500 milioane de lei pentru proiecte de optimizare a proceselor orientate catre cetateni si mediul de afaceri

proiecte-europene.jpg

Fonduri in valoare de 500 de milioane de lei sunt disponibile pentru proiecte care duc la optimizarea proceselor in administratia publica centrala si care pun in aplicare masuri prevazute in strategiile din domeniu: Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice (SCAP) si Strategia pentru o mai buna reglementare (SMBR), planul de masuri pentru implementarea managementului calitatii 2016 – 2020 si planul de masuri de simplificare pentru cetateni.

Este vorba despre cererea de proiecte IP3, o noua linie de finantare lansata de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa (AM POCA) in cadrul Axei prioritare 1 – Administratie publica si sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP.

Status: INACTIV
Depunere: 16.12.2016
Buget: 500 milioane de lei

Scopul acestei cereri de proiecte este de a sprijini autoritatile si institutiile publice pentru implementarea unitara a managementului calitatii si performantei, implementarea masurilor de simplificare pentru cetateni, de sistematizare si simplificare a fondului activ al legislatiei, de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri, de creare a cadrului pentru dezvoltarea la nivel local. Proiectele finantate in cadrul acestei cereri de proiecte vor fi in concordanta cu masurile stabilite in Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 2016-2020, Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor, precum si cu masurile din SCAP, din SMBR.

Axa prioritara si obiectiv specific POCA

Pentru a putea obtine finantare in cadrul acestei cereri de proiecte, propunerile trebuie sa se incadreze in:

Axa prioritara 1. Administratie publica si sistem judiciar eficiente
Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri, in concordanta cu SCAP.

Rezultatele POCA

Rezultatele asteptate ale POCA, pentru aceasta cerere de proiecte, sunt urmatoarele:

R1: Sisteme unitare de management al calitatii si performantei implementate in autoritatile si institutiile publice centrale;
R4: Fondul activ al legislatiei sistematizat si simplificat progresiv;
R5: Proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri implementate in concordanta cu Strategia pentru o mai buna reglementare;
R6: Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni implementate la nivel central in concordanta cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetateni;
R7: Povara administrativa redusa pentru cetateni si mediul de afaceri;
R8: Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice centrale imbunatatite pentru sustinerea masurilor/actiunilor din cadrul acestui obiectiv specific

Fiecare propunere de proiect va descrie rezultatele proprii, corespunzatoare obiectivelor propuse. Toate rezultatele la nivel de proiect trebuie sa contribuie la atingerea rezultatelor asteptate ale POCA.

ATENTIE! Cererea de finantare nu este eligibila in cazul in care isi propune sa contribuie exclusiv la Rezultatul R8.

Tipuri de actiuni POCA

Actiunile prevazute in POCA ce pot fi transpuse in activitati in cadrul proiectelor sunt prezentate mai jos. Aceasta lista este orientativa:

Dezvoltarea de sisteme si instrumente de management
o stabilirea si implementarea actiunilor necesare consolidarii cadrului legislativ pentru implementarea unui sistem unitar de management al calitatii la nivelul administratiei publice;
• implementarea managementului calitatii si performantei in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale CAF si/ISO, BSC;
• realizarea si implementarea unui mecanism de monitorizare si evaluare a impactului utilizarii sistemelor si instrumentelor de management al calitatii in administratia publica;
– realizarea de analize, studii in vederea identificarii si dezvoltarii de mecanisme sinstrumente de imbunatatire a proceselor decizionale;
• realizarea de ghiduri, manuale, organizarea de actiuni de identificare, promovare si diseminare a bunelor practici (ex. benchmarking/benchlearning), a inovarii si networkingului in administratia publica.

