Se depun cereri de finantare pentru Masura III.2. – Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate

pescuit.jpg

Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunta lansarea sesiunii de primire cereri de finantare pentru Masura III.2. – Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii (inclusiv costuri de functionare si animare) – Selectarea Grupurilor de actiune locala pentru pescuit (FLAG-uri) din cadrul Prioritatii Uniunii Europene 4 (PU4), finantata din Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020.

Status: INACTIV
Depunere: 17.10.2016
Suma maxima: 42.315.587,25 Euro

Obiectivul strategic general in cadrul PU4 este acela de a creste rolul FLAG-urilor de catalizator pentru dezvoltarea locala a zonelor de pescuit.

Interventiile de tip DLRC presupun procesul de definire si agregare al componentelor fundamentale: parteneriat, zona, strategie, astfel:

 • Stabilirea structurii parteneriatului si clarificarea sarcinilor fiecarui partener;
 • Definirea limitelor zonei vizate;
 • Luarea deciziei asupra schimbarilor pe care comunitatea doreste sa le realizeze;
 • Analiza partilor implicate – Discutii individuale si de grup cu persoane care pot contribui la realizarea schimbarii;
 • Pregatirea unei strategii locale de schimbare pe baza implicarii si a nevoilor locale;
 • Pregatirea unui plan de actiune si a unei cereri de finantare; Monitorizarea si evaluarea/autoevaluarea periodica a Strategiei de dezvoltare locala

Sarcinile FLAG-urilor:

(a)    consolidarea capacitatii actorilor locali de a dezvolta si implementa operatiunile, inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor;
(b) conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor care sa respecte urmatoarele:
– sa evite conflictele de interese;
– sa garanteze ca cel putin 50 % din voturile privind deciziile de selectie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autoritati publice;
– sa permita selectia prin procedura scrisa;
c) asigurarea, cu ocazia selectarii operatiunilor, a coerentei cu strategia de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, prin acordarea de prioritate operatiunilor in functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si tintelor strategiei;
(d) pregatirea si publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selectie;
(e) primirea si evaluarea cererilor de finantare;
(f) selectarea operatiunilor, stabilirea cuantumului contributiei si prezentarea propunerilor catre Autoritatea de Management in scopul verificarii finale a eligibilitatii si dupa caz a modalitatii de selectie, inainte de contractare;
(g) monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii si a operatiunilor sprijinite si efectuarea de activitati specifice de evaluare in legatura cu strategia respectiva.

Strategiile trebuie sa fie coerente cu oportunitatile si nevoile identificate in zona relevanta si cu Prioritatile Uniunii 4. Strategiile pot varia de la cele axate pe sectorul pescaresc la strategiile mai ample, menite sa diversifice activitatile din zonele de pescuit si acvacultura.

Alocarea financiara totala indicativa pentru Masura III.2. este de 42.315.587,25 Euro.

Contributia FEPAM este de 31.736.690,44 EURO, iar contributia publica nationala este de 10.578.896,81 EURO

Alocarea financiara se acorda pentru:
• Beneficiari din teritoriul FLAG: Implementarea operatiunilor cuprinse in Masurile din Strategiile de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii;
• FLAG: Acoperirea costurilor de functionare si animare, care nu pot depasi 25% din cheltuielile publice totale efectuate in cadrul strategiei de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (plati aferente proiectelor implementate)

Alocarea financiara pentru punerea in aplicare a unei strategii de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii este de maxim 2.000.000,00 Euro (FEPAM + BN), exceptand „zona Delta Dunarii”. Alocarea poate creste sau descreste in timp in functie de performanta FLAG-ului, care va fi monitorizat de catre DGP AMPOPAM si corelat cu alocarea financiara a Masurii III.2.

Valoarea totala eligibila a unui proiect nu va depasi 400.000 Euro, exceptand zona Delta Dunarii, unde valoarea totala eligibila nu poate depasi 600.000 Euro. conform cursului de schimb valutar €/RON afisat de catre INFOREURO la data lansarii apelului.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata (TVA) este eligibila daca este nerecuperabila de beneficiarul operatiunii, potrivit dispozitiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. 3 lit. c din Regulamentul UE nr. 1303/2013.

In ceea ce priveste relatia dintre strategia CLLD si strategiile integrate teritoriale, cea dintai se va subsuma Strategiei ITI, asa cum este cazul celei ce urmeaza sa se implementeze in Delta Dunarii. Cele doua tipuri de instrumente vor coexista in acelasi spatiu. Prin abordarea de tip “de jos in sus”, actiunile plasate sub responsabilitatea comunitatilor locale, vor fi componente ale unei investitii teritoriale integrate. Acestea vor fi corelate si aliniate la strategia de dezvoltare teritoriala.

