POR: Ghidul solicitantului 8.1.A „Ambulatorii”

ghid-consultare.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat in data de 08 decembrie 2017, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1/8.1.A/7 REGIUNI si POR/2017/8/8.1/8.1.A/ITI DD , Axa prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate,comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate, Operatiunea A – Ambulatorii.

Status: Lansat
Depunere: 12.10.2018
Buget: 2.300.000 euro

Obiectiv

Obiectivul specific 8.1 se adreseaza unitatilor administrativ teritoriale din cele sapte regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru, precum si a celor din cadrul ADI „ITI Delta Dunarii” , care au in administrare unitati sanitare.

Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific, investitiile in infrastructura ambulatoriilor si in infrastructura centrelor comunitare integrate, vor constitui operatiuni ale cate unui apel dedicat.

  • Operatiunea A este dedicata investitiilor de tipul reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/rationalizarea spitalelor mici, ineficiente, investitii ce vor contribui la accesul sporit la servicii preventive si de terapie de prima linie a persoanelor sarace si celor din zonele cu acces redus.

Acest obiectiv se va realiza atat prin corectarea politicilor in domeniu (masuri de reglementare), cat si prin finantarea interventiilor de infrastructura si dotare a retelei de ambulatorii si de Centre Comunitare Integrate ce vor furniza atat servicii medicale cat si sociale, fiind o solutie flexibila de accesibilizare a asistentei socio-medicale primare, mai ales pentru acele categorii de persoane sarace din mediul rural, persoane cu acces deficitar la servicii de sanatate.

Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest apel se refera la:

  • Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/rationalizarea spitalelor mici, ineficiente.

Solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili in cadrul prezentelor apeluri de proiecte sunt:

a) Unitatile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
b) Forme asociative intre unitatile administrativ-teritoriale mentionate la punctul a)
Formele asociative reprezinta parteneriatele intre unitatile administrativ-teritoriale mentionate la punctul a). Acestea se vor constitui in baza Modelului K – Acord de parteneriat, anexa la prezentul ghid.

Eligibilitatea proiectului si a activitatilor

Analiza propunerilor de proiecte care vor viza investitii in infrastructura ambulatoriilor, in vederea emiterii avizului de oportunitate va viza:

1. oportunitatea investitiei/investitiilor in unitatea sanitara, in concordanta cu obiectivele/prioritatile stabilite prin Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020, respectiv prin Planurile Regionale de servicii de Sanatate, atat din perspectiva respectarii criteriilor specifice aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1240/2017 cat si din perspectiva criteriilor specifice ce pot fi stabilite suplimentar de catre comisia de evaluare ;
2. oportunitatea investitiilor de tip dotare/echipamente, in acord cu legislatia nationala aplicabila in vigoare, emisa de autoritatea competenta care reglementeaza domeniul sanitar ;
3. Analiza propunerilor de proiecte pentru a evita dubla finantare, indiferent de sursa acesteia
4. Certificarea faptului ca proiectul respecta prevederile „Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare”, MO nr. 695/ 15.08.2006.

Criterii de eligibilitate

Cererea de finantare (formularul cererii de finantare si anexele acestuia) completata de catre solicitant, face obiectul verificarii eligibilitatii solicitantului si a proiectului, pe baza criteriilor enumerate in continuare si incluse in Grila de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, prevazuta in Anexa nr. 2- Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii, la prezentul ghid.

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de catre solicitant incepand cu data depunerii cererii de finantare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selectie si contractare, precum si pe perioada de implementare si durabilitate a contractelor de finantare, in conditiile stipulate de acestea.

Pentru perioada de implementare si durabilitate a contractelor de finantare, va rugam sa consultati clauzele contractuale din contractul (model orientativ) anexa la Ghidul Solicitantului – Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul POR 2014-2020, disponibil la adresa http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html.

Buget

Valoarea totala eligibila a Cererilor de finantare, echivalenta in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 100.000 euro si de maximum de 2.300.000 euro.

Anexele minimale solicitate la depunerea cererii de finantare sunt:

  • Formularul cererii de finantare
  • Documentatia tehnico-economica
  • Declaratiile in nume propriu
  • Documentele care atesta beneficiarul detine drepturile reale solicitate prin prezentul ghid.
  • Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia de Dezvoltare Durabila Integrata in Delta Dunarii 2030, pentru proiectele care fac parte din regiunea ITI Delta Dunarii, daca este cazul
  • Autorizatia sanitara de functionare a spitalului , conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare
  • Ordinul Ministerului Sanatatii privind structura organizatorica a unitatii sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa reiasa existenta si structura ambulatoriului.
  • Avizul de oportunitate eliberat favorabil de catre Ministerul Sanatatii cu privire la oportunitatea investitiilor in infrastructura ambulatoriilor.

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, in timp de 15 zile calendaristice de la data publicarii, la adresa [email protected], pana la data de 22 decembrie 2017.

DOCUMENTATIE

Website

Ghidul solicitantului

Anexe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.