Sprijin pentru masurile de informare privind politica agricola comuna (PAC) pentru anul 2017

agricultura.jpg

Aceasta cerere de propuneri se refera la finantarea, din creditele bugetare aferente exercitiului financiar 2017, a unor actiuni de informare. Masurile de informare au ca scop, in special, sa ajute la explicarea, punerea in aplicare si dezvoltarea PAC si sa sensibilizeze publicul in privinta continutului si obiectivelor acesteia, sa informeze fermierii si alte parti interesate care isi desfasoara activitatea in zonele rurale si sa promoveze modelul european de agricultura, precum si sa-i ajute pe cetateni sa il inteleaga.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 15.12.2016
Buget alocat: 3.500.000 euro

Obiective

Consolidarea increderii in UE in randul tuturor cetatenilor, nu numai al fermierilor. Politica agricola comuna (PAC) este o politica pentru toti cetatenii din UE, iar beneficiile pe care le aduce acestora trebuie sa fie clar demonstrate.

In cazul publicului larg – obiectivul este de a spori, in randul cetatenilor, gradul de cunoastere a importantei sprijinului UE pentru agricultura si pentru dezvoltarea rurala prin intermediul PAC.

In cazul partilor interesate – obiectivul este de a stabili un dialog cu partile interesate (in principal fermieri si alte parti interesate care activeaza in zonele rurale) pentru a comunica pe tema PAC in circumscriptiile lor, precum si in randul publicului larg.

Tema

Propunerea de masuri de informare trebuie sa ilustreze modul in care contribuie PAC la realizarea prioritatilor politice ale Comisiei.

PAC este o politica pentru toti cetatenii europeni, pe care ii ajuta in nenumarate moduri. Este necesar ca propunerile sa acopere in mod specific contributia PAC la:

— stimularea crearii de locuri de munca, a cresterii economice si a investitiilor in zonele rurale si mentinerea unor comunitati rurale viabile pe intreg teritoriul UE;
— atingerea obiectivelor cadrului de politici UE privind clima si energia pentru 2030, in special in ceea ce priveste potentialul agriculturii si al silviculturii de a juca un rol in masurile menite sa reduca schimbarile climatice si sa asigure adaptarea la acestea;
— productia agricola durabila care indeplineste cele doua cerinte pereche de a asigura securitatea alimentara si protectia mediului rural, inclusiv in ceea ce priveste calitatea si cantitatea apei;
— asigurarea unui venit echitabil pentru agricultorii din lantul agroalimentar pentru a mentine viabilitatea productiei agricole europene si viitorul modelului de exploatatie agricola de tip familial.

Publicul-tinta

Publicul-tinta este reprezentat de publicul larg (in special tinerii din zonele urbane) si/sau de fermierii si de partile interesate care activeaza in zonele rurale.

Mai exact:

— elevii, profesorii si studentii: este necesara utilizarea unor noi abordari pentru a stabili dialogul cu tinerii si pentru a creste gradul lor de cunoastere a PAC si a contributiei pe care aceasta o are in multe domenii, precum provocarea schimbarilor climatice, produsele alimentare, alegerea unei alimentatii sanatoase si de calitate ca stil de viata, si in raport cu noul program al UE de distribuire a laptelui, fructelor si legumelor in scoli care va intra in vigoare de la 1 august 2017;
— publicul larg: concentrarea informatiilor asupra PAC ar pune un accent mai puternic pe combaterea perceptiilor (cateodata gresite) legate de agricultura europeana si pe rolul acesteia in societate, nu pe continutul politicii. Totodata, trebuie sa se inteleaga mai bine contributia enorma a sectorului agroalimentar al UE la nivelul intregii economii europene;
— partile interesate: ar trebui sa se asigure ca exista un grad mai mare de cunoastere a contributiei PAC la sprijinirea cresterii economice a zonelor rurale, in special a IMM-urilor. Ar trebui promovata contributia adusa cu ajutorul programelor de dezvoltare rurala, prin care UE investeste aproape 100 de miliarde de euro in perioada 2014-2020 pentru dezvoltarea zonelor rurale europene. Se va sublinia de asemenea sprijinul acordat practicilor de productie durabile si altor masuri care vor ajuta la reducerea schimbarilor climatice si la adaptarea la acestea.

