Se depun proiectele pentru apelul „Scoala pentru toti”

tineri.jpg

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis apelul de proiecte „Scoala pentru toti”, cu o alocare de 173,2 milioane euro din Programul Operational Capital Uman (POCU). „Scoala pentru toti” este un apel de proiecte care se adreseaza in primul rand copiilor, elevilor, tinerilor si adultilor din programe A doua sansa. Programul cuprinde masuri integrate socio-educationale si vizeaza in acelasi timp familia, scoala si comunitatea. Apelul este deschis tuturor scolilor, dar cele defavorizate au prioritate in evaluare.

Status: INACTIV
Depunere: 16.12.2016
Buget total: 173,2 milioane euro

Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectivele specifice ale programului operational

Axa Prioritara (AP) 6 ”Educatie si competente”.
Prioritatea de Investitii (PI) 10i ”Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare”.

Obiective specifice (OS):
OS 6.2 ”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”.

OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic”.

OS 6.4 ”Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala”.

OS 6.6 „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive”.

ATENTIE!
Un proiect poate include actiuni aferente tuturor obiectivelor specifice sus mentionate, in masura in care solicitantii si partenerii sunt eligibili pentru acestea, dar este obligatoriu sa acopere cel putin actiuni aferente OS 6.2 (minimum activitati pentru prescolari) si OS 6.3. (activitati pentru scolari).

Actiunile sprijinite

Acest apel de proiecte, care permite alaturarea actiunilor din mai multe obiective specifice POCU, porneste de la urmatoarele principii directoare ale Strategiei privind reducerea parasirii timpurii a scolii:

un raspuns integrat – masuri de sprijin pentru reducerea parasirii timpurii a scolii, din diferite sectoare; in plus fata de politicile educationale care promoveaza sisteme de invatamant si rezultate de inalta calitate, sistemul ar trebui sa fie pregatit sa ofere masuri si interventiii armonizate cu politicile sociale si serviciile de sprijin; politici care prevad asistenta sanitara, nutritie si asistenta psiho-sociala; politici de imbunatatire a productivitatii si competentelor fortei de munca si politici pentru tineret, familie si coeziune sociala.

un raspuns educational coordonat si cuprinzator – sunt necesare, din perspectiva politicii educationale, interventii integrate la toate nivelurile de invatamant, direct legate de parasireatimpurii a scolii: educatia timpurie, invatamantul primar, invatamantul secundar inferior si invatamantul secundar superior.

• integrarea bunelor practici identificate:
o leadership-ul adecvat si pozitiv poate avea un impact major asupra implementarii masurilor relevante de prevenire si reducere a parasirii timpurii a scolii, chiar si in scolile cu resurse financiare reduse (de ex: directorii de scoala proactivi, care promoveaza o politica de tip o scoala prietenoasa pentru toti copiii si adultii din comunitate; modele de urmat, precum mediatorii scolari dedicati,inspectorii scolari sau consilierii cu atitudini pozitive au sprijinit cu adevarat
scolile, elevii si familiile in a face fata unor dificultati majore);
o activitatile extracurriculare sunt importante in motivarea elevilor de a frecventa scoala;
o sprijinul comunitatii locale poate asigura depasirea constrangerilor financiare si materiale la nivel de scoala (de exemplu, acolo unde comunitatea a fost implicata de catre directorii de scoala, membrii acesteia au contribuit constant la sprijinirea scolilor in diferite modalitati; la fel in cazul autoritatilor locale care dispun de resurse limitate de sprijinire a infrastructurii scolare, a costurilor de transport etc.);
o bursele scolare si proiectele de grant axate pe prevenirea si reducerea parasirii timpurii a scolii pot fi foarte eficiente;
o implicarea ONG-urilor, angajatorilor si societatii civile poate fi o sursa de inovare si motivatie pentru sistem.

• asigurarea sustenabilitatii pe termen lung a finantarii – sunt necesare: (i) elaborarea de mecanisme de finantare pe termen lung, care sa asigure stabilitate si sustenabilitate financiara, indiferent de durata proiectelor finantate de donatori externi sau din fonduri UE si (ii) consolidarea relatiei cu principalii factori interesati (profesori, inspectori, parinti, elevi, autoritati ale administratiei publice locale, angajatori), pentru a asigura participarea lor la elaborarea si implementarea strategiei propuse. Aceste parteneriate vor fi, de asemenea, fundamentale in asigurarea coerentei si bunei coordonari a tuturor interventiilor care vor fi implementate in sector; mai ales cele implementate de catre actorii non-statali.

