Fonduri structurale Turism – modificari legislatie la zi

ORDIN nr. 1.587 din 1 iunie 2010
privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala prin sprijinirea investitiilor in turism din cadrul Programului operational regional 2007-2013, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 261/2008
EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 8 iunie 2010

Avand in vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007,
in temeiul art. 13 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, cu modificarile ulterioare,

ministrul dezvoltarii regionale si turismului emite urmatorul ordin:

ART. I
Schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala prin sprijinirea investitiilor in turism din cadrul Programului operational regional 2007-2013, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 261/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 207 din 18 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii.

p. Ministrul dezvoltarii
regionale si turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general

Bucuresti, 1 iunie 2010.
Nr. 1.587.

SCHEMA
de ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala prin sprijinirea investitiilor in turism din cadrul Programului operational regional 2007-2013

CAP. I
Baza legala

ART. 1
Acordarea ajutoarelor de stat pentru investitii in turism, in cadrul prezentei scheme, se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat regional pentru investitii stipulate in Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214 din 9 august 2008, denumit in continuare Regulament.
ART. 2
Prezenta schema este elaborata in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:
a) Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Recomandarea Comisiei Europene nr. 361 din 6 mai 2003 privind definirea microintreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20 mai 2003, denumita in continuare Recomandarea CE nr. 361/2003;
c) Decizia Comisiei Europene C (2007)3.470 din 12 iulie 2007 privind adoptarea Programului operational regional 2007-2013 (POR).
ART. 3
Prezenta schema de ajutor de stat este exceptata de la obligatia de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile art. 3 din Regulament.

CAP. II
Necesitatea implementarii schemei

ART. 4
(1) Avand in vedere potentialul diversificat al resurselor naturale ale Romaniei, valorificarea turistica a acestora reprezinta o sursa importanta pentru dezvoltarea economica a multor zone ale tarii.
(2) Cele mai importante oportunitati pentru dezvoltarea turismului bazat pe resursele naturale sunt date de resursele balneare si balneoclimatice, litoral si zonele muntoase, care ofera posibilitatea practicarii sporturilor de iarna, a turismului ecvestru, speoturismului, turismului de aventura. Turismul montan si turismul balnear reprezinta oportunitati pentru practicarea de activitati turistice pe toata durata anului.
(3) Tinand cont de evolutiile globale ale pietei turistice, este absolut necesara cresterea standardelor de calitate a structurilor de agrement turistic, care furnizeaza facilitatile de petrecere a timpului liber.
ART. 5
Obiectivul schemei de ajutor de stat consta in realizarea unei dezvoltari locale si regionale durabile prin:
a) valorificarea resurselor naturale in scop turistic;
b) diversificarea serviciilor turistice;
c) crearea/extinderea structurilor de agrement turistic, in scopul cresterii numarului turistilor si a duratei sejurului.

