Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360) in comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome

romi_ajutor.jpg

Vor fi finantate proiecte care sunt implementate la nivelul unei singure regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Bucuresti-Ilfov) (element de eligibilitate).

Proiectele care vor viza 2 sau mai multe regiuni de dezvoltare vor fi declarate neeligibile.

Status: INACTIV
Depunere: 15.09.2016
Buget: 960.657.357,10 Lei

Selectarea regiunii de dezvoltare se va realiza EXCLUSIV functie de domiciliul / locuirea grupului tinta vizat prin proiect (localizarea comunitatii marginalizate).

Anumite activitati ale proiectului se pot desfasura in afara locatiei comunitatii / comunitatilor marginalizate rome (de exemplu derularea schemelor de ucenicie, stagii, localizarea angajatorilor care beneficiaza de subventii pentru angajarea persoanelor din grupul tinta etc.) vizate prin proiect, cu conditia ca acestea sa fie in interesul grupului tinta vizat prin proiect.

Apelul de proiecte se adreseaza exclusiv comunitatilor marginalizate in care exista cel putin 10% populatie apartinand minoritatii rome, localizate in orice unitate administrativ-teritoriala (comuna, oras, municipiu).

O zona / comunitate va fi validata ca fiind marginalizata daca demonstreaza indeplinirea cerintelor minime prezentate:

Criterii / Dimensiune

Indicatori cheie

Praguri minimale

Capital uman

Proportia persoanelor de 15-64 de ani care au absolvit maxim 8 clase (gimnaziu)

22%

Proportia persoanelor cu dizabilitati, boli cronice sau alte afectiuni care le limiteaza activitatile zilnice

8%

Proportia copiilor si tinerilor (0-17 ani) din populatia totala

20,5%

Ocuparea fortei de munca

Proportia persoanelor de 16-64 ani care nu sunt incadrate pe piata formala a muncii (salariati cu contract de munca sau lucreaza oficial pe cont propriu, cu sau fara angajati – patron sau administrator de firma, PFA, AF, intreprindere individuala, liber profesionist) si nici nu urmeaza o forma de invatamant

22,5%

Locuire*

Proportia locuintelor supra-aglomerate (< 15,33 m2 pe persoana)

54%

Nesiguranta locativa: proportia gospodariilor ce nu detin locuinta in proprietate personala

12%

In raport cu pragurile minimale din tabel, comunitatea este validata ca marginalizata daca indeplineste simultan urmatoarele trei conditii:

 • are un nivel scazut de capital uman;
 • are un nivel scazut de ocupare in sectorul formal;
 • are conditii de locuire precara.

Unde:

(1) o zona / comunitate are un nivel scazut de capital uman daca oricare doi din cei trei indicatori corespunzatori din tabelul de mai sus au valori ce depasesc pragul minimal aferent;

(2) o zona / comunitate are un nivel scazut de ocupare a fortei de munca in sectorul formal daca indicatorul corespunzator din tabelul de mai sus are valori de peste 22,5% (pragul minimal);

(3) o zona / comunitate are conditii de locuire precara daca cel putin unul dintre indicatorii din tabelul de mai sus au valori ce depasesc pragul minimal aferent.

Grup tinta eligibil:

Autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta* pentru actiunile selectate

ONG-uri in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate

* Prin actori cu expertiza relevanta se intelege acele persoane juridice care au experienta de minimum 6 luni cel putin in domeniul uneia din activitatile 1-7 si care vor fi implicate in derularea activitatii / activitatilor in care are experienta, contribuind in mod direct la atingerea indicatorilor de realizare / de rezultat solicitati prin prezentele apeluri de proiecte.

Detalii valoare maxima finantare:

Pentru regiunile mai putin dezvoltate, valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 6.000.000 euro.

Pentru regiunea dezvoltata (Bucuresti Ilfov), valoarea maxima eligibila a unui proiect este de3.719.320 euro.

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii aprilie 2016, respectiv 1 EURO = 4,4623 RON.