Cresterea calitatii reglementarilor:
• evaluari sistemice ale cadrului de reglementare pe domenii specifice, pentru cresterea calitatii reglementarilor;
• sistematizarea si simplificarea fondului activ al legislatiei, conform SMBR;

Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni si mediul de afaceri:

a. simplificarea poverii administrative ce afecteaza mediul de afaceri
• continuarea reducerii sarcinilor administrative prin simplificarea legislatiei aferente domeniilor: munca (forta de munca, legislatia muncii, pensii si asigurari sociale, securitate si sanatate in munca), sanatate (farma, autorizare, inspectie sanitara), educatie, mediu (schimbari climatice, silvicultura), justitie (registrul comertului, profesii liberale), administrare fiscala, vama, constructii;
• masurarea costurilor administrative generate pentru mediul de afaceri de catre autoritatile din subordinea/coordonarea SGG si a Parlamentului, care nu au fost in dezvoltarea si implementarea de noi instrumente de masurare si reducere a birocratiei (depistarea poverilor administrative, masurarea costurilor de conformare, ghilotina reglementarilor) incluse in masuratori anterioare;
• dezvoltarea si implementarea de noi instrumente de masurare si reducere a birocratiei (depistarea poverilor administrative, masurarea costurilor de conformare, ghilotina reglementárilor);

b. simplificarea procedurilor administrative pentru cetateni:
• implementarea masurilor ce vizeaza capacitatea administrativa din Planul Integrat pentru Simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor (in concordanta cu SCAP); – realizarea de analize pentru a identifica serviciile publice care pot fi furnizate intr-o maniera integrata (ex. one-stop-shop) la nivel de sector si/sau la nivel administrativ.

Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor personalului din autoritatile si institutiile publice centrale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) pentru sustinerea actiunilor din cadrul acestui obiectiv specific; schimburi de experienta/networking cu autoritati / institutii/ organisme ale administratiilor publice nationale si internationale.

ATENTIE! Cererea de finantare nu este eligibila in cazul in care cuprinde exclusiv actiuni de formare si diseminare!

Contributia FSE prin POCA la alte obiective tematice ale FESI

POCA isi propune sa contribuie la crearea unei administratii publice moderne, capabila sa faciliteze dezvoltarea socio-economica a tarii, prin intermediul unor servicii publice, investitii si reglementari de calitate, conducand la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. In plus fata de obiectivul tematic stabilit, sprijinul din POCA va contribui, de asemenea, la urmatoarele obiective tematice:

• OT 1: Imbunatatirea potentialului inovativ al administratiei publice centrale este posibila prin incurajarea cooperarii cu parteneri din mediul academic, universitati si institute de cercetare, cu mediul de afaceri si societatea civila. POCA va sustine administratia publica centrala in realizarea de parteneriate care sa identifice solutii inovative la probleme Sociale.
• OT 2: POCA va sprijini masuri de pregatire a cadrului orizontal de dezvoltare al e-guvernarii si al cresterii calitatii TIC in administratie. Utilizarea acestor sisteme are ca scop reducerea timpului de raspuns a autoritatilor si institutiilor publice la provocarile aparute si apropierea mai mare de cetatean si mediul de afaceri, prin facilitarea accesului la serviciile publice Oferite de acestea.
• OT 3: POCA va sprijini activitati care sa conduca la optimizarea si imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de administratia publica pentru mediul de afaceri. In cadrul AP 1 vor fi finantate actiuni de rationalizare (simplificare legislativa) si de crestere a calitatii actelor normative pentru reducerea poverii administrative pentru cetateni si mediul de afaceri, proceduri de simplificare a sistemului de impozite si taxe si promovarea unor masuri de consolidare a transparentei, stabilitatii si predictibilitatii care vor avea un impact asupra mediului de afaceri, in general, si IMM-urilor, in special. Prin coroborarea masurilor de simplificare cu implementarea sistemelor de e-guvernare in relatia dintre administratia publica centrala (inclusiv structurile lor deconcentrate) si mediul de afaceri, se va reduce semnificativ timpul si costurile pentru IMM-uri de a accesa si beneficia de servicii publice.
• OT 4: Programul va sustine activitati de constientizare a cetatenilor cu privire la necesitatea cresterii eficientei energetice in toate domeniile vietii economice si sociate, precum si prin activitati de imbunatatire a transparentei si predictibilitatii cadrului de reglementare si de simplificare a proceduritor.
• OT 5: Sistemul national de management al situatiilor de urgenta este caracterizat printr-o responsabilitate partajata intre mai multi actori si necesita un sistem de coordonare interinstitutional, organizat pe niveluri sau domenii de competenta. Acest obiectiv va fi sustinut prin activitati care vor consolida capacitatea de management al riscurilor al autoritatilor administratiei publice, in principal prin reglementari si proceduri de prevenire si raspuns, masuri de constientizare privind expunerea la riscuri, asigurand prevenirea riscurilor generatoare de situatii de urgenta, prin evitarea manifestarii acestora, prin reducerea frecventei de producere ori limitarea consecintelor lor si cresterea capacitatii de raspuns.
OT 6: POCA va sustine activitati privind dezvoltarea si implementarea de politici si strategii la toate nivelurile, prin instrumente specifice, precum si sisteme si proceduri pentru coordonarea acestora de catre autoritatile administratiei publice. POCA va sustine masuri pentru dezvoltarea capacitatii administrative a institutiilor si autoritatilor publice implicate in evaluarea si adoptarea de planuri de management Natura 2000, revizuirea si simplificarea procedurilor aferente, precum si masuri cu caracter orizontal de sustinere a capacitatii structuritor de management al ariilor protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000. Vor fi sustinute actiuni ce vizeaza schimbarea comportamentului de consum a apei si a atitudinii fata de protectia mediului in sensul conservarii resurselor, in general.
OT 7: Acest obiectiv va fi sprijinit prin actiuni de consolidare a capacitatii MT, dar si a altor actori in ceea ce priveste elaborarea si implementare a strategiilor si politicilor in domeniul sigurantei transportul, activitati de formare in domeniul sigurantei si securitatii a personalului din structurile de specialitate, dar si in alte actiuni necesare pentru implementarea politicii in domeniu, inclusiv cele rezultate din analiza functionala. Actiuni complementare vor viza dezvoltarea capacitatii administrative a ANAF si a Politiei de Frontiera privind realizarea controlului vamal si de trecere a frontierei, inclusiv dezvoltarea si modificarea procedurilor si pregatirea personalului, in conformitate cu EU Customs Competency Framework. Se vor avea in vedere sprijinirea masurilor de reforma a guvernantei corporative a intreprinderilor de stat din sectorul energiei.