CAP. III
Definitii

ART. 6
In sensul prezentei scheme, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) intreprinderea reprezinta orice entitate implicata intr-o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent, asociatii familiale, parteneriate sau asociatii care desfasoara activitati economice, in conformitate cu prevederile Regulamentului si ale Recomandarii CE nr. 361/2003;
b) categoria microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (IMM) este formata din intreprinderi care au sub 250 de angajati si a caror cifra anuala de afaceri nu depaseste 50 milioane euro si/sau al caror rezultat al bilantului anual nu depaseste 43 milioane euro (echivalent in lei), in conformitate cu prevederile Regulamentului si ale Recomandarii CE nr. 361/2003;
c) microintreprinderea este o intreprindere care are sub 10 angajati si a carei cifra de afaceri anuala si/sau al carei rezultat al bilantului anual nu depaseste 2 milioane euro (echivalent in lei), in conformitate cu prevederile Regulamentului si ale Recomandarii CE nr. 361/2003;
d) intreprinderea mica este o intreprindere care are sub 50 de angajati si a carei cifra de afaceri anuala si/sau al carei rezultat al bilantului anual nu depaseste 10 milioane euro (echivalent in lei), in conformitate cu prevederile Regulamentului si ale Recomandarii CE nr. 361/2003;
e) intreprinderea mijlocie este o intreprindere care are sub 250 de angajati si a carei cifra anuala de afaceri nu depaseste 50 milioane euro si/sau al carei rezultat al bilantului anual nu depaseste 43 milioane euro (echivalent in lei), in conformitate cu prevederile Regulamentului si ale Recomandarii CE nr. 361/2003;
f) unitatile administrativ-teritoriale – consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ca autoritati deliberative, primarii ca autoritati executive, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritati ale administratiei publice locale, pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean, in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) investitia initiala este definita ca fiind:
(i) o investitie in active corporale si/sau necorporale referitoare la infiintarea unei noi unitati, la extinderea unei unitati existente, la diversificarea productiei unei unitati prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau la o schimbare fundamentala a procesului global de productie a unei unitati existente; sau
(ii) achizitionarea unor active, in corelatie directa cu un amplasament de productie, in cazul in care amplasamentul respectiv este inchis sau ar fi fost inchis in conditiile in care nu ar fi fost cumparat, iar activele au fost achizitionate de catre un investitor independent.
Achizitionarea de actiuni sau parti sociale emise de catre o intreprindere nu constituie investitie initiala. Investitia de inlocuire nu este considerata investitie initiala;
h) activele corporale sunt terenuri, cladiri si instalatii/echipamente/utilaje;
i) activele necorporale sunt activele care rezulta dintr-un transfer de tehnologie sub forma achizitiei de drepturi de brevet, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate;
j) costurile eligibile sunt costurile legate de investitia initiala, respectiv costurile cu active corporale si active necorporale;
k) inceperea lucrarilor inseamna fie inceperea lucrarilor de constructie, fie prima comanda ferma de echipamente, excluzand studiile de fezabilitate preliminare;
l) intensitatea ajutorului reprezinta valoarea actualizata a ajutorului exprimata ca procent din valoarea actualizata a costurilor eligibile ale investitiei;
m) contributia proprie a beneficiarului la valoarea eligibila a proiectului reprezinta diferenta dintre totalul costurilor eligibile ale proiectului si totalul finantarii nerambursabile acordate;
n) asociatiile de dezvoltare intercomunitara sunt structuri de cooperare cu personalitate juridica, de drept privat, infiintate, in conditiile legii, de unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea in comun a unor servicii publice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
o) rata de actualizare este rata de referinta stabilita conform Comunicarii Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinta si de scont, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 14 din 19 ianuarie 2008;
p) regiunile de dezvoltare sunt entitati teritoriale specifice, fara statut administrativ si fara personalitate juridica, corespunzatoare diviziunilor de nivel NUTS II in Nomenclatorul unitatilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite in conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
q) autoritatea responsabila pentru implementarea acestei scheme este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT), prin intermediul Autoritatii de management create la nivelul acestuia pentru gestionarea Programului operational regional (AMPOR);
r) Programul operational regional 2007-2013 (POR) reprezinta un document strategic de programare elaborat de Romania, in calitate de stat membru, si aprobat de Comisia Europeana, care implementeaza printr-un set de prioritati coerente strategia nationala de dezvoltare regionala a Cadrului national strategic de referinta.

CAP. IV
Domeniul de aplicare

ART. 7
(1) Prezenta schema de ajutor de stat se aplica tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei.
(2) Prezenta schema se aplica infrastructurilor turistice de agrement finantate in cadrul urmatoarelor axe prioritare si domenii de interventie din Programul operational regional:
a) axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere, domeniul major de interventie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana;
b) axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, domeniul major de interventie 5.2: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice.
ART. 8
Sub incidenta acestei scheme de ajutor de stat intra entitatile care desfasoara activitate economica in domeniul turismului, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN, astfel:
a) sectiunea I – Hoteluri si restaurante, cu exceptia grupei 562 “Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie”;
b) sectiunea R – Activitati de spectacole, culturale si recreative, respectiv: clasa 9104 “Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale”, precum si grupele: 931 “Activitati sportive”, 932 “Alte activitati recreative si distractive”.
ART. 9
Nu se acorda sprijin financiar in cadrul schemei urmatoarelor obiective: reducerea permanenta sau periodica a cheltuielilor de exploatare ale operatorilor economici; sustinerea activitatilor de export catre tari terte sau state membre, mai precis ajutoarele legate de cantitatea exportata, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau destinate acoperirii altor cheltuieli curente legate de activitatile de export; utilizarea cu precadere a produselor nationale in dauna produselor importate.