Tip

Regiuni

Cofinantarea UE

Cofinantareanationala

Total finantare

(cofinantarea UE +cofinantareanationala)

Regiuni mai putin dezvoltate (7 regiuni)

Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia

182.990.555,00

32.292.450,88

215.283.005,88

Regiunea dezvoltata

Bucuresti-Ilfov

2.975.456,00

743.864,00

3.719.320,00

TOTAL alocare pentru apelurile de proiecte nr. 1 si nr. 2

185.966.011,00

33.036.314,88

219.002.325,88

Procent finantare:

 • pana la 100% pentru beneficiari persoane juridice fara scop patrimonial;
 • pana la 98% pentru beneficiari institutii publice finantate integral din venituri proprii sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
 • pana la 98% pentru institutiile de invatamant superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari;
 • pana la 95% pentru beneficiari persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial;
 • pana la 100% pentru beneficiari ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor spciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonate finantate integral din bugetele acestora.

Parteneri eligibili

Partenerii transnationali nu sunt eligibili pe acest apel de proiecte.

A. Capacitatea operationala si financiara a parteneriatului

 Capacitatea operationala a parteneriatului

* ani de experienta minima in domeniul proiectelor pentru care se solicita finantare / proiecte similare implementate anterior

Criteriu de verificarea a eligibilitatii – ani de experienta:

 • Solicitantul a implementat cel putin 1 proiect cu finantare nerambursabila (in calitate de beneficiar sau partener);
 • Fiecare partener are experienta in implementarea a cel putin 1 proiect cu finantare nerambursabila si/sau are experienta de cel putin 6 luni in domeniul activitatilor proiectului.

Capacitatea financiara a parteneriatului

Se stabileste ca valoare maxima a finantarii nerambursabile care poate fi accesata de fiecare organizatie din cadrul parteneriatului in functie de tipul organizatiei.

1. Institutii publice

Nu se evalueaza cifra de afaceri. Valoarea asistentei financiare solicitate este data de valoarea bugetului alocat activitatilor de care este responsabila institutia publica in cadrul proiectului.

2. Organizatii Neguvernamentale (ONG) cu vechime mai mare de 1 an

Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 si n-3) conform situatiilor financiar – contabile (balanta, bilant contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale.

3. Societati Comerciale (SC) cu vechime mai mare de 1 an

Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri / suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 si n-3) conform situatiilor financiar – contabile (balanta, bilant contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale.

4. Organizatii Neguvernamentale cu vechime mai mica de 1 an

Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale

5. Societati Comerciale cu vechime mai mica de 1 an

Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale

Maximum 1 membru al parteneriatului poate beneficia de mecanismul de calcul al capacitatii financiare ca valoare maxima a finantarii nerambursabile de 30% sau 20% din valoarea totala a finantarii nerambursabile, dupa caz. Pentru ceilalti membri ai parteneriatului se va aplica algoritmul de calcul prin raportare la cifra de afaceri / venituri totale.

B. Capacitatea financiara si operationala se verifica pe intreg parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului, sub urmatoarele aspecte:

– valoarea maxima a asistentei financiare nerambursabile pentru un proiect este suma valorii asistentei financiare nerambursabile pe care poate sa o obtina fiecare membru al parteneriatului, conform punctului A de mai sus;

– in situatia in care cel putin un membru al parteneriatului nu indeplineste conditia de capacitate financiara definita la punctul A de mai sus, parteneriatul este considerat lipsit de capacitate financiara.

Proiecte eligibile

Prin acest apel de proiecte se urmareste:

 • finantarea unor proiecte elaborate in baza nevoilor concrete ale comunitatii marginalizate / comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala, identificate in cadrul analizei la nivel de comunitate; proiectele finantate trebuie sa contribuie la reducerea numarului de persoane din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala;
 • asigurarea unei abordari integrate, evitarea unor masuri disparate, mono-sectoriale, a caror eficacitate ar putea fi diminuata in lipsa unor masuri eficiente de acompaniere a masurilor principale; evitarea neajunsurilor legate de o insuficienta adaptare la specificul local al nevoilor persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata
 • furnizarea la nivelul fiecarei comunitati marginalizate vizate in proiectele finantate in cadrul acestor apeluri de proiecte a unor servicii sociale / medicale / medico sociale etc., pentru care este asumata sustenabilitatea activitatilor din proiect dupa finalizarea acestuia, prin includerea actiunilor sale in planul local de masuri privind insertia cetatenilor romani de etnie roma (conform Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor 2012-2020) al autoritatii locale in raza carora se afla comunitatile marginalizate vizate.

