Se depun proiectele pentru crearea conditiilor tehnice necesare preluarii energiei electrice produsa din surse regenerabile de energie

energii-regenerabile.jpg

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat apelurile de proiecte pentru crearea conditiilor tehnice necesare preluarii energiei electrice produsa din surse regenerabile de energie.

Status: Activ
Depunere: 17.10.2017
Buget total: 20,96 milioane euro

Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectivul specific

Axa Prioritara 6 Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon prin Prioritatea de investitii 4a – Promovarea producerii si distributiei de energie derivate din surse regenerabile vizeaza promovarea investitiilor in sectorul de energie curata si eficienta energetica in vederea asigurarii contributiei la obiectivele Strategiei Europa 2020 (20/20/20) privind consumul final de energie provenita din resurse regenerabile si cresterea eficientei energetice, respectiv: productia de energie regenerabila, prin Obiectivul Specific 6.1., consumul de energie in industrie, prin OS 6.2., consumul de energie in gospodarii, prin OS 6.3., si energia prin cogenerare de inalta eficienta, prin Obiectivul Specific 6.4.

Obiectivul specific 6.1. Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), sectorul distributie vizeaza investitii in infrastructura energetica pentru sprijinirea extinderii si modernizarii retelelor de distributie a energiei electrice, prin lucrari de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare a capacitatilor de productie suplimentare.

Principalele rezultatele asteptate sunt:
•    capacitati de productie suplimentare conectate la reteaua distribuitorilor aferenti;
•    crearea conditiilor tehnice necesare racordarii centralelor de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor regenerabile prin intarirea retelei electrice;
•    cresterea gradului de continuitate in alimentare.

Actiunile sprijinite si activitati

Actiunile finantabile conform POIM

In cadrul acestui Obiectiv Specific este finantata urmatoarea actiune:

  • Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice, in scopul preluarii energiei produse din resurse regenerabile in conditii de siguranta a functionarii SEN.

Se vor finanta investitii in lucrari de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii centralelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, precum si modernizari de statii/linii existente pentru intarirea retelei electrice, care conduc la cresterea capacitatii de distributie a retelelor, reducerea consumului tehnologic propriu si imbunatatirea parametrilor de calitate a energiei distribuite in zona si imbunatatirea indicatorilor de performanta a serviciului de distributie privind continuitatea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, cresterea gradului de continuitate in alimentare. Prin lucrari de intarire se inteleg toate tipurile de interventii precizate la sectiunea 1.3.2 de  mai jos.

Atentie! In cadrul acestei actiuni vor fi finantate cu prioritate proiecte din retele care includ racordarea capacitatilor de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor regenerabile (de ex. fotovoltaice, eoliene, hidro, geotermal, biomasa/biogaz, etc), finantate prin POS CCE 2007-2013, prevazute in Anexa 8 la ghid.

Activitatile finantabile in cadrul Obiectivului specific 6.1-distributie

Urmatoarele activitati prevazute in proiect pot fi eligibile:
1.    Modernizarea retelelor de distributie energie electrica cu o tensiune nominala de pana la 110 kV inclusiv:
a.    Modernizarea liniilor electrice aeriene [LEA] si a liniilor electrice subterane [LES] de 110 kV, medie tensiune [MT] si joasa tensiune [JT];
b.    Modernizarea statiilor electrice, posturilor de transformare si punctelor de alimentare existente prin inlocuirea partiala / totala a echipamentelor/instalatiilor indispensabile ( inclusiv crearea de celule noi in statii de transformare)  pentru a asigura functionarea in conditii de siguranta, securitate si eficienta a retelelor de distributie;
c.    Realizarea/modernizarea sistemelor de protectie, monitorizare si control (inclusiv dezvoltarea sistemului de automatizare a distributiei energiei electrice si integrarea in SCADA)

2.    Extinderea retelelor de distributie energie electrica cu o tensiune nominala de pana la 110 kV inclusiv:
a.    Realizarea de noi linii electrice/ statii electrice/posturi de transformare/puncte de alimentare pentru marirea capacitatii de distributie a energiei electrice (prevazute cu sisteme de protectie, monitorizare si control).

