Se depun cererile de finantare pentru Masura I.23 – Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitatii si adaposturi

pescuit2.jpg

Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AM POPAM) anunta lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finantare, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020: Prioritatea Uniunii Europene 1 – Promovarea pescuitului durabil din punct de vedere al mediului, efficient din punctul de vedere al utilizarii resurselor, innovator, competitive si bazat pe cunoastere Masura I.23  – Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitatii si adaposturi – Investitiile menite sa imbunatateasca infrastructura porturilor de pescuit si a halelor de licitatii sau a locurilor de debarcare, investitiile pentru construirea sau modernizarea adaposturilor pentru imbunatatirea sigurantei pescarilor, inclusiv investitiile in instalatiile de colectare a deseurilor si a deseurilor marine.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 16.02.2017
Buget: 40.524.704,64 lei

Obiectiv

Obiectiv specific 1.4 – Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scara mica si imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru.

Buget

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte din valoarea totala eligibila rezultata din bugetul previzionat in planul de afaceri, este de:

• 100 % din cheltuielile eligibile totale, pentru organisme de drept public;
• 75 % din cheltuielile eligibile totale, pentru organizatii de producatori, asociatii de organizatii de producatori sau organizatii interprofesionale;
• 60 % din cheltuielile eligibile totale pentru organizatii de pescari sau de alti beneficiari colectivi;
• 50 % din cheltuielile eligibile totale, pentru alte tipuri de beneficiari privati.

Atentie! Pentru solicitantii care nu se incadreaza in categoaria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.

In situatia in care beneficiarul alege sa asigure cofinantarea prin aport in natura aceasta trebuie dovedita si depusa odata cu cererea de finantare, fie la valoarea totala a procentului de cofinantare, fie intr-un cuantum de minim 20% din aceasta.

Pentru proiectele la care valoarea contributiei in natura depaseste cota procentuala stabilita pentru contributia proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuala ce depaseste contributia proprie.

Daca contributia in natura nu asigura valoarea totala a cofinantarii, aceasta poate fi completata pana la valoarea totala prin aport in numerar.In situatia in care solicitantul va prezenta la momentul depunerii cererii de finantare un document justificativ (raport de evaluare pentru aportul in natura, extras de cont cu blocarea sumei sau contract de finantare) privind asigurarea cofinantarii investitiei, in cuantum de minim 20% din valoarea cofinantarii, acesta va fi punctat in conformitate cu criteriul 4 din Anexa 5 – Criterii de selectie.

Valoarea maxima si minia si perioada

Valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect pentru Masura I.23 este de:
• investitii de imbunatatire a infrastructurii porturilor de pescuit: echivalentul a 2.500.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO LEI/EUR, valabil la data lansarii apelului
• modernizarea infrastructurii specifice a punctelor de debarcare sau halelor de licitatii:500.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO LEI/EUR, valabil la data lansarii apelului
• infiintarea sau modernizarea adaposturilor pescaresti: 250.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO LEI/EUR, valabil la data lansarii apelului

Valoarea minima eligibila aferenta unui proiect este de 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO valabil la data lansarii apelului.

In cadrul acestor valori este inclus TVA –ul doar in cazul solicitantilor neplatitori de TVA. Pentru solicitantii platitori de TVA, in cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul.

Durata de implementare a unui proiect este de maximum 2 (doi) ani.

ATENTIE! Pentru proiectul a carui valoare totala eligibila depaseste 1.000.000.euro echivalentul in LEI la cursul INFOREURO precizat in anuntul de lansare a apelului si care genereaza venituri nete ulterior finalizarii acestuia i se aplica prevederile art. 61 din Reg(UE) nr. 1303/2013. Calculul cu privire la veniturile nete generate de proiect se realizeza conform Anexei nr. 14. Ajutorul financiar nerambursabil se va diminua cu veniturile nete astfel determinate.

ATENTIE! In cadrul acestui plafon este inclus TVA –ul doar in cazul solicitantilor neplatitori de TVA. Pentru solicitantii platitori de TVA, in cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul.

ATENTIE! Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunarii (ITI DD) poate depune un proiect in cadrul apelului lansat cu respectarea conditiilor din prezentul ghid. Dupa inregistrarea Cererii de finantare in sistemul informatic MYSMIS 2014, solicitantul va depune la ADI ITI DD, o cerere de eliberare a unui aviz insotita de fisa de proiect in baza caruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finantare depuse cu obiectivele strategice, pilonii si obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunarii. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la DGP AMPOPAM. Prezentarea avizului se va realiza in termen de maxim 15 zile lucratoare (include si perioada eventualei contestatii asupra unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finantare.