Actiunile eligibile sprijinite in cadrul acestui apel sunt structurate pe urmatoarele CATEGORII:
1.3.1. Actiuni cu impact direct asupra FACILITARII ACCESULUI LA EDUCATIE SI PREVENIRII/REDUCERII PARASIRII TIMPURII A SCOLII;
1.3.2. Actiuni destinate IMBUNATATIRII SI DIVERSIFICARII SERVICIILOR EDUCATIONALE OFERITE;
1.3.3. Actiuni destinate DEZVOLTARII CAPACITATII RESURSELOR UMANE din scoli.

ATENTIE!
In contextul acestui apel, sunt declarate eligibile doar proiectele care adreseaza simultan:
1) actiuni din categoria 1.3.1 a) Asigurarea de servicii si programe educationale de calitate destinate prevenirii si reducerii parasirii timpurii a scolii si
2) activitati din cel putin doua categorii de actiuni.

ATENTIE!
Pentru a justifica actiunile propuse, in faza depunerii toate proiectele trebuie sa prezinte o Analiza de nevoi, realizata conform indicatiilor din Anexa 2.

ATENTIE!
Pentru evaluarea eficacitatii interventiilor si a corelarii intre obiectivele specifice POCU, obiectivele specifice ale proiectului, activitatile propuse, rezultatele asteptate, indicatorii estimati si resursele alocate pentru fiecare tip de interventie, este obligatorie completarea schemei din Anexa 11 – Matricea logica a proiectului.

ATENTIE!
Pentru evitarea suprapunerilor si a dublei finantari, persoanele din grupul tinta care beneficiaza de masurile vizate in cadrul acestui apel de proiecte nu vor putea beneficia de aceleasi masuri finantate prin alte apeluri de proiecte in cadrul POCU sau din alte surse de finantare, pe perioada derularii proiectului.

Actiunile sprijinite in cadrul acestui apel reflecta respectarea principiilor privind combaterea discriminarii si a segregarii in educatiei.

Actiunile cu impact direct asupra FACILITARII ACCESULUI LA EDUCATIE SI PREVENIRII/ REDUCERII PARASIRII TIMPURII A SCOLII pot include:
a) Asigurarea de servicii si programe educationale de calitate destinate prevenirii si reducerii parasirii timpurii a scolii (OS 6.2, 6.3 si 6.4). Acestea pot face parte din doua categorii de interventii:

i. Interventii de baza:
• programe de tipul gradinita/scoala prietenoasa/atractiva, scoala comunitatii, activitati de educatie prin metode activ-participative, interactive, centrate pe copil (OS 6.2 si 6.3);
• implementarea alternativelor educationale, inclusiv “Step by step”, pentru scoli defavorizate (OS 6.2, 6.3);
• programe scoala dupa scoala, programe socio-educationale si activitati remediale (OS 6.3);
• programe de tip zone prioritare de educatie, concept educational care prevede acordarea de masuri integrate printr-un mecanism local de punere in comun a resurselor (constituirea echipelor pluridisciplinare) (OS 6.3);
• programe integrate de „a doua sansa”, destinate tinerilor care au abandonat scoala si adultilor care nu si-au finalizat educatia obligatorie, inclusiv programe de formare profesionala, in special in vederea cresterii sanselor de integrare pe piata muncii a absolventilor de invatamant secundar inferior (OS 6.4);
• programe integrate de tip „a doua sansa”, destinate tinerilor cu varsta cuprinsa intre 6-16 ani, care au parasit timpuriu scoala si nu au depasit cu cel putin 4 ani varsta corespunzatoare clasei neabsolvite (OS 6.4);
promovarea de bune practici si dezvoltarea si utilizarea de noi servicii educationale, inclusiv alternative educationale orientate catre dezvoltarea/obtinerea de competente pentru copiii, tinerii si/sau adultii care nu si-au finalizat educatia obligatorie (OS 6.2, 6.3 si 6.4);
• activitati de includere in invatamantul de masa a copiilor cu cerinte educationale speciale si programe de tipul cresa/gradinita/scoala non-restrictiva (cu accent pe incluziunea copiilor cu dizabilitati) (OS 6.2, 6.3 si 6.4);
servicii de informare, mediere scolara, consiliere si orientare educationala si/sau a carierei, pentru copii si parintii acestora si pentru tineri/adulti din programe tip A doua sansa (OS 6.2, 6.3 si 6.4);
• programe de educatie parentala (OS 6.2, 6.3 si 6.4).