3. Activitatea de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare;
a.    Realizarea de lucrari de intarire a retelei electrice, respectiv lucrari in instalatiile operatorului de retea, necesare pentru asigurarea conditiilor tehnice in vederea evacuarii sau consumului puterii suplimentare aprobate pentru racordare utilizatorilor, la parametrii calitativi corespunzatori normelor in vigoare

Activitatea de intarire a retelei este precizata in Anexa 1 la Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat cu Ordinul presedintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Definitia acestui tip de lucrari este: “lucrari de intarire a retelei electrice – lucrari in instalatiile operatorului de retea, necesare pentru asigurarea conditiilor tehnice in vederea evacuarii sau consumului puterii suplimentare aprobate pentru racordare utilizatorilor, la parametrii calitativi corespunzatori normelor in vigoare”.

Exemple de lucrari de intarire:
–    cresterea capacitatii de distributie a statiilor de transformare de 110 kV/MT prin inlocuirea transformatoarelor de putere cu altele cu puteri superioare,
–    cresterea capacitatii de distributie a liniilor electrice existente prin inlocuirea conductoarelor si a elementelor de sustinere, legatura si izolatie cu altele cu caracteristici tehnice superioare, inlocuirea elementelor de protectie, automatizare si control,
–    cresterea capacitatii de distributie a posturilor de transformarea MT/JT prin inlocuirea transformatoarelor de putere cu altele cu puteri superioare, extinderea tabloului de joasa tensiune.

Proiectele propuse vor viza lucrari de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii centralelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Acestea vor fi realizate in termenii si conditiile prevazute in contractul de racordare incheiat cu producatorul de energie.

4.    Alte activitati / echipamente decat cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai daca solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare in vederea preluarii energiei produse din resurse regenerabile in conditii de siguranta a functionarii SEN, in conformitate cu OS 6.1-sectorul distributie. Din aceasta categorie pot face parte proiecte-pilot micro-grid, cu solutii specifice retelelor inteligente:  stocarea energiei, flexibilitate etc.

Vor fi prioritare proiectele care fac subiectul investitiilor de intarire a retelei de distributie in amonte de punctul de racordare al producatorilor de energie finantati in cadrul Axei prioritare 4, operatiunea 4.2. –  “Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a  resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie” din cadrul POSCCE 2007-2013 (a se vedea anexa 8 la ghidul solicitantului)

Atentie! Retea inteligenta – retea de electricitate, care poate integra eficient, din punct de vedere al costurilor, modalitatea de a actiona a tuturor utilizatorilor conectati la retea – producatori, consumatori si autoproducatori – printr-o circulatie bidirectionala a fluxurilor de puteri si a informatiilor, in scopul de a asigura un sistem energetic eficient economic, sustenabil, cu pierderi de energie reduse si un nivel ridicat de calitate si securitate in continuitatea si siguranta alimentarii cu energie electrica;

Activitatile prevazute in proiect pot fi eligibile  numai daca solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare in vederea preluarii energiei produse din resurse regenerabile in conditii de siguranta a functionarii SEN, in conformitate cu OS 6.1-sectorul distributie

Nu se vor finanta lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare, respectiv a instalatiilor cuprinse intre punctul de racordare si punctul de delimitare.

In scopul asigurarii unei identitati vizuale armonioase si pentru respectarea unitara a regulilor privind vizibilitatea, beneficiarii vor trebui sa aplice cel putin masurile minime obligatorii din cadrul Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 (care poate fi accesat la adresa www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare).

Tipuri de solicitanti

Solicitantii eligibili in cadrul OS 6.1, distributie sunt:

  • Operatorii de distributie/transport a energiei electrice care preiau energie produsa din resurse regenerabile de energie.

Grup tinta
Nu se aplica.

Alocarea stabilita pentru apelul de proiecte
Bugetul alocat apelului de proiecte este impartit  dupa cum urmeaza:

Acțiune

Alocare netă POIM (euro)*

Buget limită apel (euro)**

Buget limită contractare (euro)***

Total

20.964.706

31.447.059

25.157.647,2

AM POIM va primi cereri de finantare cu o valoare eligibila ce reprezinta aproximativ 150% din valoarea apelului de proiecte (bugetul limita pe apel) si va putea contracta pana la 120% din alocarea bruta la nivelul Obiectivului Specific 6.1-distributie., intr-o anumita marja, in functie de nivelul de supracontractare de la nivelul intregii axe prioritare 6.