 Buget

Prezenta cerere de proiecte o alocare financiara orientativa de 500.000.000,00 lei.

 • Suma minima aferenta unui proiect: 700.000,00 lei;
 • Suma maxima aferenta unui proiect: 15.000.000,00 lei.

Eligibilitatea solicitantilor si a partenerilor

Solicitantii eligibili sunt in cadrul acestui apel sunt impartiti in functie de rezultatele de program incluse in acesta:

pentru rezultatele ce vizeaza:

 • sisteme unitare de management al calitatii si performantei implementate in autoritatile si institutiile publice centrale;
  • Ministerul Finantelor Publice; Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
  • Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
  • Ministerul Sanatatii;
  • Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice; Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor;
  • Ministerul Transporturilor; Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri;
  • Ministerul Energiei;
  • Alte autoritati si institutii ale administratiei publice centrale, inclusiv autoritati administrative autonome, cu responsabilitati stabilite in Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 20162020.
 • pentru rezultatele ce vizeaza:
  • Fondul activ al legislatiei sistematizat si simplificat progresiv;
  • Proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri implementate in concordanta cu Strategia pentru o mai buna reglementare;
  • Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni implementate la nivel central in concordanta cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative.
 • pentru cetateni;
  Povara administrativa redusa pentru cetateni si mediul de afaceri;
  v. Secretariatul General al Guvernului/CanCelaria Primului Ministru;
  v. Consiliul Legislativ;
  v. Camera Deputatilor (Secretariatul General al Camerei, astfel cum este stipulat in cadrul SMBR);
  v. Senatul Romaniei (Secretariatul General al Senatului, astfel cum este stipulat in cadrul SMBR); v.Ministerul Finantelor Publice
  v. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
  v. Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
  v. Ministerul Educatiei Nationate si Cercetarii Stiintifice
  v. Ministerul Sanatatii
  v. Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala
  v. Alte autoritati si institutii ale administratiei publice centrale, inclusiv autoritati administrative autonome, cu responsabilitati stabilite in SMBR.