Bugetul dispnibil

Cuantumul total al bugetului alocat pentru cofinantarea activitatilor este estimat la 3.500.000 EUR.

Acest cuantum este conditionat de disponibilitatea creditelor prevazute in bugetul pentru 2017.

Comisia isi rezerva dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.

Solicitanti eligibili

Solicitantul (si entitatile sale afiliate, daca este cazul) trebuie sa fie o entitate juridica cu sediul intr-un stat membru al UE.

Entitatile care nu au personalitate juridica in temeiul legislatiei nationale aplicabile pot fi solicitanti eligibili, cu conditia ca reprezentantii lor sa aiba capacitatea de a-si asuma obligatii legale in numele acestora si de a oferi garantii pentru protectia intereselor financiare ale Uniunii echivalente cu cele oferite de persoanele juridice si sa demonstreze ca au capacitate financiara si operationala echivalenta cu cea a persoanelor juridice.

Documentele justificative ar trebui furnizate impreuna cu formularul de candidatura.

Persoanele fizice, precum si entitatile infiintate exclusiv in scopul punerii in aplicare a unei masuri de informare in cadrul prezentei cereri de propuneri, nu sunt solicitanti eligibili.

Exemple de organizatii eligibile:

— organizatii nonprofit (private sau publice);
— autoritati publice (nationale, regionale, locale);
— asociatii europene;
— universitati;
— institutii de invatamant;
— centre de cercetare;
— societati (de exemplu, societati din domeniul comunicarii mass-media).

Persoanele juridice care au cu solicitantii o legatura juridica sau de capital care nu este limitata la masura de informare si nu este instituita doar pentru scopul punerii in aplicare a acesteia (de exemplu: membri ai unor retele, federatii, sindicate), pot participa la masura de informare in calitate de entitati afiliate si pot declara costurile eligibile specificate la punctul 11.2.

Legaturile juridica si de capital nu ar trebui sa fie nici limitate la masura de informare, nici infiintate cu unicul scop al punerii in aplicare a acesteia. Aceasta inseamna ca legatura ar exista independent de acordarea sau nu a grantului; legatura ar trebui sa fi existat inainte de lansarea cererii de propuneri si sa ramana valabila dupa incheierea masurii de informare.

Legatura juridica si de capital care defineste afilierea cuprinde trei notiuni:

(a) Controlul, astfel cum este definit in Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului ( 1 ) privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi.

Entitatile afiliate unui beneficiar pot fi, prin urmare:

— entitati controlate direct sau indirect de beneficiar (filiale de nivel 1 sau societati-fiice). De asemenea, acestea pot fi entitati controlate de o entitate controlata de beneficiar (filiale de nivel 2 sau filiale ale unor filiale) si acelasi lucru este valabil si pentru alte niveluri de control;
— entitati care controleaza direct sau indirect beneficiarul (societati-mama). De asemenea, acestea pot fi entitati care controleaza o entitate care controleaza beneficiarul;
— entitati sub acelasi control direct sau indirect ca si beneficiarul (societati-surori).

(b) Calitatea de membru, mai precis: beneficiarul este definit din punct de vedere juridic drept, de exemplu, o retea, o federatie, o asociatie la care participa si entitatile afiliate propuse sau beneficiarul participa la aceeasi entitate (de exemplu, retea, federatie, asociatie) ca si entitatile afiliate propuse.

(c) Cazul special al organismelor publice si al entitatilor publice

Entitatile publice si organismele publice (entitati infiintate in conformitate cu legislatia nationala, europeana sau internationala) nu sunt intotdeauna considerate entitati afiliate (de exemplu, universitatile de stat sau centrele de cercetare publice).