Valoarea minima si maxima a proiectului, rata de cofinantare

Pentru proiectele finantate prin Obiectivul specific 6.1. Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), sectorul distributie se asigura finantarea integrala a cheltuielilor eligibile astfel: 85% Fondul European de Dezvoltare Regionala si 15% buget de stat.

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile

100% (85% FEDR + 15% buget de stat)

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului

0%

Contribuţia comunitară (FEDR) la finanţarea acordată

85%

 

Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată (buget de stat)

15% 

 

Ajutorul se acorda in lei sub forma rambursarii cheltuielilor efectuate si nu poate depasi  5.000.000 euro (inclusiv TVA) / proiect de investitii.

In conformitate cu regulile specifice proiectelor generatoare de venituri, aceasta structura de finantare mentionata se aplica necesarului de finantare (funding-gap) calculat pe baza rezultatelor analizei cost-beneficiu, diferenta (non-funding gap) pana la incidenta totalului de costuri eligibile urmand a fi suportata de catre beneficiar. Calculul necesarului de finantare se va face cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat stabilite in Art. 48 din Regulamentul (UE) nr.651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat.

Ajutor de stat

Finantarea proiectelor in cadrul Obiectivul specific 6.1. Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), sectorul distributie este de tip nerambursabil si consta in decontarea, in baza unei scheme de ajutor de stat aprobata prin Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1638/18.08.2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investitii in infrastructura energeticai n scopul preluarii energiei produse din resurse regenerabile in  conditii de siguranta a SEN precum si implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice la consumatorii casnici pana la nivelul stabilit prin Contractul de Finantare, a cheltuielilor eligibile realizate pentru implementarea proiectului.

Acordarea ajutoarelor de stat in cadrul Obiectivul specific 6.1. Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), sectorul distributie se face in baza prevederilor Regulamentului (UE) nr.651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat. (Regulamentul de ajutor de stat exceptat) si intra in categoria ajutoarelor mentionate la art. 48 privind  investitiile in infrastructura energetica.

Ajutoarele pentru investitii destinate construirii sau modernizarii infrastructurii energetice sunt compatibile cu piata interna in sensul Art. 107 alineatul (3) din Tratat si sunt exceptate de la obligatia de notificare prevazuta la articolul 108 alineatul (3) din Tratat, cu conditia sa fie indeplinite cerintele prevazute de Regulamentul de ajutor de stat exceptat. Solicitantii de finantare vor completa  anexa  la Cererea de finantare  referitoare la conformitatea cu regulile de ajutor de stat

Dupa acordarea ajutorului de stat prin semnarea contractului de finantare, furnizorul ajutorului de stat va asigura respectarea prevederilor din Regulamentul de ajutor de stat exceptat referitoare la publicare si informare (art. 9 alineatul (1) si (4)) si raportare (art. 11), prin intermediul Consiliului Concurentei.

Pentru a stabili contributia proprie si a determina cuantumul maxim al ajutorului de stat pe care il poate primi, solicitantul va avea in vedere, la intocmirea bugetului de proiect, conditiile de eligibilitate a cheltuielilor si modalitatea de calcul a valorii maxime a finantarii nerambursabile descrise mai jos, conform  prevederilor art. 48 din Regulamentul de ajutor de stat exceptat.

Conditia ca intreprinderea sa nu se afle in dificultate
In conformitate cu art. 1, alin.4, lit.c din Regulamentul de ajutor de stat exceptat, ajutorul acordat in cadrul Obiectivului specific 6.1. – distributie nu se acorda intreprinderilor aflate in situatiile mentionate la articolul 2, alin 18 din Regulament.

Efectul stimulativ si principiul demararii lucrarilor

In conformitate cu Art.2, alin. 23 si Art. 6. alin.1si 2 din Regulamentul de ajutor de stat exceptat, ajutoarele de stat acordate pentru proiecte care vizeaza investitii in infrastructura energetica in cadrul Obiectivului specific 6.1. – distributie vor fi acordate doar in cazul in care acestea au efect stimulativ si respecta principiul demararii lucrarilor (definite in sectiunea 2.3.).

Se va avea in vedere ca activitatile proiectului nu vor fi incepute inainte de declararea eligibilitatii proiectului de catre AMPOIM (data primirii adresei de indeplinire a eligibilitatii proiectului de catre beneficiar), cu exceptia achizitiei de terenuri si lucrarilor pregatitoare, cum ar fi obtinerea  avizelor si autorizatiilor si realizarea studiilor de fezabilitate (si a oricaror studii necesare pentru pregatirea proiectului).