Parteneri eligibili sunt urmatoarele tipuri de institutii, care au competentele/atributiile necesare si dovedite (conform documentelor de constituire/infiintare/organizare si functionare) in domeniul in care se incadreaza obiectivele proiectului propus:

 • autoritati si institutii ale administratiei publice centrale;
 • autoritäti administrative autonome;
 • ONG-uri;
 • parteneri sociali;
 • institutii de invatamant superior acreditate si de cercetare;
 • Academia Romana.

Selectia partenerului este in competenta exclusiva a solicitantului, in calitate de lider al parteneriatului, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, precum si cu cerintele prezentului ghid si trebuie sa respecte prevederile legislatiei mentionate mai sus.

Respectarea prevederilor legale incidente in ceea ce priveste selectia partenerilor privati va fi analizata de AM in etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii, iar oportunitatea acestuia in etapa de evaluare tehnica si financiara.

ATENTIE! In cadrul unui proiect implementat in parteneriat, nu se accepta ca mai mult de 50% din rezultatele/activitatile proiectului sa fie efectuate de catre partener/parteneri.

Solicitantii si partenerii acestora nu vor fi considerati eligibili daca se afla in una din situatiile prezentate mai jos, dupa caz, in functie de tipul autoritatilor si institutiilor publice:

• in stare de faliment/insolventa sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, incheierea de concordate, suspendarea activitatii economice sau obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau in situatii similare;
• reprezentatul legat al solicitantului/partenerului a fost condamnat printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauda, coruptie, participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
• in urma altei proceduri de achizitionare sau in urma unei proceduri de alocare a unei subventii finantate de la bugetul comunitar, reprezentatul legal al solicitantului/partenerului a fost gasit vinovat de incalcarea grava a contractului datorita nerespectarii obligatiilor contractuale;
• reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor a suferit o condamnare printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru delict legat de conduita profesionata.

ATENTIE Solicitantii care renunta la obtinerea finantarii in etapa de contractare, beneficiarii care solicita rezilierea contractelor de finantare, in mod nejustificat si din motive imputabile exclusiv acestora si/sau partenerilor, precum si beneficiarii carora le sunt reziliate de catre AM contractele de finantare din motive imputabile exclusiv acestora, nu vor mai fi admisi pentru depunerea de cereri de finantare aferente altor cereri de proiecte, pe o perioada de:
• 1 an pentru solicitantii care renunta la obtinerea finantarii in etapa de contractare;
• 2 ani pentru beneficiarii care solicita rezilierea contractelor de finantare si beneficiarii carora le sunt reziliate contractele de finantare de catre AM.

Durata proiectului

Durata maxima de implementare a proiectului este de 30 de luni, cu posibilitate de prelungire de pana la maxim 12 luni, pe parcursul implementarii, in cazuri temeinic justificate, si din motive care nu sunt imputabile exclusiv beneficiarului/partenerului/partenerilor, cu acordul prealabil al AM POCA.

Eligibilitatea grupului tinta

Grupul tinta eligibil este format din:
• personal din autoritatile si institutiile publice (personal de conducere si de executie, inalti functionari publici);
• demnitari (ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora)
• alesi locali (ex. consilieri locali si consilieri judeteni, primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene, astfel cum sunt definiti in actele normative incidente administratiei publice locale),
• reprezentanti ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanti ai structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale) si ai partenerilor sociali, cetateni.

Grupul tinta trebuie sa fie relevant pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului depus. Problemele identificate la nivelul grupului tinta vor fi descrise in sectiunea 12 Justificare a cererii de finantare.

In sectiunea 13 Grup tinta, din cererea de finantare, grupul tinta care beneficiaza direct de activitatile proiectului va fi exprimat numeric.

Finantare
Valoarea totala a proiectului se compune din:
• valoarea eligibila;
• valoarea neeligibila.

Valoarea eligibila a proiectului se compune din:
• valoarea cheltuielilor eligibile (fara TVA),
o cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila aferenta acestora. Pentru a fi eligibila, cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila, trebuie sa fie aferenta unor cheltuieli eligibile efectuate in cadrul operatiunilor. In vederea stabilirii eligibilitatii taxei pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila, beneficiarul are obligatia completarii anexei, Declaratie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul proiectului propus spre finantare din instrumente structurale.