Propunerile de proiecte vor avea o abordare integrata in sensul ca vor contine in mod obligatoriu (element de eligibilitate proiect) sub-activitati aferente activitatilor 1-7 dupa cum urmeaza:

1. activitati / sub-activitati in domeniul educatiei (de exemplu educatia timpurie de nivel ante-prescolar si prescolar, invatamant primar si secundar, inclusiv a doua sansa si reducerea parasirii timpurii a scolii)

2. activitati / sub-activitati in domeniul ocuparii fortei de munca (de exemplu consiliere, orientare, formare profesionala, evaluarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal, subventionarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor apartinand acestor categorii, participarea la programe de ucenicie si stagii, sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu etc.)

3. activitati / sub-activitati in domeniul dezvoltarii / furnizarii de servicii (sociale / medicale / medico-sociale)

4. activitati / sub-activitati in domeniul imbunatatirii conditiilor de locuit (inclusiv reabilitarea locuintelor si/sau legalizarea asigurarii de utilitati)

5. activitati / sub-activitati in domeniul acordarii de asistenta juridica pentru reglementari acte – daca este cazul

6. activitati/ sub-activitati in domeniul combaterii discriminarii si promovarii multiculturalismului adresate, in egala masura, etnicilor romi, cat si non-romi: de exemplu campanii de informare si constientizare / actiuni specifice in domeniu, inclusiv implicarea activa / voluntariatul membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea – activitatea 7.

In contextul acestor apeluri de proiecte se recomanda ca elementul de referinta pentru identificarea nevoilor si pentru masurile propuse sa fie gospodaria (totalitatea persoanelor apartinand aceleiasi familii care impart aceeasi locuinta).

Nu vor fi acceptate la finantare proiectele care nu prevad interventii integrate in masura sa tina seama de toate nevoile comunitatii / zonei marginalizate cu populatie roma, astfel de proiecte fiind eligibile in cadrul celorlalte axe prioritare ale POCU (AP 1-3 – Ocupare; AP 6 – Educatie), care pun accent pe abordari sectoriale.

Principalul rezultat asteptat prin sprijinul financiar acordat in cadrul prezentelor apeluri de proiecte il reprezinta:

 Numar redus de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome

 Activitati eligibile:

1. Activitate preliminara – Realizarea analizei la nivelul comunitatii marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de finantare;

2. Tipuri de activitati eligibile care pot fi sprijinite in contextul prezentului ghid al solicitantului – conditii specifice:

a) Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie;
b) Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii;
c) Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu;
d) Sprijinirea dezvoltarii / furnizarii de servicii sociale / furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);
e) Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta;
f) Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte;
g) Campanii de informare si constientizare / actiuni specifice in domeniul combaterii discriminarii si actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea / Actiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunitatii printr-o abordare participativa.

Grup tinta

Interventiile planificate prin proiect pot viza doar o parte din persoanele din comunitatea marginalizata, prin urmare, la nivel de proiect grupul tinta minim pentru persoanele apartinand minoritatii rome este de minimum 20% din totalul persoanelor vizate de proiect.

Avand in vedere dificultatile obisnuit intampinate in identificarea persoanelor apartinand minoritatii rome, includerea acestora in grupul tinta se va face exclusiv prin auto-identificare, in baza unei declaratii pe proprie raspundere. Prin termenul de minoritate roma, din perspectiva acestui ghid, se intelege o cupola etnica sub care intra mai multe grupuri si sub-grupuri de persoane ce sunt asociate acestei etnii (de exemplu rudarii, tiganii etc.).

Grupul tinta cuprinde persoane din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala in care exista populatie apartinand minoritatii rome.

“Persoane in risc de saracie si excluziune sociala”: acest indicator, denumit pe scurt AROPE, corespunde intregii categorii de persoane care sunt in urmatoarea situatie:

 • in risc de saracie;
 • se confrunta cu o deprivare materiala severa;
 • traiesc in gospodarii cu o intensitate foarte redusa a muncii

Fiecare persoana este numarata o sigura data, chiar daca aceasta figureaza la mai multi indicatori secundari.

A) In categoria in risc de saracie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de saracie, care este stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile in totalul populatiei.

B) Deprivarea materiala acopera indicatorii referitori la presiunea economica si bunurile de folosinta indelungata. Persoanele care se confrunta cu deprivare materiala severa dispun de conditii de trai extrem de limitate datorita lipsei resurselor, la care se inregistreaza cel putin 4 din cele 9 elemente de deprivare: nu isi pot permite:

1) sa plateasca chiria sau facturile la utilitati,

2) sa asigure incalzirea adecvata a locuintei,

3) sa faca fata unor cheltuieli neprevazute,

4) sa manance carne, peste sau un echivalent proteic in fiecare zi,

5) o saptamana de vacanta departe de casa,

6) un autoturism,

7) o masina de spalat,

8) un TV color, sau

9) un telefon.