In plus, solicitantii de ajutor de stat in cadrul Obiectivului specifice 6.1. – distributie vor explica in cadrul Cererii de finantare ce s-ar intampla in absenta ajutorului, si anume situatia in care infrastructura energetica respectiva nu s-ar realiza, care este descrisa ca fiind scenariul contrafactual.

Ajutoarele nu sprijina costurile unei activitati pe care intreprinderea si le-ar fi suportat oricum si nu va compensa riscul comercial normal al unei activitati economice.

Pragul de notificare  

In conformitate cu art. 4, alin. 1, lit. x din Regulamentul de ajutor de stat exceptat valoarea ajutorului / proiect/intreprindere nu va depasi pragul de 50 de milioane euro.

Costuri eligibile

In conformitate cu art. 48, alin 4, din Regulamentul de ajutor de stat exceptat, costurile eligibile sunt costurile de investitii cu infrastructura energetica in conditiile prevazute de HG nr. 399/2015 (a se vedea Cap. 2.3 din prezentul ghid).

Valoarea ajutorului

In conformitate cu art. 48, alin 5, din Regulamentul de ajutor de stat exceptat, valoarea ajutorului de stat acordat nu poate depasi diferenta dintre costurile eligibile si profitul din exploatare aferent investitiei. Profitul din exploatare se deduce din costurile eligibile ex-ante prin analiza financiara a proiectului.

Costul eligibil este deficitul de finantare, in conditiile in care scenariul contrafactual este considerat a fi situatia in care infrastructura energetica respectiva nu s-ar realiza. Costurile eligibile se stabilesc, in urma analizei cost-beneficiu, prin compararea investitiei care beneficiaza de ajutor de stat cu situatia contrafactuala in care investitia nu s-ar realiza. (a se vedea Cap. 3.3.12 Analiza Cost Beneficiu).

Profitul din exploatare actualizat se va calcula dupa formula:
 

formula

Unde:
–     “CFt” este fluxul de numerar generat (ca diferenta intre veniturile din exploatare si costurile de exploatare aferente investitiei, calculate incremental ca diferenta intre varianta afacere ”cu proiect” si varianta afacere ”fara proiect”.
–    “k” este rata de actualizare.

“n” este durata de viata a investitiei.  Exemple de venituri din exploatare: rezultate din reducerea pierderilor (cpt); rezultate ca efect al reducerii cheltuielilor de exploatare – mentenanta, alte beneficii identificate de catre solicitant care pot avea impact asupra investitiei.

Atentie! „Profit din exploatare” (venitul net actualizat) inseamna diferenta dintre veniturile actualizate si valoarea actualizata a costurilor de exploatare pe durata de viata a investitiei, in cazul in care aceasta diferenta este pozitiva.

Cheltuielile de exploatare includ costuri precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicatiile, energia, intretinerea, chiria, administratia, dar exclud costurile de amortizare si costurile de finantare in cazul in care acestea au fost acoperite de ajutoare pentru investitii.

Durata de  viata a echipamentelor din investitiei se va stabili conform recomandarilor Comisiei Europene si legislatiei in vigoare (a se vedea Cap. 3.3.12 Analiza Cost Beneficiu).

Cumulul

Pentru acelasi beneficiar si aceleasi cheltuieli eligibile, ajutorul acordat prin prezenta schema nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat, inclusiv de minimis.

Eligibilitatea solicitantului

Solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de natura institutionala, legala si financiara:
a)    Solicitantul este societate legal constituita in conformitate cu legislatia specifica din statul membru a carei nationalitate o detine si are inscrisa activitatea de distributie / transport energie electrica

Atentie! Sucursalele, agentiile, reprezentantele societatilor sau alte dezmembraminte fara personalitate juridica nu sunt eligibile.
Se va lua in considerare codul CAEN al activitatii pentru care solicitantul intentioneaza sa acceseze fonduri in cadrul OS 6.-distributie.
Solicitantul va furniza  in Cererea  de finantare informatii despre toti partenerii, in cazul intreprinderilor legate.
Pentru societatile comerciale care functioneaza si prin filiale / sucursale / punct de lucru, care indeplinesc impreuna conditiile de eligibilitate, societatea comerciala mama va fi eligibila la finantare pentru toate structurile coordonate