CAP. V
Beneficiarii ajutorului de stat

ART. 10
(1) Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt:
a) unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) definite conform Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) asociatii de dezvoltare intercomunitara constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale);
d) parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si ONG-uri;
e) IMM-uri din domeniul turismului si/sau activitati conexe.
(2) Pentru a beneficia de ajutor de stat, solicitantii care isi desfasoara activitatea in domeniul turismului trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
a) intreprinderile mici si mijlocii din domeniul turismului trebuie sa fie inregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei ori a Hotararii Guvernului nr. 1.041/1990 privind infiintarea societatilor comerciale pe actiuni in turism, cu modificarile ulterioare, si sa isi desfasoare activitatea in Romania;
b) sa nu poata fi considerati ca fiind “firma in dificultate”, in conformitate cu Liniile directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;
c) sa faca dovada capacitatii de finantare; in cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara si al parteneriatelor, acest criteriu se aplica si membrilor asociatiei, respectiv partenerilor;
d) acestia sau oricare dintre parteneri sa dovedeasca calitatea de proprietar al cladirii si al terenului sau faptul ca au in concesiune cladirea si terenul care fac obiectul proiectului, pe o perioada de 5 ani de la incheierea operatiunii sau de 3 ani in cazul IMM-urilor, in conformitate cu prevederile art. 57 paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999; in cazul unitatilor administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale), acestea au calitatea de proprietar sau de administrator al cladirii si al terenului ori au in concesiune cladirea si terenul care fac obiectul proiectului pe o perioada de 5 ani de la incheierea operatiunii, in conformitate cu prevederile art. 57 paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006;
e) sa aiba capacitatea de a implementa proiectul;
f) solicitantii cu statut de IMM trebuie sa desfasoare activitate in domeniul turismului si/sau activitati conexe de cel putin un an la data depunerii cererii de finantare;
g) solicitantii cu statut de organizatie neguvernamentala, parteneri ai unitatii administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale), trebuie sa desfasoare activitati in domeniul turismului si/sau activitati conexe, conform statutului, si sa aiba o vechime in acest domeniu de activitate de cel putin un an la data depunerii cererii de finantare;
h) sa indeplineasca si alte conditii specificate in ghidurile solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor in materie de ajutor de stat;
i) sa indeplineasca conditiile stipulate in Regulament.
(3) Indiferent de forma juridica de organizare, solicitantul, precum si fiecare dintre parteneri, in cazul parteneriatelor, nu se incadreaza din punctul de vedere al obligatiilor de plata restante la bugetele publice in niciuna dintre situatiile de mai jos:
a) obligatiile de plata nete depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
b) obligatiile de plata depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale.
(4) Solicitantul, precum si partenerii acestuia nu pot participa la depunerea de propuneri de proiecte si nu pot deveni beneficiari de finantare nerambursabila, daca se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:
a) se afla in stare de faliment/insolventa sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, au incheiat acorduri cu creditorii, si-au suspendat activitatea economica sau fac obiectul unei proceduri in urma acestor situatii ori se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;
b) reprezentantul legal si/sau reprezentantii partenerilor asociati au suferit condamnari definitive ca urmare a incalcarii conduitei profesionale, decizie formulata de o autoritate de judecata avand forta de res judicata;
c) reprezentantul legal si/sau reprezentantii partenerilor asociati au fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale ori in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
d) in urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile din fonduri publice comunitare si/sau nationale, au fost gasiti vinovati, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, de incalcarea contractului din cauza nerespectarii obligatiilor contractuale.
(5) In cazul mentionat la alin. (4) lit. d), solicitantul gasit vinovat, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, de incalcarea unuia sau mai multor contracte finantate din fonduri publice comunitare si/sau nationale din cauza nerespectarii obligatiilor contractuale sau care a recunoscut debitul stabilit in sarcina sa de catre autoritatea contractanta va putea sa depuna proiecte pentru a fi finantate prin Programul operational regional, cu conditia achitarii acestui debit, precum si a penalitatilor aferente, si sa faca dovada achitarii acestora, precum si a indeplinirii, la momentul depunerii proiectului, a oricaror masuri stabilite in sarcina sa de catre instanta judecatoreasca si/sau de catre autoritatea contractanta.
ART. 11
Solicitantii care sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale si incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi finantare in cadrul schemei, cu exceptia cazului in care acestea au fost restituite in integralitate, impreuna cu dobanzile aferente.
ART. 12
Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa reprezinte investitii initiale in sensul Regulamentului si sa fie realizat pe teritoriul Romaniei;
b) sa se implementeze in localitati din mediul urban, in statiuni turistice balneare, climatice si balneo-climatice, localizate atat in mediul rural, cat si in mediul urban, iar in localitati din mediul rural numai daca are o valoare mai mare de 6.400.000 lei;
c) activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului sa nu fi fost finantate din fonduri publice sau, dupa caz, din surse private in ultimii 5 ani si sa nu beneficieze de fonduri publice din alte surse de finantare ori, dupa caz, de fonduri private;
d) durata de implementare a proiectului sa nu depaseasca data de 31 iulie 2015;
e) sa respecte legislatia in domeniul egalitatii de sanse, protectiei mediului, eficientei energetice, ajutorului de stat si achizitiilor publice;
f) investitia initiala trebuie sa fie mentinuta pe o durata de minimum 5 ani, cu exceptia beneficiarilor care se incadreaza in categoria IMM-urilor – minimum 3 ani, de la finalizarea proiectului de investitie;
g) obiectivul propus pentru finantare sa fie inclus total sau partial in circuitul public pe o perioada de 5 ani de la finalizarea proiectului;
h) valoarea totala a proiectului sa se incadreze intre 700.000 si 85.000.000 lei.
ART. 13
Ajutorul de stat se acorda daca are un efect stimulativ, respectiv documentatia depusa de beneficiar trebuie sa demonstreze indeplinirea unuia sau mai multora dintre urmatoarele criterii:
a) o crestere substantiala a dimensiunii proiectului/activitatii ca urmare a acordarii ajutorului;
b) o crestere substantiala a domeniului de aplicare a proiectului/activitatii ca urmare a acordarii ajutorului;
c) o crestere substantiala a valorii totale a costurilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordarii ajutorului;
d) o crestere substantiala a ritmului de finalizare a proiectului/activitatii in cauza;
e) proiectul nu ar fi fost realizat in regiunea asistata in cauza in absenta acordarii ajutorului.

