S-a lansat un apel de proiecte pentru consolidarea sistemului judiciar

proces.jpg

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa a lansat cererea de proiecte nr. IP 4/2016 (MySMIS POCA/88/1/3) – Sprijin pentru actiunile de consolidare a unui management integrat strategic la nivelul sistemului judiciar si pentru consolidarea capacitatii institutiilor din sistemul judiciar, in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020.

Status: Activ
Depunere pana la: 23.12.2016/28.02.2017
Suma maxima: 135.000.000,00 lei

Obiectiv

Scopul acestei cereri de proiecte este de a sprijini sistemul judiciar pentru introducerea unui sistem de management strategic si operational, integrat la nivelul acestuia si pentru a sprijini consolidarea institutionala a institutiilor din sistemul judiciar. Proiectele ce vor fi finantate sunt in concordanta cu masurile stabilite in Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar si a planului sau de actiuni si indeplinesc conditiile stabilite in acest ghid si sunt proiecte cu acoperire nationala.

Pentru a putea obtine finantare in cadrul acestei cereri de proiecte, propunerile trebuie sa se incadreze in:

Axa prioritara 1 – Administratie publica si sistem judiciar eficiente.
Obiectivul specific 1.3 – Dezvoltarea si implementarea de sisteme standard si instrumente moderne si eficiente de management la nivelul institutiilor din sistemului judiciar.

Rezultatele asteptate ale POCA la care proiectele ce sunt depuse in cadrul acestui apel trebuie sa contribuie sunt urmatoarele:

R1: Sistem de management strategic si operational, integrat, prin care sa fie asigurate deciziile cheie ce privesc administrarea justitiei;

R2: Capacitate institutionala consolidata la nivelul sistemului judiciar pentru cresterea performantei si calitatii la nivel institutional, inclusiv pentru continuarea punerii in aplicare a noilor coduri.

Fiecare propunere de proiect va descrie rezultatele proprii, corespunzatoare obiectivelor propuse.

Toate rezultatele la nivel de proiect trebuie sa contribuie la atingerea cel putin a unui rezultat asteptat de program.

Eligibilitatea solicitantilor si a partenerilor

Solicitantii eligibili sunt:
• Consiliul Superior al Magistraturii;
• Institutul National al Magistraturii;
• Scoala Nationala de Grefieri;
• Inspectia Judiciara;
• Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
• Directia Nationala Anticoruptie;
• Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism;
• Ministerul Justitiei;
• Inalta Curte de Casatie si Justitie;
• Administratia Nationala a Penitenciarelor;
• Autoritatea Nationala pentru Cetatenie;
• Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor;
• Directia Nationala de Probatiune;
• Oficiul National al Registrului Comertului;
• Institutul National de Expertize Criminalistice..

Parteneri eligibili sunt:
• Consiliul Superior al Magistraturii;
• Institutul National al Magistraturii;
• Scoala Nationala de Grefieri;
• Inspectia Judiciara;
• Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
• Directia Nationala Anticoruptie;
• Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism;
• Ministerul Justitiei;
• Inalta Curte de Casatie si Justitie
• Administratia Nationala a Penitenciarelor;
• Autoritatea Nationala pentru Cetatenie;
• Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor;
• Directia Nationala de Probatiune;
• Oficiul National al Registrului Comertului;
• Institutul National de Expertize Criminalistice.
• Instante judecatoresti;
• Parchete;
• Alte institutii publice care au competentele/atributiile necesare si dovedite (conform documentelor de constituire/infiintare/organizare si functionare) in domeniul in care se incadreaza obiectivele proiectului propus.

Selectia partenerului este in competenta exclusiva a solicitantului, in calitate de lider al parteneriatului, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014 – 2020, precum si cu cerintele prezentului ghid si trebuie sa respecte prevederile legislatiei mentionate mai sus.

Solicitantii si partenerii acestora nu vor fi considerati eligibili daca se afla in una din situatiile
prezentate mai jos, dupa caz, in functie de tipul autoritatilor si institutiilor publice:

• reprezentatul legal al solicitantului/partenerului a fost condamnat printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauda, coruptie, participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
• in urma altei proceduri de achizitionare sau in urma unei proceduri de alocare a unei subventii finantate de la bugetul comunitar, reprezentatul legal al solicitantului/partenerului a fost gasit vinovat de incalcarea grava a contractului datorita nerespectarii obligatiilor contractuale;
• reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor a suferit o condamnare printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru delict legat de conduita profesionala.