ii. Interventii suplimentare (OS 6.2, 6.3 si 6.4):
activitati pregatitoare, educative si de orientare, pentru copiii care urmeaza sa intre intr-un alt ciclu scolar, in vederea sprijinirii tranzitiei scolare a copiilor in momentele critice pentru evitarea riscului educational (copiii de 2 ani care urmeaza sa intre in gradinita, copiii de 5 ani care urmeaza sa intre in clasa pregatitoare, copiii de clasa a patra care urmeaza sa intre in clasa a cincea, copiii de clasa a opta care urmeaza sa intre la liceu) si activitati care sprijina acomodarea copiilor/elevilor in noul ciclu de invatamant;
activitati extra curriculare orientate spre nevoile copilului, dobandirea de competente cheie, inclusiv ateliere/scoli de vara/gradinite estivale, gradinite/scoli de duminica, excursii si tabere scolare cu componenta educationala, sustinerea participarii elevilor la concursuri scolare din calendarul MENCS etc.;
• programe sau activitati de prevenire a parasirii timpurii a scolii prin sport, arta, educatie in aer liber si alte activitati care dezvolta talentele copiilor, spiritul de echipa, creativitatea, abilitatile de leadership etc.;
• programe sau activitati de educatie pentru sanatate, igiena si nutritie sanatoasa;
• programe sau activitati care vizeaza desegregarea scolara, cresterea stimei de sine, educatie interculturala etc.;
programe de mentorat pentru copii si familie;
• orice alt tip de activitate/metoda adaptata la nevoia copilului/tanarului/adultului vulnerabil si care contribuie la prevenirea sau reducerea abandonului scolar.

b) Activitati care faciliteaza accesul la servicii educationale, prin abordarea nevoilor copiilor/tinerilor/adultilor si familiilor lor (OS 6.2, 6.3 si OS 6.4).

Aceste activitati pot include:
i. Sprijin financiar pentru copii, elevi, tineri si/sau adulti din programe de A doua sansa, concretizat in sprijin pentru frecventarea cresei, tichete sociale sau alte tipuri de tichete (inclusiv pentru gradinita, complementare schemelor nationale acoperite deja din alte fonduri), taxe pentru cresa/gradinita cu program prelungit/internat, stimulente pentru participarea la programe de tip A doua sansa etc.

Metodologia de acordare a sprijinului financiar este dezvoltata de catre Solicitant si va respecta liniile directoare cuprinse in Anexa 6 – Linii directoare privind acordarea de sprijin financiar a acestui Ghid.

Atentie!
Sprijinul financiar (acordat in bani sau sub forma de tichete sociale sau alte tipuri de tichete/cupoane) este abordat ca o forma de sustinere a participarii la activitatile educationale, nu ca un scop in sine al proiectului, si poate fi acordat numai daca este direct conditionat de frecventa regulata la cresa/gradinita/scoala sau la programele desfasurate in cadrul activitatilor din categoria 1.3.1. a) si de parcurgerea etapelor din planul educational individualizat (elaborat pentru copii) si/sau din schema personalizata de sprijin (elaborata pentru parinte), dupa caz. In cazul programelor A doua sansa, sprijinul financiar este obligatoriu sa fie conditionat si de rezultatele scolare ale elevilor.

Valoarea financiara bugetata pentru activitati de tipul sprijinului financiar nu poate fi mai mare de 10% din valoarea totala eligibila aprobata pentru proiect.

ii. Sprijin material pentru copii, elevi, tineri si/sau adulti din programe de A doua sansa pentru facilitarea ajungerii acestora la activitatile educationale (ex. prin asigurarea transportului la si de la unitatea de invatamant sau sprijin cu imbracaminte si incaltaminte, produse de igiena etc.) si pentru cresterea calitatii procesului educational (ex. prin asigurarea de rechizite si materiale de invatare pentru copii/elevi; asigurarea de gustari/mese calde/gustari si/sau orice alta forma de sprijin care faciliteaza procesul educational).

iii. Activitati si campanii de identificare, recrutare si inscriere a copiilor la cresa/gradinita/scoala si a tinerilor/adultilor la programe de tip A doua sansa, inclusiv prin colaborare cu asistentii sociali si prin mobilizarea altor servicii locale, caravane, unitati mobile de inscriere, activitati de animare etc.