CAP. VI
Modalitati de acordare a ajutorului de stat

ART. 14
(1) In cadrul prezentei scheme, ajutorul de stat se acorda sub forma de finantare nerambursabila, esalonat, pe etape de implementare a proiectului, si este actualizat folosindu-se o rata de actualizare calculata conform Comunicarii Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinta si de scont. Finantarea proiectelor va fi diferentiata pe categorii de beneficiari, dupa cum urmeaza:
a) pentru unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale), asociatii de dezvoltare intercomunitara, parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale), parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si organizatii neguvernamentale:
(i) finantare nerambursabila din fonduri structurale, in proportie de maximum 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului, pentru toate regiunile de dezvoltare, cu exceptia Regiunii Bucuresti-Ilfov, care beneficiaza de o intensitate maxima de 40% din cheltuielile eligibile ale proiectului;
(ii) contributia proprie a beneficiarului la cheltuielile eligibile ale proiectului este de minimum 50%, respectiv 60% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov;
b) pentru intreprinderi mijlocii din domeniul turismului si/sau activitatilor conexe:
(i) finantare nerambursabila din fonduri structurale, in proportie de maximum 60% din cheltuielile eligibile ale proiectului, pentru toate regiunile de dezvoltare, cu exceptia Regiunii Bucuresti-Ilfov, care beneficiaza de o intensitate maxima de 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului;
(ii) contributia proprie a beneficiarului la cheltuielile eligibile ale proiectului este de minimum 40%, respectiv 50% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov;
c) pentru intreprinderi mici si microintreprinderi din domeniul turismului si/sau activitatilor conexe, unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale care au un buget anual mai mic de 10 milioane euro si mai putin de 5.000 locuitori):
(i) finantare nerambursabila din fonduri structurale, in proportie de maximum 70% din cheltuielile eligibile ale proiectului, pentru toate regiunile de dezvoltare, cu exceptia Regiunii Bucuresti-Ilfov, care beneficiaza de o intensitate maxima de 60% din cheltuielile eligibile ale proiectului;
(ii) contributia proprie a beneficiarului la cheltuielile eligibile ale proiectului este de minimum 30%, respectiv 40% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov.
(2) In conformitate cu prevederile Regulamentului si ale Recomandarii CE 361/2003 “o intreprindere nu poate fi considerata IMM daca 25% sau mai mult din capitalul sau drepturile de vot ale acesteia sunt controlate direct sau indirect, individual sau in comun, de unul sau mai multe organisme publice, cu exceptia autoritatilor locale care au un buget anual mai mic de 10 milioane euro si mai putin de 5.000 locuitori”.
(3) Entitatilor prezentate la alin. (1) lit. a) care au un buget anual mai mare de 10 milioane euro sau mai mult de 5.000 locuitori li se aplica intensitatea pentru intreprinderile mari, respectiv 50% pentru toate regiunile de dezvoltare, cu exceptia Regiunii Bucuresti-Ilfov, unde intensitatea aplicabila este de 40%.
ART. 15
Contributia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al actionarilor, altii decat organisme ale statului, sau din alte surse private. Nu sunt considerate contributie proprie fondurile obtinute din masuri de sprijin financiar din partea statului sau care sunt obtinute ca efect al unor astfel de masuri.

