POSDRU: DMI 5.1 – Cererea de propuneri tip grant “Fii activ pe piata muncii!”

muncitor.jpg

Cererea de propuneri de proiecte de tip grant “Fii activ pe piata muncii!” vine in sprijinul persoanelor cu o situatie dificila, precum somerii tineri, somerii varstnici si somerii de lunga durata.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 5.07.2013
Suma minima: 50.000 euro
Suma maxima: 499.999 euro

muncitor Obiective generale

Principalele obiective operationale ale acestui DMI sunt:

 • Atragerea si mentinerea a cat mai multor persoane pe piata muncii, in vederea obtinerii unei rate cat mai mare de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piata muncii;
 • Reducerea somajului de lunga durata prin actiuni preventive si corective;
 • Imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca, a somerilor, in special de lunga durata si a persoanelor inactive.

Solicitanti eligibili

Categoriile de beneficiari (solicitant si parteneri) eligibili din cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:

 1. Furnizori de FPC autorizati, publici si privati (Conform Ordonantei nr. 129/ 2000 privind formarea profesionala a adultilor);
 2. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si structurile sale teritoriale;
 3. Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, publici si privati, acreditati);
 4. Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala;
 5. MMFPSPV si structuri/agentii subordonate/coordonate de acesta;
 6. Agentii guvernamentale cu atributii in domeniul pietei muncii;
 7. Camere de Comert si Industrie;
 8. Intreprinderi – exclusiv intreprindere individuala, persoana fizica autorizata sau echivalent (Legea nr. 31/1990);
 9. ONG-uri (conform OG 26/2000);
 10. Autoritati ale administratiei publice locale;
 11. Institute de cercetare in domeniul pietei muncii;
 12. Patronate si organizatii sindicale (conform Legii 356/2001 si Legea 54/2003);
 13. Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica.

Pentru proiectele depuse in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte puteti avea parteneri nationali si/sau transnationali.

Partenerii transnationali trebuie sa apartina acelorasi categorii de beneficiari eligibili in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile din statul membru UE de provenienta.

Activitati eligibile

In cadrul acestei cereri de propuneri sunt eligibile urmatoarele activitati:

1. Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea planurilor individuale de mediere si organizarea burselor de locuri de munca, care sa includa:

 • informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora;
 • corelarea ofertei cu cererea de pe piata muncii, inclusiv prin utilizarea TIC;
 • preselectia candidatilor in conformitate cu cerintele locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora;

2. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala individuala sau in grup, care sa includa:

 • informare privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
 • stabilirea traseului profesional;
 • evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
 • dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
 • instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si prezentare la interviuri in vederea ocuparii;

3. Furnizarea programelor de formare profesionala, la locul de munca sau in afara locului de munca, care sa asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor in cautarea unui loc de munca in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii;

4. Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala personalizate in functie de specificul grupului tinta, incluzand aspecte privind egalitatea de sanse si de gen si respectarea diversitatii;

5. Servicii de consiliere si formare profesionala pentru dezvoltarea capacitatii persoanelor in cautarea unui loc de munca de a se auto-organiza, inclusiv organizarea job-cluburilor, in vederea facilitarii accesului la ocupare;

6. Furnizarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri care sa includa servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta;

7. Formare profesionala, inclusiv prin tehnici si metode moderne, in vederea adaptarii calificarilor la nevoile pietei muncii, prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor, respectiv initiere, calificare, recalificare, perfectionare si specializare;

8. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala si plasare la locul de munca, prin implementarea planurilor individuale de actiune, adresate in special persoanelor amenintate de pierderea locului de munca si somerilor de lunga durata.

Prevedere obligatorie: activitatile de formare profesionala promovate in cadrul acestui DMI vor asigura persoanelor din grupul tinta certificate de absolvire sau certificate de calificare (in functie de tipul programului de formare profesionala) recunoscute la nivel national, in conformitate cu cadrul legal in vigoare din Romania cu privire la formarea profesionala a adultilor – OG nr. 129/2000.

Cheltuieli eligibile

Lista categoriilor si subcategoriilor de cheltuieli eligibile:

1. Cheltuieli cu personalul implicat in implementarea proiectului

 • Salarii si asimilate acestora;
 • Onorarii;
 • Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori).

2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna

 • Transport persoane (personal propriu, participanti, alte persoane);
 • Transport materiale si echipamente;
 • Cazare;
 • Diurna (pentru personalul propriu).

3. Cheltuieli pentru derularea proiectului

 • Servicii de sonorizare;
 • Traducere si interpretare;
 • Prelucrare date;
 • Intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice;
 • Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in format tiparit si/sau electronic;
 • Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare;
 • Materiale consumabile.

4. Cheltuieli aferente activitatilor subcontractate (externalizate)

 • Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care Beneficiarul nu are expertiza necesara, inclusiv managementul proiectului si Consultanta juridica;
 • Cheltuieli aferente contractelor incheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) in vederea furnizarii unor servicii:

a) organizarea de evenimente,
b) pachete complete continand transport, cazarea si/sau hrana participantilor/personalului propriu,
c) audit financiar extern,
d) expertiza contabila,
e) editarea si tiparirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare,
f) editarea si tiparirea de materialele publicitare.