Actiunile destinate IMBUNATATIRII SI DIVERSIFICARII SERVICIILOR EDUCATIONALE OFERITE pot include:
a) Sprijin pentru asigurarea educatiei de calitate in crese, in gradinite si in scoli (OS 6.2, 6.3 si 6.4), cum ar fi:

i. Activitati care contribuie la cresterea accesului copiilor, familiilor si/sau scolilor la personal de sprijin si auxiliar (ex. consilier scolar, psihopedagog, logoped, mediator scolar, psiholog etc.).

ii. Activitati care faciliteaza colaborarea personalului didactic si de sprijin cu alti profesionisti (asistenti sociali, asistenti medicali comunitari, mediatori sanitari etc.) pentru rezolvarea problemelor care stau in calea accesului copiilor la educatie (ex: clarificarea situatiei privind actele de identitate) si pentru 11 (re)integrarea copilului, tanarului si adultului din afara sistemului si crearea de retele pentru incluziune socio-educationala.

iii. Asigurarea spatiilor si echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activitatilor educationale si cresterea frecventei scolare a copiilor si pentru oferirea de servicii care sa stimuleze ramanerea copiilor cat mai mult timp in unitatea de invatamant sau in alte spatii destinate activitatilor educationale (sali de mese, sali de joaca si miscare, spatiu de dormit etc.), in conditiile si limitele FEDR (vezi pag. 44 din documentul Orientari privind oportunitatile de finantare in cadrul POCU 2014-2020: http://www.fonduriue.ro/images/files/programe/CU/POCU2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf).

iv. Activitati de accesibilizare a invatamantului pentru copii, elevi, tineri si/sau adulti cu dizabilitati prin asigurarea de materiale de invatare adaptate nevoilor acestora, inclusiv accesibilizarea materialelor de predare existente si noi mijloace de invatare pentru copiii/elevii cu cerinte educationale speciale (de exemplu: tehnologii de recunoastere optica Braille, limbajul semnelor, elaborarea de planuri educationale individuale sau de profiluri de invatare si asigurarea de noi terapii cognitive pentru imbunatatirea rezultatelor la invatatura ale elevilor).

b) Dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a procesului educational, cum ar fi:

i. Dezvoltarea de parteneriate intre crese, gradinite, scoli, parinti si comunitate, in scopul asigurarii sustenabilitatii din perspectiva implicarii mai intense a parintilor in educatia copiilor si a implicarii comunitatii locale in dezvoltarea scolii (OS 6.2, 6.3 si 6.4).

ii. Dezvoltarea de parteneriate intre crese, gradinite, scoli publice sau private in scopul transferului de metode de invatare, schimbului de experienta, inclusiv pentru pregatirea tranzitiei copiilor de la un ciclu de invatamant la altul (OS 6.2, 6.3 si 6.4).

iii. Dezvoltarea de parteneriate intre scoli si autoritati locale si/sau angajatori locali, in scopul asigurarii sustenabilitatii din perspectiva institutionala, financiara si/sau a responsabilitatii sociale. (OS 6.3 si 6.4).

c) Desfasurarea de activitati de informare si constientizare locala pentru a promova participarea parentala la ingrijirea si educatia timpurie a copilului (IETC) si importanta acesteia pentru dezvoltarea copiilor, participarea echitabila si deplina a copiilor in invatamantul obligatoriu, nediscriminarea, precum si evenimente destinate promovarii valorilor incluziunii sociale cum ar fi: importanta educatiei, depasirea prejudecatilor, toleranta sociala, religioasa sau etnica, implicarea sociala, responsabilitatea civica; activitati de comunicare care vizeaza schimbarea comportamentelor influentate de normele sociale si care determina atitudini precum discriminarea si stigmatizarea carora trebuie sa le faca fata grupurile vulnerabile si orice alta activitate care contribuie la intarirea rolului scolii in comunitate (OS 6.2, 6.3 si 6.4).

