S-a lansat cererea de proiecte pentru cresterea transparentei sistemului de achizitii publice

index.jpg

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) – AM POCA a lansat cererea de proiecte IP5/2016 „Cresterea transparentei si responsabilitatii sistemului de achizitii publice in vederea aplicarii unitare a normelor si procedurilor de achizitii publice si reducerea neregulilor in acest domeniu”.

Status: INACTIV
Depunere: 30.09.2016
Buget total: 60.000.000 lei

Axa prioritara si obiectiv specific POCA

Pentru a putea obtine finantare in cadrul acestei cereri de proiecte, propunerile trebuie sa se incadreze in:

Axa prioritara 1 – Administratie publica si sistem judiciar eficiente.

Obiectivul specific 1.4 – Cresterea transparentei si responsabilitatii sistemului de achizitii publice in vederea aplicarii unitare a normelor si procedurilor de achizitii publice si reducerea neregulilor in acest domeniu.

Rezultatele POCA

Rezultatele asteptate ale POCA sunt urmatoarele:

R1: Cadru legal si institutional stabil, eficient si coerent, in deplina concordanta cu legislatia UE in domeniul achizitiilor publice, care ofera un nivel adecvat de stabilitate legislativa pentru achizitorii publici si operatorii economici;

R3: Abordare institutionala unitara prin delimitarea atributiilor principalelor institutii publice implicate in gestionarea sistemului de achizitii publice;

R4: Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice imbunatatite in domeniul achizitiilor publice.

Cererea de finantare nu este eligibila in cazul in care isi propune sa contribuie exclusiv la Rezultatul R4.

Tipuri de actiuni POCA

Actiunile din POCA ce pot fi transpuse in activitati in cadrul proiectelor sunt urmatoarele:

Masuri care urmaresc sa imbunatateasca cadrul legal si institutional in domeniul achizitiilor publice:

• studii, analize pentru identificarea optiunilor adecvate de reforma a cadrului legal, institutional si functional de achizitii publice cu scopul de a elimina obstacolele existente in calea unei competitii eficiente (ex. obstacole legislative, rele practici);
• identificarea optiunilor de transpunere a noii directive europene in legislatia nationala si asigurarea coerentei cu legislatia sectoriala;
• dezvoltarea de documentatii standardizate de achizitii publice; 
• identificarea actualelor suprapuneri de competente, posibile surse de conflicte interinstitutionale si clarificarea responsabilitätilor institutiilor responsabile de achizitiile publice;
• analiza critica, urmata de masuri concrete de eficientizare a practicilor interne de lucru ale autoritatilor competente, eliminarea birocratiei, printre altele, prin incurajarea schimbului de bune practici cu alte state membre;
• dezvoltarea de mecanisme si proceduri care urmaresc sa imbunatateasca cooperarea intra si inter-institutionalá;
• consolidarea statutului legal al oficialilor publici pentru a-i proteja de interferente externe.

Sprijin pentru masuri care sa vizeze imbunatatirea pregatirii si managementului procedurilor de achizitii publice si asigurarea executarii corecte a contractelor:

• actualizarea/revizuirea ghidurilor de bune practici utilizate pentru derularea procedurilor de achizitii publice;
• identificarea de masuri pentru dezvoltarea unei piete de achizitii mai competitive;
• stabilirea de sisteme de monitorizare si gestionare a achizitiilor publice;
• accesibilizarea si apropierea de utilizatori a practicii judiciare, in special a deciziilor CNSC;
• dezvoltarea de masuri pentru promovarea achizitiilor verzi;
• sustinerea de masuri active de prevenire si detectare a conflictului de interese, inclusiv pentru contracte cu finantare nationala (ex. eficientizarea controalelor ex-ante, utilizand instrumente electronice pentru sprijinirea proceselor de achizitii, promovarea independentei si cresterea transparentei proceselor); e masuri specifice privind verificarea si controlul achizitiilor publice;
• identificarea si promovarea bunelor practici;
• sustinerea dezvoltarii de documente strategice.

Dezvoltarea competentelor si cunostintelor personalului din autoritatile institutiile publice (inclusiv decidenti politici):
• formare profesionala in domeniul achizitiilor publice, a achizitiilor sectoriale si a Concesiunilor publice;
• schimburi de experienta/networking cu autoritati/institutii/organisme ale administratiilor publice nationale si internationale.

Lista activitatilor nu este exhaustiva.

Eligibilitatea solicitantilor si a partenerilor

Solicitantii eligibili sunt:
• Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala pentru Achizitii Publice;
• Curtea de Conturi a Romaniei.

Parteneri eligibili sunt: autoritati si institutii publice cu competente/atributii dovedite (conform documentelor de constituire/infiintare/organizare si functionare) in domeniul in care se incadreaza obiectivele proiectului propus.

Selectia partenerului este in competenta exclusiva a solicitantului, in calitate de lider al parteneriatului.

In cadrul unui proiect implementat in parteneria nu se accepta ca mai mult de 50 din rezultatele activitatile proiectului sa fie efectuate de catre partene parteneri.

Solicitantii si partenerii acestora nu vor fi considerati eligibili daca se afla in una din situatiile prezentate mai jos, dupa caz, in functie de tipul autoritatilor si institutiilor publice:

• in stare de faliment/insolventa sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, incheierea de concordate, suspendarea activitatii economice sau obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;
• reprezentatul legal al solicitantului/partenerului a fost condamnat printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauda, coruptie, participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
• in urma altei proceduri de achizitionare sau in urma unei proceduri de alocare a unei subventii finantate de la bugetul comunitar, reprezentatul legal al Solicitantului/partenerului a fost gasit vinovat de incalcarea grava a contractului datorita nerespectarii obligatiilor contractuale;
• reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor a suferit o condamnare printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru delict legat de conduita profesionala.