Valoarea neeligibila a proiectului se compune din:
• valoarea cheltuielilor neeligibile (inclusiv TVA aferenta acestora);
• TVA aferenta cheltuielilor eligibile, pentru toate cazurile in care aceasta este deductibila.

Avand in vedere faptul ca, in cadrul acestei cereri de proiecte, sunt eligibile doar proiectele cu acoperire nationata, care sunt in beneficiul ambelor categorii de regiuni, respectiv regiunea mai dezvoltata (regiunea Bucuresti-Ilfov) si regiunile mai putin dezvoltate (restul regiunilor de dezvoltare), finantarea acestora se va face atat din alocarea pentru regiunea mai dezvoltata, cat si din cea pentru regiunea mai putin dezvoltata, utilizand principiul proportionalitatii, respectiv prorata stabilita la nivelul programului. Procentul din alocarea pentru regiunea mai dezvoltata, aferent cheltuielilor eligibile, este de 19,36%, iar pentru regiunea mai putin dezvoltata este de 80,64%. Aceste procente au fost folosite, de altfel, pentru a determina, la nivelul programului, sumele alocate celor doua categorii de regiuni (mai multe informatii pot fi gasite in sectiunea 1.2 din POCA).

Valoarea finantarii nerambursabile, din partea UE, acordata este, la randul ei, diferentiata pe cele doua categorii de regiuni, conform art. 120 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, astfel:

 • pentru regiunea mai dezvoltata este de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile;
 • pentru regiunile mai putin dezvoltate este de maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

De asemenea, solicitantul trebuie sa contribuie la valoarea totala eligibila a proiectului propus cu un anumit procent, ce se constituie in contributia solicitantului. Valoarea contributiei solicitantului si a partenerului, acolo unde este cazul, se stabileste in functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant.

Pentru a determina, din cheltuielile eligibile, care este asistenta financiara nerambursabila solicitata, precum si contributia solicitantului, se vor utiliza formulele de calcul descrise in tabelele de mai jos, formule ce se regasesc si in sectiunea privind bugetul proiectului din cererea de finantare.

Valoarea finantarii din FSE rezulta din insumarea valorilor calculate, pentru fiecare tip de regiune, prin aplicarea formulelor de mai jos:

poza

 Bugetul proiectului este constituit din urmatoarele elemente:
• Cheltuieli eligibile;
• Cheltuieli neeligibile (altele decat TVA) si TVA aferenta acestora;
• Valoarea TVA neeligibila aferenta cheltuielilor eligibile. TVA deductibila si recuperabila, conform legii este cheltuiala neeligibila din POCA,
• Valoarea totala a proiectului.

Cheltuieli eligibile

Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii cu caracter general, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014 – 2020:

a) sa fie angajata de catre beneficiar si platita de acesta in conditiile legii intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilita de catre autoritatea de management prin contractul de finantare;
b) sa fie insotita de facturi emise in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau a statului in care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza carora se inregistreaza obligatia de plata si de documente justificative privind efectuarea platii si realitatea cheltuielii efectuate, baza pe carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) si (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
c) sa fie in conformitate cu prevederile programului;
d) sa fie in conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finantare, incheiat intre autoritatea de management sau organismul intermediar si beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (6) si (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) si art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
e) sa fie rezonabila si necesara realizarii operatiunii; f) sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si nationale aplicabile;
g) sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Sunt eligibile acele cheltuieli care contribuie la atingerea rezultatelor POCA pentru care a fost depus proiectul, respecta dispozitiile regulamentelor comunitare aplicabile si dispozitiile nationale privind eligibilitatea si care se incadreaza in categoriile/subcategoriile de cheltuieli mentionate in tabelul de mai jos:

poza2

 poza3

 

Urmatoarele cheltuieli trebuie sa se incadreze in limitele de mai jos, astfel:

1. Cheltuielile de tip FEDR nu vor depasi 7 % din Valoarea eligibila a proiectului, la momentul Contractarii.
Cheltuielile de tip FEDR se compun din urmatoarele categorii/subcategorii de cheltuieli: cheltuieli de leasing cu achizitie, cheltuieli cu achizitionarea de mijloace de transport, cheltuieli cu mijloace fixe pentru echipa de management a proiectului, precum si cheltuieli de tip FEDR (mijloace fixe, echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul, mobilier, aparatura birotica, necesare pentru implementarea proiectului).
Echipamentele ce urmeaza a fi achizitionate trebuie sa fie justificate din punctul de vedere al caracteristicilor tehnice si al necesitatii acestora in vederea indeplinirii activitatilor.