Actiunile destinate DEZVOLTARII CAPACITATII RESURSELOR UMANE DIN SCOLI pot include:

a)  Programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice si personalului de sprijin (OS 6.6.):

i. Dezvoltare de competente transversale in domenii care contribuie la prevenirea/reducerea parasirii timpurii a scolii, precum: educatia parentala si implicarea parintilor, dezvoltarea copilului, prevenirea/reducerea absenteismului si abandonului scolar, scoala atractiva/incluziva (non-discriminare, multiculturalitate, gandire pozitiva, facilitarea invatarii etc.), metode de predare/invatare activ-participative, interactive si centrate pe copil, implicarea comunitatii in viata scolii si alte domenii care raspund nevoii identificate la nivelul scolii/gradinitei/cresei sprijinite in proiect.

Atentie!
Programele de dezvoltare de competente didactice pentru care se acorda credite profesionale transferabile, finalizate prin certificare a competentei didactice, se organizeaza si se defasoara in conditiile prevazute de legislatia specifica in domeniu, conform ariei de competenta si responsabilitate a Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.

Programele de dezvoltare de competente profesionale pentru care nu se acorda credite profesionale transferabile si care nu sunt finalizate prin certificare a competentei didactice pot fi organizate si desfasurate de orice furnizor acreditat de ANC sau de structuri similare internationale.

ii. Activitati de instruire/crestere a capacitatii profesionale a personalului didactic si de sprijin in domenii precum: monitorizarea riscului de parasire timpurie a scolii si facilitarea dialogului scoala-familie-comunitate pentru reducerea acestuia; o mai buna cunoastere si aplicare a legislatiei in vederea respectarii dreptului fiecarui copil la educatie; dezvoltarea gandirii critice, a abilitatilor de comunicare, de leadership, de lucru in echipa si orice alte domenii care raspund nevoii identificate in proiect si contribuie la reducerea/prevenirii parasirii timpurii a scolii.

Atentie!
Activitatile de instruire/crestere a capacitatii profesionale a personalului didactic pot fi realizate de solicitanti/parteneri sau furnizori subcontractati, fara a fi obligatorie acreditarea programului de catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice sau de catre Agentia Nationala a Calificarilor.

Pentru activitatile de instruire/crestere a capacitatii profesionale pentru care nu se acorda certificat sau atestat, solicitantul are obligatia de a prezenta in cererea de finantare mecanismul prin care va monitoriza si evalua eficacitatea interventiei.

Pentru asigurarea calitatii si sustenabilitatii programelor de dezvoltare de competente transversale si a activitatilor de instruire/crestere a capacitatii profesionale personalului didactic si de sprijin, acestea pot include:

Activitati de tipul mentoratului didactic, inclusiv prin crearea/dezvoltarea de retele de mentori la nivel local care sa ofere sprijin continuu personalului din scolile tinta.
• Instrumente de sprijin in scopul asigurarii resurselor materiale necesare punerii in practica si perfectionarii competentelor obtinute in componenta teoretica. Instrumentul de sprijin (sub forma de subventie) este acordat cadrelor didactice pentru materiale didactice, resurse pentru adaptarea curriculara si pentru desfasurarea de proiecte educationale in interiorul si in afara scolii. Metodologia de acordare a instrumentelor de sprijin este dezvoltata de Solicitant si respecta liniile directoare cuprinse in Anexa 7 – Linii directoare pentru elaborarea metodologiei de acordare a instrumentului de sprijin pentru activitatile/stagiile practice a acestui Ghid.

b) Programe de instruire/cresterea a capacitatii profesionale a persoanelor care fac parte din echipele manageriale la nivel de scoala, in domeniul elaborarii, implementarii, monitorizarii si evaluarii strategiilor/planurilor locale de prevenire/reducere a parasirii timpurii a scolii, inclusiv pentru identificarea copiilor in risc de abandon scolar, dezvoltarea si implementarea planurilor educationale individualizate, atragerea de resurse pentru scoala, leadership si orice alt domeniu care contribuie la intarirea capacitatii echipei manageriale de a gestiona absenteismul si abandonul
scolar.