Notiunea de afiliere in sfera publica vizeaza:

— diferitele niveluri ale structurii administrative in cazul administrarii descentralizate [de exemplu, ministerele nationale, regionale sau locale (in cazul unei entitati juridice separate) pot fi considerate ca fiind afiliate statului];
— un organism public infiintat de o autoritate publica pentru un anumit scop administrativ si care este supravegheat de catre autoritatea publica respectiva. Aceasta conditie trebuie verificata pe baza statutului sau a altor acte de infiintare a organismului public respectiv. Aceasta nu implica neaparat faptul ca organismul public este finantat, integral sau partial, din bugetul public (de exemplu, scolile nationale afiliate statului).

Urmatoarele nu sunt entitati afiliate unui beneficiar:

— entitatile care au incheiat un contract sau un contract de subcontractare (achizitii publice) cu beneficiarul, care actioneaza drept concesionari sau delegati ai beneficiarului pentru serviciile publice;
— entitatile care beneficiaza de sprijin financiar din partea beneficiarului;
— entitatile care coopereaza in mod regulat cu beneficiarul pe baza unui memorandum de intelegere sau care detin in comun cu acesta anumite active;
— entitatile care au semnat un acord de consortiu in temeiul acordului de grant;
— entitatile care au semnat un acord de cooperare pentru proiecte de infratire.

In cazul in care la masura de informare participa entitati afiliate, propunerea trebuie:
— sa identifice aceste entitati afiliate in formularul de candidatura;
— sa contina acordurile scrise ale entitatilor afiliate;
— sa prezinte documentele justificative care permit verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate si a criteriilor privind neexcluderea.

Pentru evaluarea eligibilitatii solicitantilor, solicitantul si entitatile afiliate trebuie sa furnizeze urmatoarele documente justificative:

tabel

Entitatile fara personalitate juridica ar trebui sa prezinte documentele enumerate mai sus. In cazul in care documentele mentionate mai sus nu pot fi furnizate, acestea trebuie sustinute prin orice alt document considerat relevant.

In plus, entitatile trebuie sa furnizeze un document care sa certifice faptul ca reprezentantii lor legali au capacitatea de a-si asuma obligatii juridice in numele lor.

Activitati eligibile si perioada de punere in aplicare in cadrul prezentei cereri de propuneri

Activitatile eligibile sunt cele necesare pentru a executa masura de informare si pentru a obtine rezultatele avute in vedere, in conformitate cu obiectivele, tema si publicul-tinta mentionate la punctul 2 din prezenta cerere de propuneri.

A. Masurile de informare ar trebui puse in aplicare:

— la nivel multiregional sau national;
— la nivel european (cu impact in mai multe state membre).

B. Masurile de informare ar trebui sa includa una sau mai multe activitati si instrumente cu caracter inovator in scopul de a atinge obiectivele, de a trata temele si de a ajunge la publicul-tinta, asa cum se prevede in masura in cauza, in conformitate cu punctul 2 din prezenta cerere de propuneri.

C. Nu sunt eligibile urmatoarele activitati:

— masurile obligatorii prevazute de legislatie;
— masurile care beneficiaza de o finantare din partea Uniunii Europene acordata din alta linie bugetara;
— adunarile generale sau reuniunile statutare;
— activitatile puse in aplicare la nivel local.

D. Perioada orientativa de punere in aplicare a masurilor de informare

— 1 mai 2017-30 aprilie 2018.

E. Rezultate/Efecte preconizate

Activitatile din cadrul unei masuri de informare trebuie sa obtina rezultate concrete pe durata masurii in cauza. Masurile de informare trebuie sa identifice rezultatele relevante in etapa de depunere a cererii (a se vedea formularul de candidatura 3).

Propunerea trebuie sa cuprinda o lista a indicatorilor relevanti (calitativi/cantitativi) pentru a putea masura rezultatele/ efectele preconizate ale masurii de informare (a se vedea formularul de candidatura 3).