Solicitanti eligibili:

• organisme de drept public – autoritate publica sau institutie publica – care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local;
• pescari sau organizatii de pescari sau asociatii de pescari;
• organizatii neguvernamentale in parteneriat cu organizatii de pescari sau cu asociatii de pescari;
• organizatii de producatori, asociatii de organizatii de producatori sau organizatii interprofesionale;
• alte tipuri de beneficiari privati care au activitatati in domeniul pescuitului.

Eligibilitatea proiectului

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:
1. Sa fie implementat pe teritoriul Romaniei;
2. Sa contina activitatile/cheltuieli eligibile prezentate in Ghidul solicitantului;
3. Activitatile pentru care se solicita sprijin financiar nerambursabil in Cererea de finantare nu trebuie sa faca obiectul unei alte finantari din fonduri publice nationale sau ale Uniunii Europene, in ultimii 5 ani.
4. Valoarea maxima eligibila trebuie sa fie cea precizata in anuntul de lansare a apelului;
5. Bugetul respecta limitele pentru anumite categorii de cheltuieli eligibile prevazute in ghidul solicitantului.
6. Durata maxima de implementare a proiectului – 24 luni;
7. Activitatile/cheltuielile pentru care se solicita finantare in Cererea de finantare se incadreaza in perioada 01.01.2014 si pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului;

Activitati eligibile

Modernizarea infrastructurii specifice activitatii de pescuit comercial – infrastructura porturilor de pescuit si a halelor de licitatii sau a locurilor de debarcare;
2. Infiintarea sau modernizarea adaposturilor pescaresti in vederea imbunatatirii sigurantei pescarilor.
3. Instalatiile de colectare a deseurilor generate de activitatiile de realizare a proiectelor de investitii in porturi sau puncte de debarcare, inclusiv a deseurilor marine in scopul aducerii unei contributii la protectia mediului.

Cheltuieli eligibile

In cadrul masurii I.23 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei. Un proiect poate contine cheltuieli eligibile si neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate integral de catre beneficiarul proiectului.

Sprijinul financiar nerambursabil se acorda pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Cererii de Finantare. Stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari in cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 este reglementata de HG nr 347/2016, iar detalierea costurilor eligibile se va realiza in conformitate cu OM nr. 816/2016.

Categorii de cheltuieli eligibile

Categoriile de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finantare depuse in cadrul acestui apel sunt urmatoarele:
1.  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
2.  Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului care cuprind urmatoarele tipuri de cheltuieli:

Se includ cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, drumuri de acces, cai ferate industriale, care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.

3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • Studii de teren
 • Obtinere avize, acorduri si autorizatii
 • Proiectare si inginerie
 • Organizarea procedurilor de achizitie
 • Consultanta
 • Asistenta tehnica

4.Cheltuieli pentru investitia de baza

 • Constructii si instalatii
 • Achizitia de constructii
 • Montaj utilaje tehnologice
 • Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
 • Utilaje fara montaj si echipamente de transport
 • Dotari
 • Active necorporale

5. Cheltuieli pentru organizarea de santier

 • Lucrari de constructii
 • Cheltuieli conexe organizarii santierului

6. Comisioane, cote, taxe

7. Cheltuieli diverse si neprevazute

8. Cheltuieli cu amortizarea

9. Cheltuieli cu leasing-ul

10. Cheltuieli salariale:

11. Cheltuieli cu auditarea proiectului.
12. Cheltuieli cu informarea si publicitatea.
13. Cheltuieli pentru probele tehnologice și teste și predare la beneficiar
14. Contributie in natura
15. Cheltuieli cu semnatura electronica pentru MySMIS2014(active necorporale).

Cheltuieli eligibile specifice Masurii I.23

 • Porturi de pescuit;
 • Locurile de debarcare;
 • Centre de licitatii;
 • Adaposturile pescaresti.

Data si ora limita pana la care pot fi depuse cereri de finantare: 16.02.2017, ora 17:00

Alocarea financiara totala pentru prezentul apel: 40.524.704,64 lei, din care alocare financiara pentru ITI DD: 11.293.000,00 lei

Cursul de schimb INFOREURO de 4,5172 LEI/EUR, valabil in luna decembrie 2016

In cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singura cerere de finantare.

In cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finantare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnatura electronica in aplicatia electronica MySMIS2014, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar in intervalul mentionat mai sus.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati un formular aici.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Finantator: FEPAM + contributie nationala
Sursa: AM Peste

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.