Achizitionarea de produse si servicii necesare functionarii FLAG-ului se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor, precum si cu normele emise de catre DGP-AM POPAM.

Intensitatea ajutorului financiar

Intensitatea sprijinului financiar nerambursabil aplicat cererilor de finantare depuse in cadrul Strategiilor, de catre beneficiarii selectati de FLAG:

– maxim 50 % din cheltuielile eligibile totale pentru IMM-uri, de regula;

– Exceptii a) 100 % din cheltuielile eligibile ale operatiunii cand beneficiarul este:

 • un organism de drept public;
 • o intreprindere cu gestionarea unor servicii de interes economic general (regii autonome, etc).

b) 90 % din cheltuielile eligibile totale atunci cand operatiunea asigura accesul publicului la rezultatele sale si aceasta indeplineste unul dintre criteriile urmatoare:

 • este in interesul colectiv;
 • are un beneficiar colectiv;
 • are caracteristici inovatoare, dupa caz, la nivel local;

Prin exceptie la punctul b): 100% din cheltuielile eligibile totale pentru organizatiile de producatori din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute si asociatiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute.

Nota: 1) Daca operatiunile ar putea fi implementate si prin PU1, PU2 sau PU5, se aplica conditiile relevante si nivelul contributiilor pentru fiecare din operatiunile respective din cadrul PU1, PU2 sau PU5, cu conditia sa existe o logica clara privind gestionarea operatiunilor la nivel local.

2) In cazul intreprinderilor care nu se incadreaza in categoria IMM, cuantumul sprijinului financiar nerambursabil aplicat cererilor de finantare depuse de acestia in cadrul Strategiilor, se diminueaza cu 20%.

Cursul de schimb valutar €/RON luat in calcul este cel afisat de catre INFOREURO la data lansarii apelului.

Eligibilitatea solicitantilor

Pentru a fi eligibil in vederea acordarii finantarii pentru Masura III.2., trebuie sa fiti constituit ca entitate in baza O.G. nr. 26 din 2000 cu modificarile si completarile ulterioare, format din reprezentanti ai intereselor sociale sau economice din zona, printre care sa se regaseasca cel putin o organizatie de producatori din domeniul acvaculturii/pescuitului sau o asociatie cu cel putin 20 de pescari comerciali sau cel putin 3 unitati de acvacultura in zona de pescuit si de acvacultura.

Membrii privati trebuie sa reprezinte minim 51% din totalul membrilor, atat la nivelul FLAG cat si la nivel decizional. La nivel decizional, nici autoritatile publice, astfel cum sunt definite conform normelor nationale, nici un singur grup de interese nu detine mai mult de 49% din drepturile de vot.

De asemenea, in cadrul FLAG sunt obligatorii inclusiv urmatoarele situatii:
– nu sunteti in proces de dizolvare, reorganizare, lichidare, insolventa, reorganizare judiciara, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
– nu sunteti inscris in Registrul debitorilor AMPOP cu sume neachitate pentru POP 2007- 2013;
– nu va incadrati in situatiile prevazute la art 30 alin.2 lit.b) din Ordonanta de urgenta nr. 49/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;
– nu va faceti vinovat de comiterea unei fraude in cadrul FEP, astfel cum este definita aceasta la articolul 1 si 3 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene.

FLAG-ul trebuie sa reprezinte o grupare echilibrata si reprezentativa pentru zona pescareasca selectata, format din parteneri publici, parteneri privati inclusiv din sectorul pescaresc si organisme non-guvernamentale, inclusiv organizatii pescaresti:
• Parteneri din sectorul public (administratie publica, locala sau judeteana, servicii publice: servicii sociale, de sanatate si transport, scoli, universitati etc);
• Parteneri din sectorul privat (intreprinderi private din sectorul pescaresc sau cele care prin activitatea lor au o legatura directa cu sectorul pescaresc etc);
• Parteneri din cadrul societatii civile (organizatii non-profit, asociatii, organizatii fundatii de antreprenoriat, persoane fizice).

FLAG-ul cuprinde, inclusiv la nivel decizional, reprezentanti ai sectorului pescuitului si ai altor sectoare socio-economice locale, relevante din punct de vedere al strategiei.

Apartenenta la FLAG trebuie sa fie deschisa tuturor celor interesati.