b)    Solicitantul este operator de distributie / operator transport energie electrica, definit conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale);
c)    Solicitantul este operator de distributie/transport energie electrica care preia energia produsa prin valorificarea RES prin capacitatile finantate prin AP4 din POS CCE (2007-2013)  (Doar in cazul in care solicitantul implementeaza proiecte care asigura sustenabilitatea proiectelor finantate din POS CCE)
d)     Solicitantul este operator de distributie / transport energie electrica care preia energia produsa prin valorificarea RES (Doar in cazul in care solicitantul nu implementeaza proiecte care asigura sustenabilitatea proiectelor finantate din POS CCE)
e)    Solicitantul nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:
1)    este in incapacitate de plata, in stare de insolventa conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
2)    este in stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
3)    nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, si bugetului local in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania;
4)    Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a suferit condamnari definitive datorate unei conduite prefesionale indreptata impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata;
5)    Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
6)    face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu piata interna;
7)    este o intreprindere in dificultate, in conformitate cu prevederile art. 2, punctul  18  din  Regulamentul (UE) nr.651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat.
f)    Reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv membrii Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP), nu se afla in situatie de conflict de interese, astfel cum este definit in legislatia nationala.    
g)    Solicitantul demonstreaza capacitate de management de proiect, prin informatii privind Unitatea de Implementare a Proiectului.
h)    Solicitantul demonstreaza capacitate tehnica pentru sustinerea activitatilor proiectului. In cazul in care beneficiarul implementeaza el insusi o parte sau toate activitatile proiectului, trebuie sa dovedeasca faptul ca detine personal calificat (cel putin 3 ani experienta in domeniul relevant pentru activitatea pe care o desfasoara).
i)    Solicitantul demonstreaza capacitatea financiara pentru implementarea proiectului printr-o cifra de afaceri inregistrata in cel putin unul din ultimii trei ani fiscali, in valoare minim egala cu valoarea grantului solicitat. Daca solicitantul nu indeplineste criteriul privind cifra de afaceri, trebuie sa dovedeasca accesul la o linie de credit valabila pe durata de implementare a proiectului care sa dovedeasca capacitate financiara acceptabila corelata cu planul de activitati, printr-o scrisoare de intentie emisa de o institutie bancara. De asemenea, isi va asuma acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile.
j)    Solicitantul a inregistrat profit net sau profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar incheiat
k)    Solicitantul justifica necesitatea finantarii proiectului prin ajutor de stat (efectul stimulativ).

Eligibilitatea proiectului

Proiectele depuse in cadrul obiectivului specific 6.1-distributie. trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
a)    Proiectul se incadreaza in categoriile de actiuni finantabile mentionate in POIM, corespunzatoare Axei Prioritare 6, Obiectivul specific 6.1-distributie definit in prezentul ghid al solicitantului, iar perioada de implementare a proiectului se incadreaza in perioada de eligibilitate a cheltuielilor (intre data declararii eligibilitatii proiectului de catre AMPOIM si 31.12.2023), cu respectarea principiului “demararea lucrarilor”.
b)    Durata de implementare a proiectului trebuie sa fie de maxim 36 de luni si sa nu depaseasca data de 31.12.2023.
c)  Scopul si obiectivele proiectului sunt in concordanta cu actiunea eligibila in cadrul Obiectivului specific 6.1-distributie si cu activitatile eligibile prezentate la sectiunea 1.3 Activitati eligibile din prezentul ghid si vizeaza investitii in infrastructura energetica, conform definitiei din art. 2, alin. 130, Regulamentul de ajutor de stat exceptat.
d)    Proiectul a fost aprobat de catre solicitant in conditiile legislatiei aplicabilee)   
e) Proiectul este localizat in regiunile mai putin dezvoltate: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud- Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru

Atentie! Proiectele implementate in regiunea Bucuresti-Ilfov nu sunt eligibile.

f)    Activitatea economica identificata prin codul CAEN pentru care se solicita finantarea este eligibila si prin proiect nu se sprijina in nici un fel activitatile/sectoarele excluse conform articolului 1, alin.3 din Regulamentul de ajutor de stat exceptat si articolul 3, alin. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala.