ATENTIE!
Solicitantii care renunta la obtinerea finantarii in etapa de contractare, beneficiarii care solicita incetarea contractelor de finantare, in mod nejustificat si din motive imputabile exclusiv acestora si/sau partenerilor, precum si beneficiarii carora le sunt reziliate de catre AM contractele de finantare din motive imputabile exclusiv acestora/partenerilor, nu vor mai fi admisi pentru depunerea de cereri de finantare aferente altor cereri de proiecte, pe o perioada de:
• 1 an pentru solicitantii care renunta la obtinerea finantarii in etapa de contractare;
• 2 ani pentru beneficiarii care solicita incetarea contractelor de finantare si beneficiarii carora le sunt reziliate contractele de finantare de catre AM din motive imputabile exclusiv acestora/partenerilor.

Durata proiectului

Durata maxima de implementare a proiectului este de 36 de luni, cu posibilitate de prelungire de pana la maxim 12 luni, pe parcursul implementarii, in cazuri temeinic justificate, si din motive care nu sunt imputabile exclusiv beneficiarului/partenerului/partenerilor, cu acordul prealabil al AM POCA.

Eligibilitatea grupului tinta

Grupul tinta eligibil este format din:
• personal din sistemul judiciar (magistrati, personal asmiliat acestora, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, auditori de justitie, personal din sistemul de probatiune, penitenciar, personal al institutiilor centrale si al structurilor centrale/locale etc.)
• personal din administratia publica cu atributii in legatura cu activitatea sistemului judiciar (ex. politia judiciara, inspectori fiscali, etc.).

Grupul tinta trebuie sa fie relevant pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului depus.

Problemele identificate la nivelul grupului tinta vor fi descrise in sectiunea 12 Justificare a cererii de finantare.
In sectiunea 13 Grup tinta, grupul tinta care beneficiaza direct de activitatile proiectului va fi exprimat numeric.

Finantare

Prezenta cerere de proiecte, din cadrul mecanismului non-competitiv, este cu termen limita de depunere si are o alocare financiara eligibila orientativa de 135.000.000,00 lei.

Valoarea totala a proiectului se compune din:
• valoarea eligibila;
• valoarea neeligibila.

Valoarea eligibila a proiectului se compune din:
• valoarea cheltuielilor eligibile (fara TVA),
• cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila aferenta acestora. Pentru a fi eligibila, cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila, trebuie sa fie aferenta unor cheltuieli eligibile efectuate in cadrul operatiunilor. In vederea stabilirii eligibilitatii taxei pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila, beneficiarul are obligatia completarii anexei, Declaratie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul proiectului propus spre finantare din instrumente structurale.

Valoarea neeligibila a proiectului se compune din:
• valoarea cheltuielilor neeligibile (inclusiv TVA aferenta acestora);
• TVA aferenta cheltuielilor eligibile, pentru toate cazurile in care aceasta este deductibila.

Bugetul proiectului este constituit din urmatoarele elemente:
• Cheltuieli eligibile;
• Cheltuieli neeligibile (altele decat TVA) si TVA aferenta acestora;
• Valoarea TVA neeligibila aferenta cheltuielilor eligibile.TVA deductibila si recuperabila,
conform legii este cheltuiala neeligibila din POCA;;
• Valoarea totala a proiectului.

Sunt eligibile acele cheltuieli care contribuie la atingerea rezultatelor POCA pentru care a fost depus proiectul, respecta dispozitiile regulamentelor comunitare aplicabile si dispozitiile nationale privind eligibilitatea si care se incadreaza in categoriile/subcategoriile de cheltuieli mentionate in tabelul de mai jos:

tabel

tabel1

Cheltuieli neeligibile

Categoriile de cheltuieli neeligibile sunt urmatoarele:
– taxa pe valoarea adaugata deductibila si recuperabila;
– cheltuielile cu achizitia de terenuri cu sau fara constructii, care depasesc limitele prevazute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, si cheltuielile prevazute la art. 69 alin. (3) lit. a) si c);
– cheltuielile prevazute la art. 13 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013;
– achizitia de echipamente si autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
– amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si cheltuieli de arbitraj;
– cheltuielile efectuate peste limitele stabilite in prezentul ghid;
– cheltuielile efectuate in afara Uniunii Europene.

In acest context, partile interesate sunt invitate sa depuna, pana la data de 23 decembrie 2016 fisele de proiect. Fisa de proiect poate fi depusa:

  • prin posta (inclusiv servicii de curierat), cu confirmare de primire, la adresa: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Piata Revolutiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucuresti, cod postal 010086, cu mentionarea cererii de proiecte IP 4/2016 (MySMIS POCA/88/1/3)
  • personal sau prin intermediul unei persoane desemnate la adresa mentionata mai sus.

Pentru cererile de finantare ce deriva din fisele de proiect agreate de AM POCA, termenul de depunere este 28 februarie 2017.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Finantator: FSE
Sursa: AM POCA

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.