Eligibilitatea zonei de implementare a strategiei locale

Zona/teritoriul in care se doreste punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii poate acoperi portiuni dintr-un judet sau din mai multe judete. Pentru a putea beneficia de finantare nerambursabila, teritoriul in care implementati o strategie finantata prin POPAM trebuie sa fie inclus intr-o zona de pescuit si/sau acvacultura si sa intruneasca cumulativ urmatoarele criterii:

1) are o populatie cuprinsa intre 10 000 si 150 000 de locuitori;
2) suprafata zonei trebuie sa fie mai mica decat suprafata unei regiuni de nivel NUTS 3 (echivalentul unui judet din Romania, respectiv judetul in care FLAG-ul are suprafata zonei cea mai mare);
3) zona este coerenta din punct de vedere functional in privinta aspectelor geografice, economice si sociale;
4) este o zona cu un tarm marin, fluvial sau lacustru ori incluzand amenajari piscicole, un rau sau un bazin hidrografic, cu un nivel semnificativ de ocupare a fortei de munca in domeniul pescuitului sau al acvaculturii;
5) sectorul pescaresc din cadrul parteneriatului sa contina cel putin o organizatie de producatori din domeniul acvaculturii/pescuitului sau o asociatie cu cel putin 20 de pescari comerciali sau cel putin 3 unitati de acvacultura in zona de pescuit si de acvacultura eligibila; Pentru agentii economici care au mai multe ferme piscicole, fiecare ferma in parte este considerata unitate de acvacultura.

ATENTIE! In cazul suprapunerii teritoriale, vor fi solicitate Hotarari ale Consiliului Local pentru UAT-urile incluse in teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat si in care se va preciza ca nu va adera cu teritoriul la un alt parteneriat de tip FLAG, cu finantare din POPAM. Daca UAT doreste sa fie partener in FLAG, se va preciza in continutul HCL si ca acest UAT nu va adera la un alt FLAG ce va implementa o strategie cu finantare din POPAM.

De asemenea, vor fi acceptate Hotararile Consiliului Local emise pentru obtinerea Sprijinului Pregatitor in cadrul Masurii III.1, daca va fi anexata documentatiei si o adresa de la Prefectura judetului prin care se precizeaza valabilitatea HCL-urilor respective.

In functie de fiecare particularitate se vor solicita clarificari/informatii suplimentare.

Este permis ca teritoriul acoperit de un FLAG POPAM si un Grup de Actiune Locala PNDR (GAL LEADER), sa se suprapuna total sau partial.

Trebuie sa existe o demarcare clara intre activitatile similare propuse in cadrul altor finantari UE si masuri specifice pentru a asigura complementaritatea diverselor initiative care se adreseaza aceleiasi zone sau aceluiasi grup tinta.

Daca un FLAG se formeaza pe structura GAL deja existent, acestea doua vor putea utiliza acelasi aparat administrativ pentru implementarea ambelor fonduri europene. In aceste conditii, costurile comune vor fi impartite in mod proportional si transparent intre FLAG si GAL. In toate cazurile, datorita posibilitatii de suprapunere geografica cu grupurile LEADER, este necesara o separare clara a instrumentelor, dupa cum urmeaza:

• Strategii distincte intre grupuri, dar complementare (nu divergente);
• Parteneriate distincte – componenta parteneriatului FLAG si a GAL trebuie sa fie diferita (chiar daca anumiti actori locali vor putea fi in componenta ambelor parteneriate). In componenta FLAG trebuie sa existe actori relevanti ai sectorului pescaresc din zona;
• Comitete de selectie diferite – componenta diferita la nivelul luarii deciziei de selectare a proiectelor;
• Registre contabile, circuite financiare si de control diferite.

 Eligibilitatea activitatilor din cadrul proiectului

Sprijinul financiar nerambursabil pentru punerea in aplicare a strategiei de dezvoltare locala se va acorda daca cel putin doua din urmatoarele obiective sunt indeplinite:
1)    valoarea adaugata, crearea de locuri de munca, atragerea tinerilor si promovarea inovarii in toate etapele lantului de aprovizionare cu produse pescaresti si din acvacultura;
2) sprijinirea diversificarii in cadrul sau in afara pescariilor comerciale, a invatarii pe tot parcursul vietii si a crearii de locuri de munca in zonele de pescuit si acvacultura;
3) sporirea si capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit si de acvacultura, inclusiv operatiunile care vizeaza atenuarea schimbarilor climatice;
4) promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului cultural in zonele de pescuit si de acvacultura, inclusiv a pescuitului, a acvaculturii si a patrimoniului cultural maritim;
5) consolidarea rolului comunitatilor pescaresti in ceea ce priveste dezvoltarea locala si guvernanta resurselor locale de pescuit si a activitatilor maritime.