C) Persoanele care traiesc in gospodarii cu o intensitate foarte redusa a muncii sunt cele cu varsta cuprinsa intre 0-59 ani care locuiesc in gospodarii in care adultii (cu varsta intre 18-59 ani) au lucrat in anul anterior la mai putin de 20% din potentialul lor total.

Beneficiarul are obligatia de a justifica incadrarea persoanelor din grupul tinta in cel putin una dintre cele 3 situatii enumerate mai sus.

Deoarece indicatorul de realizare prevede necesitatea ca o persoana din grupul tinta sa beneficieze de minim 2 servicii / masuri, o persoana nu poate fi incadrata din punct de vedere al eligibilitatii decat intr-o singura categorie eligibila. Apartenenta la grupul tinta se va realiza la intrarea in proiect (data la care persoana va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin proiect) prin declaratie pe propria raspundere a persoanei din grupul tinta (sau a parintelui / tutorelui / ingrijitorului informal / asistentului social / mediatorului scolar / sanitar in cazul minorilor) sau prin atasarea de documente doveditoare (in cazul in care acestea exista).

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta vizat prin proiect trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:

a) au domiciliul / locuiesc in comunitatea marginalizata vizata de interventie.

Persoanele din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care nu au acte de identitate, dar locuiesc in acest teritoriu vor reprezenta grup tinta eligibil daca, in urma analizei la nivel de comunitate, se constata ca locuiesc in comunitatea marginalizata aflata in risc de saracie si excluziune sociala (declaratie pe propria raspundere).

b) sunt in risc de saracie si excluziune sociala (prin incadrarea intr-una din categoriile de mai sus)

c) la nivelul proiectului, persoanele apartinand minoritatii rome care beneficiaza de sprijin trebuie sa reprezinte la nivelul grupului tinta al proiectului minimum 20% din totalul persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43.2).

Minimul obligatoriu pentru grupul tinta vizat de proiect (element de eligibilitate proiect)

Pentru proiectele implementate in regiunile mai putin dezvoltate, minimul obligatoriu pentru grupul tinta persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43) este de 400 persoane.

Pentru proiectele implementate in regiunea dezvoltata (Bucuresti-Ilfov), minimul obligatoriu pentru grupul tinta persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43) este 200 persoane.

Selectarea regiunii de dezvoltare se va realiza EXCLUSIV functie de domiciliul / locuirea grupului tinta vizat prin proiect (localizarea comunitatii marginalizate).

Unele activitati ale proiectului se pot desfasura in afara locatiei comunitatii marginalizate rome vizate prin proiect, cu conditia ca acestea sa fie in interesul grupului tinta vizat prin proiect.

Durata proiectelor:
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni. Proiectele care vor prevedea o perioad? de implementare mai mare de 36 luni vor fi respinse.

La completarea cererii de finantare in sistemul electronic va trebui evidentiata durata fiecarei activitati si sub-activitati incluse in proiect.

Evaluarea proiectelor:

Proiectele pot sa obtina un punctaj de la 0 – 100, insa pentru ca acestea sa intre in etapa de selectie pentru acordarea finantarii nerambursabile trebuie sa acumuleze minim 70 de puncte si minimum solicitat pe fiecare dintre cele 4 criterii.

A) Pentru proiectele care vor fi implementate intr-una din regiunile mai putin dezvoltate:

 • proiectele cu minimum 70 de puncte selectia proiectelor se va face in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, in limita fondurilor disponibile pentru cererea de proiecte;
 • proiectele care vor obtine minimum 80 de puncte in cadrul procesului de evaluare pot fi selectate in vederea semnarii contractului de finantare.

B) Pentru proiectele care vor fi implementate in regiunea dezvoltata:

 • proiectele cu minimum 70 de puncte vor fi selectare in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut

Cererile de proiecte se vor depune prin sistemul MySMIS.

Sistemul informatic MySMIS se va inchide in data de 1 august 2016, ora 16:00.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

Corrigendum

Sursa: MFE
Finantator: Uniunea Europeana

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.