Solicitantii care renunta la obtinerea finantarii in etapa de contractare, precum si beneficiarii care solicita ezitierea contractelor de finantare, in mod nejustificat si din motive imputabile exclusiv acestora si/sau partenerilor nu vor mai fi admisi pentru depunerea de cereri de finantare aferente altor cereri de proiecte pe o perioada de:

  • 1 an pentru solicitantii care renunta la obtinerea finantarii in etapa de contractare;
  • 2 ani pentru beneficiari care solicita rezilierea contractelor de finantare

Durata proiectului

Durata maxima de implementare a proiectului este de 36 de luni, cu posibilitate de prelungire de pana la maxim 12 luni, pe parcursul implementarii, in cazuri temeinic justificate, si din motive care nu sunt imputabile exclusiv beneficiarului/partenerului/partenerilor, cu acordul prealabil al AM POCA.

Eligibilitatea grupului tinta

Grupul tinta eligibil este format din:

  • personal din autoritatile publice centrale si locale (personal de conducere si de executie, inalti functionari publici);
  • demnitari (ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora);
  • alesi locali (ex. consilieri locali si consilieri judeteni, primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene, astfel cum sunt definiti in actele normative incidente administratiei publice locale).

Finantare

Valoarea totala a proiectului se compune din:
– valoarea eligibila;
– valoarea neeligibila.

Valoarea eligibila a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile (fara TVA) la care se adauga cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila aferenta acestora. Pentru a fi eligibila, cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila, trebuie sa fie aferenta unor cheltuieli eligibile efectuate in cadrul operatiunilor. In vederea stabilirii eligibilitatii taxei pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila, beneficiarul are obligatia completarii anexei, Declaratie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul proiectului propus spre finantare din instrumente structurale.

Valoarea neeligibila a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor neeligibile (inclusiv TVA aferenta acestora) la care se adauga TVA aferenta cheltuielilor eligibile, pentru toate cazurile in care aceasta este deductibila.

In cadrul acestei cere de proiecte vor fi finantate doar proiecte cu acoperire nationala.

Proiectele cu acoperire nationala acopera mai mult de o categorie de regiune, iar sprijinul Uniunii si cofinantarea nationala sunt defalcate pe categorie de regiune cu o rata separata de cofinantare aferente fiecarei categorii de regiune.

Valoarea finantarii, din partea UE, acordata este diferentiata pe cele doua categorii de regiuni astfel:

  • pentru regiunea mai dezvoltata (conform art. 120 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului), maxim 80%;
  • pentru regiunea mai putin dezvoltata (conform art. 120 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului), maxim 85%, din totalul cheltuielilor eligibile, iar solicitantul trebuie sa contribuie cu un procent din valoarea totala eligibila a proiectului propus.

Contributia solicitantului reprezinta procentajul minim din valoarea totala eligibila a proiectului propus care va fi suportat de catre solicitant sau parteneriat sub forma financiara din fonduri proprii.

Valoarea contributiei solicitantului/partenerului pentru proiect se stabileste in functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant.

Cheltuieli eligibile

Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii cu caracter general:

a) sa fie angajata de catre beneficiar si platita de acesta in conditiile legii intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilita de catre autoritatea de management prin contractul de finantare;
b) sa fie insotita de facturi emise in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau a statului in care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza carora se inregistreaza obligatia de plata si de documente justificative privind efectuarea platii si realitatea cheltuielii efectuate, pe baza carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) si (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013; c) sa fie in conformitate cu prevederile programului;
d) sa fie in conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finantare, incheiat intre autoritatea de management sau organismul intermediar si beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (6) si (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) si art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
e) sa fie rezonabila si necesara realizarii operatiunii;
f) sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si nationale aplicabile;
g) sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Sunt eligibile acele cheltuieli care au legatura directa cu atingerea rezultatelor specifice POCA pentru care a fost depus proiectul, respecta dispozitiile regulamentelor comunitare aplicabile si dispozitiile nationale privind eligibilitatea si care se incadreaza in categoriile/subcategoriile de cheltuieli mentionate in tabelul de mai jos:

cheltuieli eligibile POCA

cheltuieli eligibile POCA1

cheltuieli eligibile POCA 2

Cheltuieli neeligibile

Categoriile de cheltuieli neeligibile:

o taxa pe valoarea adaugata recuperabila;
o cheltuielile cu achizitia de terenuri cu sau fara constructii, care depasesc limitele prevazute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, si cheltuielile prevazute la art. 69 alin. (3) lit. a) si c);
o cheltuielile prevazute la art. 13 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013; achizitia de echipamente si autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
o amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si cheltuieli de arbitraj; 
o cheltuielile efectuate peste limitele stabilite in prezentul ghid.

Pasii necesari accesarii finantárii POCA

Fisa de proiect poate fi depusa incepand cu data lansarii oficiale a cererii de proiecte.

Sesiunea de depunere a fiselor de proiect va ramane deschisa pana la data de 30 septembrie 2016.

Fisa de proiect se va transmite in format letric, semnat și ștampilat de catre reprezentantul legal. Solicitantii trebuie sa pastreze o copie a exemplarului original al fisei de proiect.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

 

Sursa: MDRAP
Finantator: FSE

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.