Atentie!
Activitatile destinate dezvoltarii capacitatii resurselor umane din scoli 1.3.3 a) si b) sunt finantate numai daca se desfasoara dupa o programa analitica ce cuprinde atat activitati teoretice cat si activitati practice (activitati didactice sau specifice cu copiii si/sau parintii, pentru cadrele didactice si personalul de sprijin sau teme aplicate pentru persoanele care fac parte din echipele manageriale), care vor fi monitorizate de catre formatori/mentori, pe parcursul derularii acestora.

c) Crearea/dezvoltarea de retele de sprijin profesional intre profesori/profesionisti in educatie, inclusiv activitati de schimb de experienta, cu accent pe sprijin intercolegial acordat celor care isi desfasoara activitatea in scolile tinta etc.

d) Atragerea cadrelor didactice calificate in scolile cu copii cu risc educational, prin activitati menite sa faciliteze motivarea acestora si ramanerea lor in acelasi post mai multi ani, pentru a asigura continuitatea, prin:

i. Acordarea de stimulente pentru performanta (de tip bursa), pentru cadrele didactice care lucreza in scolile defavorizate si participa la programe de dezvoltare de competente transversale. Acordarea stimulentelor financiare se realizeaza in baza unor criterii de performanta stabilite de Solicitant pe baza progresului individual al elevilor si respecta indicatiile din Anexa 8 – Linii directoare pentru elaborarea metodologiei de acordare a stimulentelor pentru performanta pentru cadrele didactice a acestui Ghid.

ii. Acordarea unui pachet de mobilitate profesionala prin acordarea unei subventii care poate acoperi o parte din nevoile de cazare pentru cadrele didactice care se muta intr-o alta localitate decat cea de domiciliu pentru a lucra intr-o scoala tinta sau transport pentru cei care comuta zilnic.

Atentie!
Cadrele didactice care beneficiaza de stimulente pentru mobilitate si performanta au obligatia de a ramane in scoala tinta timp de cel putin 4 semestre consecutive. In caz contrar, acestia se vor obliga sa restituie contravaloarea stimulentelor primite, cu exceptia situatiei in care motivele pentru care nu mai lucreaza in scoala tinta nu le sunt imputabile.

In paralel, scolile in care lucreaza cadrele didactice care beneficiaza de stimulente pentru mobilitate si performanta trebuie sa faca demersuri oficiale catre Inspectoratele Scolare Judetene pentru a solicita stabilitatea pe post a acestora.

Tipuri de solicitanti si parteneri eligibili

Tabelul 3 de mai jos indica tipul de solicitanti si parteneri eligibili la nivelul fiecarui Obiectiv Specific inclus in acest apel de proiecte. Solicitantii, cu exceptia MENCS, inspectoratelor scolare si a unitatilor de invatamant, sunt eligibili DOAR daca cererea de finantare este insotita de un acord de colaborare incheiat intre liderul de parteneriat si unitatea/unitatile de invatamant din care provin grupurile tinta, conform modelului din Anexa 3.

Solicitanti si parteneri eligibili OS 6.2 OS 6.3 OS 6.4 OS 6.6
MENCS si agentii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii
profesionale, inclusiv asigurarea calitatii in invatamântul preuniversitar
Da Da Da Da
Institutii de invatamant (ISCED 0) acreditate, publice sau private, din reteaua scolara nationala Da Nu Nu Da
Institutii de invatamant (ISCED 1-3) acreditate, publice sau private, din reteaua scolara nationala Nu Da Da Da
Furnizorul de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii
alternative, publici si privati (ex. Centre Judetene de Resurse si Asistenta Educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta
Educationala, cabinete logopedice, cabinete de asistenta psihopedagogica etc.)
Da Da Da Da
Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale) Da Da Da Da
Institutii de cult si asociatii religioase Da Da Da Nu
Institutii/agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale Da Da Da Nu
Autoritati publice locale cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar (conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001,
acestea sunt Consiliile Judetene – art. 91 alin (5), pct 1. si Consiliile locale – art. 38, lit n)
Da Da Da Da
Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate Nu Da Da Da
Organizatii neguvernamentale Da Da Da Da
Parteneriatele intre institutiile de mai sus Da Da Da Da

Durata proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni in interiorul carora sunt cuprinse obligatoriu cinci semestre scolare. Proiectele care vor prevedea o perioada de implementare mai mare de 36 luni vor fi respinse.

Grupul tinta al proiectului

In linii generale, grupul tinta al acestui apel este format din copii, elevi, tineri si adulti din programe A doua sansa, parinti si personal didactic sau personal de sprijin, inclusiv mediatori scolari si manageri scolari. Fiecare proiect trebuie sa indeplineasca particularitatile fiecarui obiectiv specific (OS) in cadrul caruiabeneficiaza de sprijin si sa atinga un numar minim de participanti sprijiniti per OS, conform Tabelului 4 de mai jos:

tabel

tabel2

ATENTIE!
In proiectele care se desfasoara in comunitati unde, conform recensamantului sau analizei de nevoi procentul cetatenilor romani apartinand minoritatii rome este de peste 50% din totalul populatiei, este obligatoriu ca procentul copiilor, elevilor, tinerilor si/sau adultilor din programele A doua sansa, de etnie roma, sa reprezinte minimum 75% din grupul tinta.