Eligibilitatea proiectului

Pentru a fi eligibil proiectul (impreuna cu SDL) trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie implementat pe teritoriul Romaniei;
b) sa contina masuri care sa sa contribuie la atingerea a cel putin doua obiective din PU4;
c) masurile pentru care se solicita finantare nerambursabila in Cererea de finantare nu fac obiectul unei alte finantari din fonduri publice nationale sau ale Uniunii Europene;
d) rezultatul verificarii etapei de eligibilitate sa fie pozitiv;
e) bugetul pentru costurile de functionare si animare este incadrat in maxim 25% din cheltuielile publice totale estimate a fi efectuate in cadrul strategie.

NOTA:
– valoarea maxima alocata unui FLAG este de 2.000.000 euro cu exceptia zonei Delta Dunarii;
– valoarea minima a cheltuielilor publice posibil a fi efectuate pentru implementarea proiectelor din cadrul strategiei este de 1.600.000 euro;
– valoarea cheltuielilor de functionare de maxim 25% din cheltuielile publice efectuate pentru implementarea proiectelor din cadrul strategiei este de 400.000 euro.

f) activitatile/cheltuielile pentru care se solicita finantare nerambursabila in Cererea de finantare sunt eligibile incepand cu 1 ianuarie 2014, conf. art. 65 alin (2) din Reg. 1303/2013.

Cheltuieli eligibile

In cadrul Masurii III.2, fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate integral de catre beneficiarul proiectului. Categoriile de cheltuieli eligibile pentru Cererile de finantare depuse in cadrul acestui apel vor fi stabilite in conformitate cu:

– HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operatiunilor cofinantate din fondul european pentru pescuit si afaceri maritime prin programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020;
– Ordinul nr. 816/2016 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014- 2020.

Durata apelului pentru depunerea cererii de finantare pentru Masura III.2

Depunerea proiectelor se va face pe suport hartie la sediile Compartimentele Regionale POPAM, in intervalul orar 8.30-17.00 de luni pana joi, respectiv 8.30-14.30 in zilele de vineri.

Pentru solicitarea de informatii suplimentare/clarificari si depunerea cererilor de finantare, locatiile si datele de contact ale Autoritatii de Management si a Centrelor regionale sunt:

– Compartimentul Regional Brasov: Intern. Trade Center, str. Alexandru Vlahuta, nr. 10, Et. 1, Brasov, judetul Brasov, Tel. 0725.256.235, 0725.256.236; (Judete arondate: Brasov, Covasna,
Harghita, Mures, Sibiu);
– Compartimentul Regional Bucuresti: Str. Mihai Eminescu, nr. 11, cam. 7, Buftea, judetul Ilfov, Tel. 0725.256.223, 0725.256.224, (Judete arondate: Arges, Dambovita, Giurgiu, Ilfov,
Prahova si municipiul Bucuresti);
– Compartimentul Regional Constanta: Str. Capitan Petre Romulus nr. 7 bis, Constanta, judetul Constanta, Tel. 0241.511.580, 0725.256.231, 0725.256.232, 0725.256.218, (Judete arondate:
Constanta, Ialomita, Calarasi);
– Compartimentul Regional Cluj: Str. Dorobantilor, nr. 69, cam. 8, Cluj-Napoca, judetul Cluj, Tel. 0725.256.233, 0725.256.234, (Judete arondate: Alba, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures,
Satu-Mare, Salaj);
– Compartimentul Regional Dolj: Bloc TCIF, str. Nicolae Romanescu,nr. 39, etaj 2, Craiova, judetul Dolj, Tel. 0725.256.221, (Judete arondate: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman,
Valcea);
– Compartimentul Regional Galati: Str. Basarabiei, nr. 55, bloc A16, parter, Galati, judetul Galati Tel. 0725.256.225, 0725.256.226, (Judete arondate: Braila, Buzau, Galati, Vrancea);
– Compartimentul Regional Iasi: OJRSA, Aleea Mihail Sadoveanu, nr.10 bis, Iasi, judetul Iasi Tel. /Fax. 0232.462.857, 0725.256.229, 0725.256.230, (Judete arondate: Bacau, Botosani, Iasi,
Neamt, Suceava, Vaslui);
– Compartimentul Regional Timis: Calea Buziasului, nr. 11A, cladire OB 6A, et. 1, Timisoara, judetul Timis, Tel. 0725.256.228, 0726.777.657, (Judete arondate: Arad, Bihor, Caras Severin,
Hunedoara, Timis);
1)    – Compartimentul Regional Tulcea: Iberom International, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr. 6, Tulcea, judetul Tulcea, Tel. 0725.256.237, 0725.256.238, (Judete arondate: Tulcea).

 Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati un formular aici.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: AM PESTE

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.