Programul SAPARD – Masura 1.2. Imbunatatirea structurilor in vederea realizarii controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

Programul SAPARD a fost conceput pentru a sprijini financiar dezvoltarea mediului
rural si a agriculturii astfel incat, dupa momentul integrarii, tarile candidate
din Europa Centrala si de Est sa fie pregatite din punct de vedere economic
pentru participarea la Politica Agricola Comuna, dar mai ales sa se poata adapta
usor modului de lucru specific structurilor europene.

Asistenta este oferita in perioada 2000-2006.

Programul este structurat pe patru axe prioritare si unsprezece masuri, dintre
care sase au fost acreditate pana in decembrie 2003:

 • Axa prioritara 1: Imbunatatirea accesului la piete si a competitivitatii
  produselor agricole prelucrate;
 • Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurilor pentru dezvoltare
  rurala si agricultura;
 • Axa prioritara 3: Dezvoltarea economiei rurale;
 • Axa prioritara 4: Dezvoltarea resurselor umane.
Obiectivele programului

Obiectivele Programului sunt
acelea de a contribui la implementarea acquis-ului comunitar referitor la Politica
Agricola Comuna si alte politici conexe. Mai mult, astfel se ofera posibilitatea
de a ne insusi principiile de accesare a fondurilor structurale, inclusiv procedurile
financiare si mecanismele de control ale Uniunii Europene.

Solicitanti eligibili

In aceasta categorie intra laboratoarele institutiilor publice autorizate
pentru a desfasura activitati sanitare-veterinare, fitosanitare si de control
al calitatii alimentelor.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele conditii generale pentru a fi
eligibil:

 • Proiectele trebuie sa se incadreze in obiectivele si strategia de aderare
  la Uniunea Europeana privind sectoarele sanitar-veterinar, fito-sanitar si
  de control alimentar si sa asigure armonizarea metodelor si tehnicilor de laborator
  cu cele practicate in Uniunea Europeana;
 • Investitiile trebuie sa fie situate in zone cu potential agricol ridicat
  si cu deficite in asigurarea controlului in sectoarele sanitar-veterinar,
  fitosanitar
  si pentru calitatea alimentelor;
 • Investitiile pentru modernizare trebuie sa asigure efectuarea analizelor
  in conformitate cu normele sectoarelor de control sanitar-veterinar,
  fito-sanitar
  si alimentar din U.E;
 • Beneficiarul trebuie sa asigure monitorizarea informatiilor din
  aria deservita;
 • Laboratoarele institutiilor publice sa fie autorizate pentru
  activitatea pe care o desfasoara in sectoarele fitosanitar,
  sanitar veterinar
  si de control
  al securitatii si calitatii alimentelor, inainte de transmiterea
  proiectului;

Activitati eligibile

Masura vizeaza imbunatatirea structurilor in urmatoarele domenii: control
sanitar veterinar, fitosanitar si controlul alimentelor.

Se urmareste:

 • extinderea, modernizarea constructiilor si dotarea unor laboratoare deja
  existente;
 • imbunatatirea sistemelor de prelucrare si comunicare a datelor si informatiilor
  pentru laboratoarele publice (daca nu sunt finantate prin programul
  Phare).

Conditii de finantare

Cheltuieli eligibile generale:

 • Extinderea si modernizarea constructiilor existente;
 • Achizitia de noi instalatii, aparate si echipamente, soft-uri pentru computer,
  inclusiv costurile de instalare si montaj bazate pe contracte cu terte
  parti;
 • Cheltuieli reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor,
  taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de patente
  si licente pentru pregatirea si implementarea proiectului, direct
  legate de masura. Aceste
  cheltuieli nu trebuie sa depaseasca limita procentajului aprobat in
  Masura (max 12% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul
  prevede si constructii si max. 5% in cazul in care proiectul nu prevede
  modernizarea
  sau realizarea constructiilor).

Urmatoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru finantarea Comunitatii in
cadrul Programului, conform Acordului Multianual de Finantare:

 • cumpararea, inchirierea sau luarea in leasing a terenurilor si cladirilor
  existente, indiferent daca leasingul are ca rezultat trecerea in proprietate
  a celui care
  ia in leasing;
 • impozite, taxe vamale si taxe de import care:

  • sunt recuperabile, rambursabile sau compensate prin orice mijloace;
  • nu fac parte din sistemul fiscal general din Romania;
  • sunt disproportionate in orice parte a Programului;

 • costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie;
 • costurile oricaror servicii, bunuri si lucrari care valoreaza mai mult
  de echivalentul in RON a 10.000 euro, pentru care beneficiarul
  nu a obtinut oferte de la cel
  putin trei furnizori, originalele acestora fiind incluse
  in declaratia de
  cheltuieli la care se face referire in Articolul (8), (b)
  din Sectiunea A;
 • comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
 • costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile
  valutare asociate contului euro SAPARD;
 • cheltuieli efectuate de catre administratia publica,
  incluzand Agentia SAPARD si in special, cheltuieli
  de regie, chirii
  si salarii ale
  personalului angajat
  in activitati de management, implementare, monitorizare
  si control;
 • costurile gnerale ale unui proiect, precum onorariile
  platite arhitectilor, inginerilor sau consultantilor,
  taxe legale,
  costurile aferente
  studiilor de fezabilitate pentru pregatirea si implementarea
  proiectului si
  costurile pentru
  achizitii de patente si licente direct legate de
  proiect, care depasesc 12% din costul total eligibil al proiectului,
  fara
  aceste costuri
  generale (Acord
  din 2003, art.7, pct.5);
 • cheltuiala legata de produsele sau serviciile care
  nu respecta prevederile mentionate in paragrafele
  2.6 si
  2.7 din Articolul
  14 din sectiunea
  A;
 • cheltuiala privind proiectele care au generat taxe
  de utilizator sau participant inainte de incheierea
  proiectului
  fara
  ca sumele respective
  sa fi fost deduse
  din costurile eligibile;
 • costuri promotionale, altele decat in interes
  comun.