2. Cheltuielile generale de administratie nu vor depasi 7 % din valoarea eligibila a proiectului, la momentul Contractarii;

3. Cheltuielile cu salariile pentru echipa de management a proiectului nu vor depasi 12 % din valoarea eligibila a proiectului, la momentul Contractarii, iar plafonul maxim de referinta al costurilor salariale cu personalul nu poate depasi 85 de lei/ora (inclusiv taxele si Contributiile datorate de catre angajat si angajator, cheltuieli eligibile prin POCA) cu exceptia personalului din autoritatite administratiei publice centrale, din structurile din subordinea autoritatilor administratiei publice centrale si din institutiile publice locale carora li se aplica prevederile art. 34 alin. 1 din Legea nr. 284/2010 si care beneficiaza de o majorare de pâna la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicata la salariul de baza lunar.

Plafonul reprezinta valoarea maxima ce poate fi introdusa de catre solicitanti in bugetul cererii de finantare. La estimarea nivelului de salarizare a membrilor echipei de management se va tine cont exclusiv de specificul activitatilor de management prestate in proiect si nu de experienta profesionala a persoanelor selectate.

4. Plafonul maxim de referinta al Costurilor orare cu expertii nationali, proprii sau Cooptati pentru derularea activitatilor aferente proiectului (altii decât cei care sunt implicati in activitatea de management de proiect), nu poate depasi 140 lei/ora (inclusiv taxele si Contributiile datorate de catre angajat si angajator, cheltuieli eligibile prin POCA).

Plafonul orar maximal prevazut in prezentul ghid reprezinta limita maxima a costurilor orare!

ATENTIE Costurile pentru experti trebuie sa fie adecvate raportat la complexitatea activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate.
Costurile aferente proiectului trebuie sa fie rezonabile, justificate raportat la activitatile proiectului si la complexitatea acestora si sa respecte principiile bunei gestiuni financiare, in special in ceea ce priveste economia si eficienta.

In ceea ce priveste auditul financiar al proiectului, acesta nu reprezinta o cheltuiala obligatorie pentru beneficiarii POCA.

Pentru cazurile in care se doreste in mod expres introducerea acestei cheltuieli in bugetul proiectului, cheltuiala va fi bugetata in cadrul activitatii de management de proiect. Auditarea proiectului si raportul de audit trebuie sa respecte cerintele AM, mentionate in Ghidul Beneficiarului publicat pe site-ul www.poca.ro. In cadrul proiectului sunt acceptate cel mult doua (2) audituri – un audit intermediar si unul final.

Rezonabilitatea costurilor este analizata in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuieli neeligibile

Categoriile de cheltuieli neeligibile sunt urmatoarele:
– taxa pe valoarea adaugata deductibila si recuperabila;
– cheltuielile cu achizitia de terenuri cu sau fara constructii, care depasesc limitele prevazute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, si cheltuielile prevazute la art. 69 alin. (3) lit. a) si c);
– cheltuielile prevazute la art. 13 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013;
– achizitia de echipamente si autovehicule sau mijloace de transport second-hand; amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si cheltuieli de arbitraj;
– cheltuielile efectuate peste limitele stabilite in prezentul ghid;
– cheltuielile efectuate in afara Uniunii Europene.

Termenul limita de depunere de fise de proiect, in cadrul IP3/2016, este 16 decembrie 2016. Pentru cererile de finantare ce deriva din fisele de proiect agreate de AM POCA, termenul limita de depunere este 24 februarie 2017.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

Sursa: MDRAP
Finantator: FSE

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.