CAP. VII
Activitati si cheltuieli eligibile

ART. 16
Activitatile eligibile pentru aceasta schema se incadreaza in urmatoarele doua mari tipuri de activitati:
a) crearea/modernizarea/extinderea infrastructurii turistice de agrement si a utilitatilor conexe;
b) crearea/modernizarea/extinderea infrastructurii necesare valorificarii resurselor naturale cu potential turistic si a utilitatilor conexe.
ART. 17
Nu sunt eligibile pentru finantare proiectele care includ activitati efectuate asupra structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si functiuni de alimentatie, cu exceptia cererilor de finantare depuse in primul apel de proiecte.
ART. 18
(1) Sunt considerate eligibile cheltuielile legate de terenuri, cladiri, echipamente/instalatii si active necorporale numai daca sunt incluse in valoarea activului si se regasesc inregistrate in contabilitatea beneficiarului in conturile de imobilizari corporale si necorporale respective.
(2) Pentru unitatile administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale), parteneriatele intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si parteneriatele intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si organisme neguvernamentale, nonprofit, cu personalitate juridica, cheltuielile eligibile sunt determinate luandu-se in considerare si taxa pe valoarea adaugata aferenta acestora.
(3) Activele achizitionate trebuie sa fie noi. Pentru intreprinderile mari, costurile legate de activele necorporale sunt eligibile numai in limita a 50% din totalul cheltuielilor de investitii eligibile ale proiectului.
(4) In cadrul schemei se finanteaza exclusiv proiecte care prevad realizarea de investitii initiale. Nu sunt eligibile proiectele care reprezinta, in fapt, simple investitii de inlocuire sau reabilitare a unor active fixe existente, iar lucrarile de modernizare trebuie sa conduca la cresterea valorii adaugate a acestora.
(5) Nu se finanteaza acele proiecte a caror implementare a fost deja demarata de beneficiar inainte de semnarea contractului de finantare.
(6) Pentru a fi incluse in investitia initiala, activele necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie utilizate in exclusivitate in cadrul obiectivului de investitii care a beneficiat de ajutor de stat national regional;
b) sa fie considerate active amortizabile;
c) sa fi fost achizitionate de la terti, in conditii de piata;
d) sa fie incluse in categoria activelor proprii ale beneficiarului si sa ramana in cadrul obiectivului de investitii care a beneficiat de ajutor de stat national regional, pentru o perioada de cel putin 5 ani, calculata din momentul in care investitia a fost finalizata, cu exceptia IMM-urilor – minimum 3 ani, si sa fie utilizate pentru derularea operatiunii finantate.

CAP. VIII
Durata de aplicare a schemei

ART. 19
Prezenta schema de ajutor de stat este valabila pana la data de 31 decembrie 2013.

CAP. IX
Bugetul schemei

ART. 20
Valoarea maxima estimata a ajutorului de stat care va fi acordat in cadrul prezentei scheme, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de 346,16 milioane euro, din care 315,81 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si 30,35 milioane euro de la bugetul de stat.
Repartizarea anuala, orientativa, a sumelor alocate se prezinta astfel:
——————————————————————————————————–

ART. 21
Numarul estimat al beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat este de 250.