Excludere de la participare

1. Vor fi exclusi de la participarea la cererea de propuneri solicitantii, inclusiv entitatile afiliate, care se afla intr-una dintre situatiile descrise mai jos:

(a) operatorul economic este in stare de faliment, in situatie de insolventa sau de lichidare, activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanta, se afla in stare de concordat preventiv, de suspendare a activitatii sau in orice alta situatie similara care rezulta in urma unei proceduri similare prevazute in legislatia sau in reglementarile nationale;
(b) s-a stabilit printr-o hotarare definitiva sau printr-o decizie administrativa definitiva ca operatorul economic nu si-a respectat obligatiile de plata a impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale in conformitate cu dreptul tarii in care acesta este stabilit sau cu cel al tarii in care se afla autoritatea contractanta sau cu cel al tarii in care se executa contractul;
(c) s-a stabilit printr-o hotarare definitiva sau printr-o decizie administrativa definitiva ca operatorul economic se face vinovat de abatere profesionala grava deoarece a incalcat legile sau regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte operatorul economic sau deoarece se face vinovat de orice conduita abuziva care ii afecteaza credibilitatea profesionala, atunci cand aceasta conduita tradeaza o intentie frauduloasa sau o neglijenta grava, inclusiv, in special, oricare dintre urmatoarele:

(i) falsificarea cu intentia de a frauda sau din neglijenta a informatiilor necesare pentru verificarea absentei motivelor de excludere sau a indeplinirii criteriilor de selectie sau in executarea unui contract;
(ii) incheierea unui acord cu alti operatori economici in vederea denaturarii concurentei;
(iii) incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala;
(iv) tentativa de influentare a procesului decizional al autoritatii contractante pe durata procedurii de achizitii;
(v) tentativa de a obtine informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite in cadrul procedurii de achizitii;

(d) s-a stabilit printr-o hotarare definitiva ca operatorul economic se face vinovat de oricare dintre urmatoarele:

(i) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, redactata in baza Actului Consiliului din 26 iulie 1995;
(ii) coruptie, asa cum este definita la articolul 3 din Conventia privind lupta impotriva coruptiei care implica functionari ai Comunitatilor Europene sau functionari ai statelor membre ale Uniunii Europene, redactata in baza Actului Consiliului din 26 mai 1997, si la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului ( 2 ), precum si coruptie asa cum este definita in dreptul tarii in care se afla autoritatea contractanta sau al tarii in care este stabilit operatorul economic sau al tarii in care se executa contractul;
(iii) participarea la o organizatie criminala, astfel cum este definita la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului ( 3 );
(iv) spalare de bani sau finantarea terorismului, astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului ( 4 );
(v) infractiuni aferente terorismului sau infractiuni legate de activitati teroriste, astfel cum sunt definite la articolul 1, respectiv la articolul 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului ( 5 ), sau instigare, complicitate sau tentativa de a savarsi astfel de infractiuni, in sensul articolului 4 din respectiva decizie;
(vi) exploatarea prin munca a copiilor sau alte forme de trafic de persoane, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului ( 6 );

(e) operatorul economic prezinta deficiente grave in respectarea principalelor obligatii in executarea unui contract finantat din bugetul Uniunii, ceea ce a dus la rezilierea anticipata a acestuia sau la aplicarea de clauze penale sau de alte sanctiuni contractuale sau care au fost descoperite in urma verificarilor, auditurilor si anchetelor unui ordonator de credite, ale OLAF sau ale Curtii de Conturi;

(f) s-a stabilit printr-o hotarare definitiva sau printr-o decizie administrativa definitiva ca operatorul economic a comis o abatere in sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului ( 1 ). Aceleasi criterii de excludere de la participare se aplica si entitatilor afiliate.

