o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul care efectueaza livrarea de lapte;
b) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul persoana fizica ce efectueaza vanzarea directa a laptelui;
c) copie de pe avizul de insotire a marfii si de pe dispozitia de incasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producatorul care efectueaza vanzarea directa a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridica;
d) copie de pe factura/bonuri fiscale de vanzare directa a laptelui pentru PFA, II, IF si SC.

Documentul specific care insoteste cererea unica de plata este copia de pe pasaportul fiecarui animal pentru care se solicita ANTZ/copie de pe documentele care atesta iesirile din efectiv, dupa caz, in cazul exploatatiilor pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de prima in anii anteriori.

Dreptul la prima obtinut in anii anteriori, pentru schema decuplata de productie, specia bovine, prevazuta la art. 62 lit. b), poate fi cedat, pe baza unei declaratii notariale, unei alte persoane, in alta exploatatie, infiintata ulterior datei de referinta pentru care a fost stabilit dreptul, in urma preluarii integrale a animalelor purtatoare de prima, cu conditia respectarii cumulative a conditiilor de eligibilitate.

Toti fermierii care solicita ANTZ trebuie sa prezinte adeverinta emisa de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, care atesta ca efectivul de animale existent in exploatatia cu cod ANSVSA, la data emiterii adeverintei, identificat si inregistrat in RNE, este cuprins in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor.

Pentru Sprijinul Cuplat in Zootehnie
Toti fermierii activi care solicita SCZ trebuie sa prezinte adeverinta emisa de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, cu exceptia SCZ pentru viermi de matase, care atesta ca efectivul de animale existent in exploatatia cu cod ANSVSA, la data emiterii adeverintei, identificat si inregistrat in RNE, este cuprins in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor.

Documentele specifice care insotesc cererea unica de plata pentru sprijinul cuplat pentru cresterea bivolitelor:
a) copia de pe pasaportul fiecarei bivolite de lapte pentru care se solicita SCZ;
b) adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirma inscrierea bivolitelor, pentru care se solicita sprijin cuplat, in Registrul genealogic al rasei, avizata de catre Agentia Nationala pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, denumita in continuare ANZ, dupa caz.

Documentul specific care insoteste cererea unica de plata pentru spriinul cuplat pentru ovine si caprine este adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirma inscrierea femelelor ovine si/sau berbecilor de reproductie sau femelelor caprine si/sau tapilor de reproductie, pentru care se solicita SCZ, in Registrul genealogic al rasei, incepand cu anul de cerere 2016.

Documentele specifice care insotesc cererea unica de plata pentru sprijinul cuplat pentru vacile de carne si metisii lor:
a) copie de pe pasaportul fiecarui animal pentru care se solicita SCZ, existent in exploatatie la data depunerii cererii unice de plata;
b) adeverinta eliberata de ANZ care certifica rasele de carne si metisii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de insamantari artificiale/adeverintele de monta naturala, precum si inscrierea in Registrul genealogic al rasei;
c) documente care atesta iesirile animalelor din exploatatie, daca este cazul, conform prevederilor

Ordinului ANSVSA nr. 40/2010 pentru animalele din categoriile tauri din rasa de carne, tineret mascul si/sau femel din rase carne si tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne.

Documentele specifice care insotesc cererea unica de plata pentru sprijinul cuplat la vacile de lapte:
a) copie de pe pasaportul fiecarei vaci de lapte pentru care se solicita SCZ;
b) adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirma inscrierea vacilor de lapte, pentru care se solicita SCZ, in Registrul genealogic al rasei, avizata de ANZ, dupa caz;
c) copie de pe contractul cu un cumparator, valabil pe o perioada de minimum 6 luni, sau de pe documentele fiscale care sa ateste livrarea laptelui, respectiv facturi fiscale si/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol in cazul vanzarilor directe.

Documente utile:

Cerere unica de plata 2016

Ordinul 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

Ordinul 234/2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, si pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizat.

Graficul cererii unice de plata

 • perioada de depunere a cererilor unice de plata – de la inceputul lunii martie pana la 16 mai (fara penalizari) ulterior datei de 16 mai se mai pot depune in termen de 25 de zile caledaristice (cu penalizari de 1%/zi);
 • depunerea cererilor unice de plata – centrele locale/judetene APIA declaratia de suprafete se poate face on-line (IPA online), prin utilizarea unui nume de utilizator si unei parole furnizate de APIA fiecarui fermier;
 • controale administrative – supradeclarari, verificari in baza de date IACS, verificari incrucisate cu alte baze de date (ex. Registrul animalelor – ANSVSA), analiza de risc (evaluarea factorilor de risc ptr. fiecare fermier) si esantionare in vederea stabilirii esantionului de controlul (selectarea cererilor de plata cu risc mai mare de identificare a unor neconformitati);
 • controale pe teren – clasic pe teren (inclusiv vizite rapide) sau prin teledetectie, verificarile de vara si cele de iarna;
 • controale administrative- cu datele rezultate in urma controalelor pe teren;
 • gestionarea erorilor – calcularea sanctiunilor si autorizarea la plata;
 • efectuarea platii – aana la data de 30 iunie a anului urmator.

Sursa: agrointel.ro

2 thoughts on “Subventii: Lista documentelor ce trebuie depuse odata cu cererea unica de plata”

 1. vasile spune:

  Vai ,ministru de ciubote,,noi avem nevoie de bani,.😈 -cule

 2. Anton spune:

  Domnul Mihai Balici are perfecta dreptate! Interesant este ca mass-media evita,sistematic, prezentarea acestor aspecte,de grava ilegalitate si crasa incompetenta(dirijata,cel putin, partial si pt care, desi fermierii au avut mari pierderi,financiare si nu numai, inca,nu a raspuns nimeni,din punct de vedere penal,civil si administrativ)! Va solicitam sprijinul pt aflarea adevarului si tragerea la raspundere a celor vinovati. In prezent existand riscul ca situatia sa se repete si sa se agraveze. Pe de alta parte de vina suntem toti pt ca nu cerem drepturile garantate! Suntem in continuare dezbinati,lasi,individualisti,deci,manevrabili!!!

 3. Balici Mihai spune:

  Va rog sa nu mai dati asemenea informatii pompoase , ca cine nu stie crede ca este raiul pe pamant si ne dau europenii bani cu galeata
  DVS vorbiti de ceea ce se va da la anul 2017 ,in loc sa urmariti ceas de ceas , ora de ora cum sta d-l ministru cu realizarea aplicatiei informatice pentru subventia din anul 2015 , care nici la aceasta data nu s-a dat
  Mai mult exista pericolul ca aplicatia informatica care acum se proiecteaza sa nu fie functionala nici la vara si exista pericolul ca cei un milion de fermieri sa nu primeasca subventia
  Rog sa faceti o rubrica speciala cu stadiul zilnic la proiectarii sistemului informatic , faceti un grafic GANTT si intrebati in fiecare zi sau chiar va deplasati la firma care proiecteaza sa vedeti concret stadiul si cum evolueaza
  Sa nu ne trezim prin mai iunie ca nu merge aplicatia , exact ca la cardul de sanatate
  Faceti si dvs o greva japoneza sa nu mai dati nici un fel de informatii de la Ministerul Agriculturii , pana nu va informeaza desprea stadiul aplicatiei informatice pentru subventiile pe anul 2015

Lasă un răspuns la vasile Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.