CAP. X
Regula de cumul

ART. 22
Regulile privind cumulul ajutoarelor se aplica in cazul in care se acorda masuri de natura ajutorului de stat aceluiasi beneficiar, indiferent de sursa de provenienta a acestora, respectiv surse locale, regionale, nationale sau comunitare, pentru finantarea acelorasi costuri eligibile. In aceasta situatie, intensitatea ajutorului trebuie sa se incadreze in valorile maxime admisibile prevazute pentru regiunea in care sunt acordate, in conformitate cu Harta ajutoarelor regionale pentru Romania in perioada 2007-2013, aprobata de Comisia Europeana.
ART. 23
Ajutoarele de stat acordate prin prezenta schema nu se cumuleaza cu alte ajutoare de stat, in sensul art. 87 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunitatilor Europene, si nici cu ajutoarele de minimis acordate pentru aceleasi costuri eligibile, in cazul in care acest cumul duce la o intensitate a ajutorului care depaseste nivelul stabilit in prezenta schema de ajutor de stat. Plafonul maxim al intensitatii ajutorului de stat stabilit in prezenta schema trebuie respectat, indiferent daca finantarea provine din surse locale, regionale, nationale sau comunitare.
ART. 24
Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor de stat prezinta o declaratie pe propria raspundere, din care sa reiasa daca a mai beneficiat sau este in curs de solicitare a altor ajutoare de stat ori ajutoare de minimis pentru aceleasi costuri eligibile. Autoritatea responsabila va monitoriza sumele pentru a nu depasi intensitatea maxima admisa.
ART. 25
Ajutorul de stat se calculeaza pe baza investitiilor in active corporale sau necorporale, cu respectarea intensitatii maxime stabilite pentru regiunea respectiva.

CAP. XI
Procedura de implementare a schemei

ART. 26
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de autoritate responsabila cu implementarea prezentei scheme de ajutor de stat, asigura respectarea procedurilor prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
ART. 27
Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut de aceasta schema, solicitantii depun la sediul organismului intermediar din cadrul agentiei pentru dezvoltare regionala din regiunea in care se va implementa proiectul o cerere de finantare, impreuna cu documentele stabilite in ghidurile solicitantului, in vederea parcurgerii etapelor procesului de evaluare si selectie, dupa cum urmeaza:
a) verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii;
b) evaluarea tehnica si financiara.
ART. 28
Ajutorul de stat se acorda numai dupa parcurgerea etapelor prevazute la art. 27 si dupa constatarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate. In situatia in care lucrarile au inceput anterior semnarii contractului de finantare, intregul proiect nu este eligibil.
ART. 29
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de autoritate responsabila cu implementarea prezentei scheme de ajutor de stat, furnizeaza Consiliului Concurentei o fisa de informare completata potrivit anexei nr. III la Regulament, in vederea transmiterii la Comisia Europeana, in maximum 20 de zile lucratoare de la aprobarea schemei prin ordin al ministrului.

CAP. XII
Reguli privind transparenta, monitorizarea si raportarea

ART. 30
In vederea asigurarii transparentei si a monitorizarii ajutoarelor de stat, la nivel european si national, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de autoritate responsabila cu implementarea prezentei scheme, are obligatia sa pastreze evidente detaliate referitoare la alocarile individuale acordate catre beneficiari, pe o perioada de minimum 10 ani de la acordarea ultimului ajutor in cadrul schemei. Aceste evidente trebuie sa includa toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat.
ART. 31
MDRT, in calitate de autoritate responsabila cu implementarea prezentei scheme de ajutor de stat, are obligatia sa furnizeze informatii necesare pentru verificarea respectarii prevederilor comunitare in domeniul ajutorului de stat, la solicitarea scrisa a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurentei, in maximum 20 de zile lucratoare.
ART. 32
MDRT, in calitate de autoritate responsabila cu implementarea prezentei scheme de ajutor de stat, transmite raportarea anuala Consiliului Concurentei privind implementarea schemei, in conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007, precum si cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 30 aprilie 2004.
ART. 33
MDRT monitorizeaza respectarea conditiilor si criteriilor de eligibilitate pe toata durata de derulare a schemei si pe o perioada de 5 ani de la finalizarea acesteia, iar in situatia in care constata nerespectarea acestor criterii, MDRT intreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobanzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare in vigoare.

CAP. XIII
Dispozitii finale

ART. 34
Se acorda prefinantare in procent de maximum 35% din valoarea totala a finantarii ce poate fi acordata beneficiarului conform contractului numai pentru contractele de finantare incheiate dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin.
ART. 35
Textul schemei si ghidurile solicitantului se publica integral pe pagina de internet a Programului operational regional, la adresele:
http://www.inforegio.ro/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.