2. In absenta unei hotarari definitive sau, dupa caz, a unei decizii administrative definitive in cazurile mentionate la alineatul (1) literele (c), (d) si (f) sau in cazul mentionat la alineatul (1) litera (e), autoritatea contractanta exclude un operator economic pe baza unei incadrari juridice preliminare a unui comportament mentionat la literele respective, tinand cont de faptele stabilite sau de alte constatari incluse in recomandarea comitetului mentionat la articolul 108 din RF.

Incadrarea preliminara mentionata la primul paragraf nu aduce atingere evaluarii conduitei operatorului economic in cauza de catre autoritatile competente ale statelor membre in temeiul dreptului intern. Autoritatea contractanta isi revizuieste fara intarziere decizia de a exclude operatorul economic si/sau de a impune o sanctiune financiara impotriva acestuia, in urma notificarii unei hotarari definitive sau a unei decizii administrative definitive. In cazurile in care hotararea definitiva sau decizia administrativa definitiva nu stabileste durata excluderii, autoritatea contractanta stabileste aceasta durata pe baza faptelor stabilite si a constatarilor si tinand cont de recomandarea comitetului mentionat la articolul 108.

In cazul in care o astfel de hotarare definitiva sau decizie administrativa definitiva stabileste ca operatorul economic nu este vinovat de comportamentul care face obiectul incadrarii juridice preliminare pe baza careia a fost exclus, autoritatea contractanta pune capat fara intarziere excluderii respective si/sau ramburseaza, dupa caz, orice sanctiune financiara impusa.

Printre faptele si constatarile mentionate la primul paragraf se numara mai ales:

(a) fapte stabilite in cadrul auditurilor sau anchetelor realizate de Curtea de Conturi sau de OLAF, in cadrul unui audit intern sau in cadrul oricaror altor verificari, audituri sau controale efectuate sub responsabilitatea ordonatorului de credite;
(b) decizii administrative care nu sunt definitive si care pot include masuri disciplinare luate de organismul de supraveghere competent responsabil de verificarea aplicarii standardelor de etica profesionala;
(c) deciziile BCE, ale BEI, ale Fondului european de investitii sau ale organizatiilor internationale;
(d) deciziile Comisiei privind incalcarea normelor Uniunii in materie de concurenta sau deciziile unei autoritati nationale competente privind incalcarea dreptului Uniunii sau a celui intern in materie de concurenta.

Finantarea trebuie sa ia forma unei finantari mixte formate din:

— rambursarea în proportie de 60 % a costurilor eligibile suportate efectiv;
— o contributie forfetara echivalenta cu 7 % din costurile directe eligibile pentru acoperirea costurilor indirecte, reprezentand costurile administrative generale ale beneficiarului care pot fi considerate imputabile masurii de informare.

In cazul organizatiilor care beneficiaza de un grant de functionare pentru perioada de executare a masurii de informare, costurile indirecte nu sunt eligibile.

Acelasi lucru este valabil pentru costurile cu personalul care fac deja obiectul unui grant de functionare.

Cuantumul grantului (inclusiv rata forfetara pentru costurile indirecte) va fi de minimum 70 000 EUR si de maximum 500 000 EUR.

Propunerile trebuie depuse utilizand formularul corect, completat in mod corespunzator, datat, indicand un buget echilibrat (venituri/cheltuieli) si semnat de persoana autorizata sa isi asume, in numele solicitantului, angajamente cu forta juridica obligatorie.

Propunerile trebuie trimise la adresa urmatoare:
European Commission Unit AGRI. E.5
Call for proposals 2016/C 401/09
To the attention of Head of Unit
L130 4/149
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

– prin posta, data depunerii fiind indicata de stampila postei;
– prin serviciu de curierat, data depunerii fiind considerata data chitantei emise de serviciul de curierat.

Data limita pentru depunerea copiei in format electronic este 15 decembrie 2016.

In cazul in care aveti intrebari cu privire la procedura, le puteti transmite prin e-mail la adresa: [email protected]. Data limita pentru transmiterea intrebarilor este 29 noiembrie 2016, ora 24.00.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul programului

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Europa.eu

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.