Cheltuielile eligibile ale activitatilor proiectului se vor realiza numai
dupa semnarea contractului de finantare, cu exceptia studiului de fezabilitate
si a proiectului tehnic in limita aprobata pentru aceasta masura.

Documente justificative de atestare a solicitantului (copii):

 • Memoriu justificativ sau studiu de fezabilitate intocmit conform Ordinului
  ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transportului
  si locuintei nr.1013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutului
  si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea
  ofertei pentru achizitia publica de servicii, cuprinzand devizul general
  elaborat
  in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1179/2002, dupa caz;
 • Certificatul de urbanism, dupa caz;
 • isa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind conditiile de
  protectia mediului necesare pentru obtinerea acordului unic, pe care
  s-a aplicat, dupa
  caz, stampila de tip A sau tip B, care contine in anexa, dupa caz,
  acordul de mediu emis de autoritatile competente pentru activitatile
  cu impact semnificativ
  asupra mediului, definite in legislatia nationala conforma cu legislatia
  UE;
 • Avizul sanitar-veterinar si sanitar eliberat de institutiile abilitate
  care sa ateste ca proiectul este in conformitate cu legislatia
  nationala conforma
  cu legislatia UE, dupa caz;
 • Document care sa certifice actul de constituire al institutiei
  publice (laboratorului). HG 477/1990 privind unele masuri pentru
  imbunatatirea
  activitatii directiilor
  generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene
  si a municipiului Bucuresti precum si a altor unitati agricole (sectorul
  sanitar-veterinar);
  Ordinul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului
  nr. 511/ 2003 privind regulamentul de organizare si functionare
  a
  unitatilor
  fitosanitare
  ( sectorul fitosanitar); HG nr. 677/2001 privind infiintarea
  Institutului
  de
  Bioresurse Alimentare;
 • Document care sa ateste adresa institutiei publice (laboratorului);
 • Certificat de inregistrare fiscala;
 • Autorizatii de functionare (sanitara-veterinara, sanitara, de
  protectia mediului), eliberate de institutiile abilitate,
  care sa ateste
  ca solicitantul este
  autorizat pentru activitatea pe care o desfasoara, dupa
  caz;
 • Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si
  sociale si Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala
  a Finantelor
  Publice, eliberat
  in conformitate cu OG nr. 75/2001 cu modificarile si
  completarile ulterioare, aprobata prin
  Legea nr. 410/2002;
 • Declaratia pe propria raspundere prin care se confirma
  ca solicitantul nu are obligatii catre banci;
 • sau Graficul de rambursare a datoriilor catre banci
  si document de la banca pentru certificarea respectarii
  graficului de
  rambursare si graficul de reesalonare
  a datoriilor catre bugetul consolidat, daca este
  cazul.

Proiectele din cadrul acestei masuri sunt proiecte publice, ajutorul public
acordat an cadrul acestei masuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru submasura 2 si in functie de veniturile nete obtinute, pentru submasurile
1 si 3.

Gradul de interventie pentru proiecte, in functie de tipul proiectului, este
de 100% contributie publica, din care:

 • 75% contributie Comunitatii (Uniunea Europeana) si
 • 25% cofinantare nationala (Guvernul Romaniei).

Un beneficiar poate solicita finantare SAPARD pentru doua proiecte in cadrul
a doua masuri diferite in limitele maxime mentionate in cadrul fiecarei masuri.

Un proiect realizat prin Programul SAPARD nu poate primi simultan finantare
pentru acelasi proiect si printr-un alt program comunitar (ex: PHARE etc.)

Valoarea totala eligibila a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre 50.000 si 2.000.000 Euro.

Investitiile facute prin proiect trebuie sa se deruleze in maxim 2 ani de
la data semnarii contractelor de finantare in functie de complexitatea proiectelor.
Proiectele publice pot fi amplasate in spatiul urban si rural.

Programul SAPARD nu acorda plati in avans, doar ramburseaza cheltuielile deja
facute, cu exceptia cheltuielilor precizate la paragraful Ajutorul financiar
nerambursabil care poate fi obtinut in cadrul acestei Masuri.

Executia proiectului se efectueaza din surse financiare proprii ale beneficiarului,
pana cand este acordata finantarea SAPARD. Rambursarea se face in RON pe baza
unei cereri de plata, la care se anexeaza documentele justificative (facturi,
contracte, ordine de plata, etc.).

Solicitantii pot sa opteze pentru o singura transa de rambursare sau maxim
3, care acopera intreaga cheltuiala eligibila a proiectului.

Rambursarile sunt facute in termen de maxim 90 de zile de la data inregistrarii
cererii de plata conforme la Biroul Regional.

Termene limita

In functie de regiunea de dezvoltare unde este localizat proiectul, Cererea
de finantare trebuie depusa personal de catre unul din cei doi responsabili
de proiect la Serviciul Implementare Program din cadrul Biroului Regional de
care apartine. Cererea de finantare poate
fi depusa si de catre un imputernicit al reprezentantului legal de proiect,
care va face dovada imputernicirii printr-o procura speciala in original.

Cererile de finantare se depun in sesiuni lunare, intre prima si ultima zi
lucratoare a fiecarei luni, pana la ora 16.00. Orice cerere adusa pentru depunere
dupa termenul limita nu va fi acceptata pentru a fi depusa.

Finantator: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.