5. Taxe

 • Taxe de certificare a competentelor (inclusiv taxe de certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale);
 • Taxe de eliberare a certificatelor de calificare;
 • Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educatie;
 • Taxe pentru participarea la programe de formare/educatie.

6. Cheltuieli pentru inchirieri si leasing, necesare derularii activitatilor proiectului

 • Inchiriere (locatii, bunuri);
 • Rate de leasing (operational) platite de utilizatorul de leasing.

7. Subventii (ajutoare, premii) si burse

 • Subventii (ajutoare, premii) pentru cursanti pe perioada derularii cursurilor;
 • Subventii (ajutoare, premii) pentru participanti someri si persoane inactive;
 • Premii in cadrul unor concursuri.

8. Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administratie

 • Cheltuieli aferente personalului administrativ si personalului auxiliar;
 • Utilitati;
 • Servicii de administrare a cladirilor;
 • Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport;
 • Arhivare documente;
 • Amortizare active;
 • Cheltuieli financiare si juridice (notariale);
 • Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate;
 • Conectare la retele informatice;
 • Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica;
 • Abonamente la publicatii de specialitate
 • Materiale consumabile.

9. Cheltuieli de informare si publicitate;

10. Cheltuieli de tip FEDR

 • Terenuri;
 • Amenajari de terenuri;
 • Constructii;
 • Instalatii tehnice;
 • Mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Alte cheltuieli pentru investitii.

Atentie: costurile care alcatuiesc bugetul proiectului contin si TVA aferent acestora.

Decontarea costurilor salariale cu personalul (intern sau extern) implicat in managementul proiectului se va face in limita a maxim 15% din totalul cheltuielile eligibile ale proiectului.

Conditii de finantare

Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 5.000.000 euro pentru fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare (in total 40 de milioane de euro).

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minim 217.190 lei (echivalentul in lei a 50.000 euro) si maxim 2.171.895 lei (echivalentul in lei a 499.999 euro).

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 18 luni.

Rata de cofinantare

Procentul contributiei minime a solicitantului este de:

 • 9% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine in coordonare sau sub autoritatea acestora finantate integral din bugetele acestora;
 • 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o persoana juridica de drept privat cu scop patrimonial;
 • 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru:
 1. beneficiari institutii publice finantate integral din venituri proprii sau finantate partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale,
 2. beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local si beneficiari entitati finantate integral din bugetele acestora;
 3. beneficiari entitati publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale;
 4. persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.

Contributia proprie a solicitantului trebuie sa fie realizata sub forma financiara. In cadrul proiectelor finantate din POSDRU, contributia in natura nu este eligibila.

Termene-limita

Toate cererile de finantare nerambursabila pentru POSDRU (inclusiv bugetul detaliat) se completeaza si se transmit on-line in limba romana; in acest scop, accesati pagina de internet a AMPOSDRU, sectiunea “Cerere de propuneri de proiecte”, link “Actionweb”. Cererile de Finantare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 17 iunie 2013 orele 10:00, pana la data de 5 iulie 2013 orele 16:00.

Dupa transmiterea on-line a cererii de finantare, sistemul informatic genereaza automat Anexele 1-5 si 7-9, in format pdf (Acrobat Reader), pentru a putea fi tiparite de catre solicitant.

Acestea vor fi insotite, daca este cazul, de Anexa 56 – Acordul de parteneriat. Anexele 1 – 9 vor primi numar de inregistrare/data de la solicitant si vor fi datate si semnate de catre reprezentantul legal al solicitantului.

Toate anexele generate de sistemul Action Web vor fi transmise de catre solicitant pe suport de hartie, cu respectarea regulilor prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii Generale pentru transmiterea acestor documente, prin servicii de curierat sau prin delegat, la OIR POSDRU de care apartine solicitantul.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:
CPP 127 – DMI 5.1 Fii activ pe piata muncii in regiunea Nord-Est! – cerere de propuneri de tip grant (PDF)
CPP 128 – DMI 5.1 Fii activ pe piata muncii in regiunea Sud-Est! – cerere de propuneri de tip grant (PDF)
CPP 129 – DMI 5.1 Fii activ pe piata muncii in regiunea Sud Muntenia! – cerere de propuneri de tip grant (PDF)
CPP 130 – DMI 5.1 Fii activ pe piata muncii in regiunea Sud-Vest Oltenia! – cerere de propuneri de tip grant (PDF)
CPP 131 – DMI 5.1 Fii activ pe piata muncii in regiunea Vest! – cerere de propuneri de tip grant (PDF)
CPP 132 – DMI 5.1 Fii activ pe piata muncii in regiunea Nord-Vest! – cerere de propuneri de tip grant (PDF)
CPP 133 – DMI 5.1 Fii activ pe piata muncii in regiunea Centru! – cerere de propuneri de tip grant (PDF)
CPP 134 – DMI 5.1 Fii activ pe piata muncii in regiunea Bucuresti-Ilfov! – cerere de propuneri de tip grant (PDF)

Lista de intrebari si raspunsuri pentru DMI 5.1 si DMI 5.2 (PDF)

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: AM POSDRU

Sunteti interesat de acest subiect ?
Puteti depune o cerere de consultanta sau sa
cautati direct un consultant in catalog.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.