Atentie! In cadrul OS 6.1, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 651/2014 privind ajutorul de stat si ale Regulamentului  (UE) nr. 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala, nu se acorda sprijin financiar pentru urmatoarele:

A.    sectoare:
   a) sectorul pescuitului si acvaculturii;
   b) sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
– atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective; sau
– atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari;
 c) sectorul productiei agricole primare;

B.    
a) facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului.    

b) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
c) investitiile care vizeaza o reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera ale activitatilor enumerate in anexa I la Directiva 2003/87/CE;
d) fabricarea, prelucrarea si comercializarea tutunului si a produselor din tutun;

C.    obiective:
a) ajutoarelor destinate activitatilor legate de exportul catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
b) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
c) acordarea de ajutoare este conditionata de obligatia ca beneficiarul sa utilizeze bunuri produse   la nivel national sau servicii nationale;

In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat in sectoarele excluse mentionate la A lit.(a), (b) sau (c), cat si in sectoarele care intra in sfera de acordare a finantarii, aceasta poate primi ajutor pentru aceste ultime sectoare sau activitati, cu conditia sa dovedeasca fie separarea activitatilor, fie o distinctie intre costuri, astfel incat activitatile desfasurate in sectoarele excluse sa nu beneficieze de ajutoarele acordate in temeiul Obiectivului specific 6.1distributie din POIM.

g)    Retelele de distributie in cadrul carora se realizeaza investitia sunt supusa in integralitate reglementarii tarifelor si accesului in conformitate cu legislatia referitoare la piata interna a energiei.
h)    Proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalitatii de sanse si politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabila, tehnologia informatiei; achizitiile publice; informare si publicitate; ajutorul de stat precum si orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale si de investitii, dupa caz.
i)    Proiectul pentru care se solicita finantare nu a mai beneficiat de finantare din fonduri publice, in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie)
 j)    Bugetul proiectului respecta indicatiile privind incadrarea in categoriile de cheltuieli, conform Anexei 5 la prezentul ghid
k)    Valoarea finantarii solicitate nu depaseste diferenta dintre costurile eligibile si profitul din exploatare aferent investitiei, in valoare limita per proiect de 5.000.000 euro (echivalent in lei la cursul Inforeuro din luna anterioara depunerii cererii de finantare).
l)    In cazul proiectelor care vizeaza obiective de investitie noi si extindere asupra unor imobile, se va proba dreptul de proprietate/concesiune/superficie al operatorului asupra imobilelor. De asemenea, se va proba ca imobilele supuse investitiei indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii la data depunerii cererii de finantare:
o    sunt disponibile pentru investitii
o    sunt libere de orice sarcini, in sensul ca nu este afectat de limitari legale, conventionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului
o    nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica
o    nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun

Pentru investitii unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu se va prezenta acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil:
    Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia in cadrul proiectului, plan in  care sa fie evidentiate inclusiv numerele cadastrale unde acestea exista
    Acordul proprietarilor persoane fizice si juridice de drept privat privind accesul asupra terenurilor (la contractare).

m)    Proiectul va fi  prevazut in programul de investitii al solicitantului
    Se probeaza prin Declaratia de eligibilitate din Anexa C1.1 din Cererea de finantare
    Programul de investitii al solicitantului este actualizat cu investitiile propuse prin proiect (la contractare).

Indeplinirea conditiilor de natura institutionala, legala si financiara se probeaza cu aplicarea corespunzatoare de catre AM POIM a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative.”

Eligibilitatea cheltuielilor  

Pentru a fi eligibile in vederea finantarii prin POIM, toate cheltuielile trebuie sa respecte prevederile reglementarilor de mai sus, sa corespunda obiectivelor POIM, sa fie indispensabile atingerii obiectivelor proiectului, sa fie incluse in Cererea de finantare aprobata si defalcate in bugetul cererii de finantare.

Pentru a fi rambursata, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ, urmatoarele conditii cu caracter general, conform HG 399/2015
a)    sa fie angajata de catre beneficiar si platita de acesta in conditiile legii intre data declararii eligibilitatii proiectului de catre AMPOIM si 31 decembrie 2023;
b)    sa fie insotita de facturi emise in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau a statului in care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza carora se inregistreaza obligatia de plata si de documente justificative privind efectuarea platii si realitatea cheltuielii efectuate, pe baza carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) si (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
c)    sa fie in conformitate cu prevederile programului;
d)    sa fie in conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finantare, incheiat intre autoritatea de management sau organismul intermediar si beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) si art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
e)    sa fie rezonabila si necesara realizarii operatiunii;
f)    sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si nationale aplicabile;
g)    sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013

In plus, o cheltuiala este eligibila daca:

Activitatile proiectului prezent pentru care se ramburseaza cheltuiala nu au fost finantate, in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, din fonduri publice.

Atentie! Avand in vedere ca proiectele intra sub incidenta ajutorului de stat, solicitantii vor avea in vedere justificarea efectului stimulativ al finantarii solicitate si respectarea principiului privind demararea lucrarilor in cazul proiectului propus spre finantare, conform caruia activitatile proiectului nu vor fi incepute inainte de declararea eligibilitatii proiectului de catre AMPOIM (data primirii adresei de indeplinire a eligibilitatii proiectului de catre beneficiar), cu exceptia achizitiei de terenuri si lucrarilor pregatitoare, cum ar fi obtinerea  avizelor si autorizatiilor si realizarea studiilor de fezabilitate (si a oricaror studii necesare pentru pregatirea proiectului), care nu sunt considerate drept incepere a lucrarilor. Solicitantul va completa in acest sens Declaratia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (Anexa C1.3) si Anexa C4.5.
    Conform Regulamentului (UE) nr.651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat „demararea lucrarilor” inseamna fie demararea lucrarilor de constructii in cadrul investitiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comanda pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investitia devine ireversibila, in functie de care are loc primul. Cumpararea de terenuri si lucrarile pregatitoare, cum ar fi obtinerea permiselor si realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrarilor. In cazul preluarilor de intreprinderi, „demararea lucrarilor” corespunde datei dobandirii activelor direct legate de unitatea preluata;
    Toate cheltuielile aferente activitatilor de pregatire a proiectelor implementate inainte de declararea eligibilitatii proiectului de catre AMPOIM, care conform definitiei de mai sus sunt considerate drept demararea lucrarilor (achizitia de terenuri si lucrarilor pregatitoare, cum ar fi obtinerea  avizelor si autorizatiilor si realizarea studiilor de fezabilitate si a oricaror studii necesare pentru pregatirea proiectului) nu sunt eligibile a fi decontate in cadrul Obiectivului specific 6.1. intrucat nu justifica efectul stimulativ al acestora.
    Solicitantul isi asuma obligatia de a nu primi finantari din alte surse publice pentru aceleasi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sanctiunea rezilierii contractului; solicitantul va depune o declaratie care atesta ca nu a mai primit sprijin din fonduri publice pentru proiectul propus (vezi Declaratia de eligibilitate a solicitantului- Anexa C1.1 la Cererea de finantare).

Nu sunt eligibile pentru a fi decontate in cadrul Obiectivului specifice 6.1 distributie urmatoarele tipuri de cheltuieli din Anexa 6 la prezentul ghid (in conformitate cu prevederile Art. 13, lit. h  din HG nr. 399/2015) si cu prevederile Art. 48 din Regulamentul nr.651/2014:
•    Cheltuieli aferente contributiei in natura
•    Cheltuieli cu amortizarea
•    Cheltuieli cu achizitia imobilelor deja construite
•    Cheltuieli de leasing
•    Cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie
•    Cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport pentru unitatea de implementare a proiectului
•    Cheltuieli pentru achizitia de echipamente second-hand
•    Cheltuieli cu amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si de arbitraj
•    Cheltuieli generale de administratie
•    Cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect
•    Cheltuieli pentru consultant in elaborare studii de piata/evaluare
•    Cheltuieli aferente managementului de proiect
•    Cheltuieli de informare, comunicare si publicitate
•    Cheltuielile cu studiile de teren
•    Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achizitie
•    Cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii (realizate inainte de demararea lucrarilor)
•    Cheltuieli pentru proiectare si inginerie (realizate inainte de demararea lucrarilor)
•    Cheltuieli pentru achizitia terenului, cu sau fara constructii (realizate inainte de demararea lucrarilor)
•    Cheltuieli pentru  comisioane, cote, taxe, costul creditului

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Data si ora inchidere depunere de proiecte: 17.10.2017, ora 10:00

Atentie! Proiectele depuse inainte de data comunicata prin prezentul ghid vor fi respinse automat.

AM POIM poate prelungi termenul de depunere in functie de solicitarile primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

Cererile de finantare se vor depune prin aplicatia electronica MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
Finantator: FEDR si bugetul de stat

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.