PUNCTAJ SUPLIMENTAR se acorda proiectelor in care copiii, elevii, tinerii si/sau adultii din programele A doua sansa apartinand minoritatii rome, care beneficiaza de sprijin pentru prevenirea/reducerea parasirii timpurii a scolii, reprezinta:
– minimum 50% din grupul tinta selectat in proiect, daca procentul de romi din comunitatile in care se desfasoara proiectul este peste 20% (conform recensamantului si/sau analizei de nevoi).
– minimum 25% din grupul tinta selectat in proiect, daca procentul de romi din comunitatile in care se desfasoara proiectul este peste 10% (conform recensamantului si/sau analizei de nevoi).

Alocarea financiara stabilita pentru apelul de proiecte

Acest apel de proiecte este lansat in contextul Axei Prioritare 6, PI 10.i, OS 6.2, OS 6.3, OS 6.4 si OS 6.6 din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, cu un bugetul total alocat de 173.200.000 (cofinantarea UE si nationala) iar distributia la nivelul celor doua categorii de regiuni este urmatoarea:

 • pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia), suma totala disponibila este de 154.667.600 euro, din care cofinantarea UE este 131.467.460 de euro (corespunzand unei cofinantari UE de 85%), iar cofinantarea nationala este de 23.200.140 euro (corespunzand unei cofinantari nationale de 15%).
 • pentru regiunea mai dezvoltata (Bucuresti-Ilfov), suma totala disponibila este de 18.532.400 euro, din care cofinantarea UE este de 14.825.920 euro (corespunzand unei cofinantari UE de 80%), iar cofinantarea nationala este de 3.706.480 euro (corespunzand unei cofinantari nationale de 20%).

Selectarea de catre solicitant a regiunii de dezvoltare se va face exclusiv din perspectiva locului de domiciliu sau a resedintei grupului tinta avut in vedere, indiferent de locul de implementare/derulare a activitatilor propuse prin proiect.

Exceptie fac:
a) copiii, elevii, tinerii, adultii, parintii care nu pot dovedi locul de domiciliu din cauza lipsei actelor de identitate, dar care demonstreaza ca apartin de unitatea teritoriala administrativa respectiva, prin declaratie pe propria raspundere a parintelui sau adultului si document emis de unitatea de invatamant sau de autoritatea publica locala.
b) cadrele didactice care nu au domiciliul sau resedinta in aceeasi unitate teritorial administrativa cu locatia/sediul unitatii scolare in care sunt angajate si activeaza.

Valoarea proiectelor; rata de cofinantare

In cadrul acestui apel pot fi finantate urmatoarele tipuri de proiecte:

1) Proiecte simple, care includ cel putin activitati prevazute la punctele 1.3.1. a), din cadrul OS 6.2 (minimum copii prescolari) si OS 6.3, in combinatie cu activitati prevazute la punctul 1.3.2 si/sau la punctul 1.3.3. Valoarea minima a proiectelor simple este de 340.000 de euro, iar valoarea maxima este de 1.450.000 de euro.
2) Proiecte combinate, care includ activitati prevazute la punctele 1.3.1. b), din cadrul OS 6.2 (copii ante prescolari si prescolari), OS 6.3 si OS 6.4, in combinatie cu activitati prevazute la punctul 1.3.2 si/sau la punctul 1.3.3. Valoarea minima a proiectelor simple este de 425.000 de euro, iar valoarea maxima este de 2.100.000 de euro.

Fiecare proiect trebuie sa atinga minimum de indicatori descris in Tabelul 2.

Valoarea totala alocata proiectelor mari este de 123.000.000 de euro din alocarea totala din cadrul acestui apel, iar cea alocata proiectelor mici este de 50.200.000 de euro.

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii septembrie 2016, respectiv 1 EURO = 4,4505 lei.

Cofinantarea nationala (cofinantarea publica si cofinantarea proprie)

Contributia eligibila minima a solicitantului reprezinta procentul din valoarea totala eligibila a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerintelor prevazute in documentul Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (http://www.fonduriue.ro/images/files/programe/CU/POCU 2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf)

Pe parcursul implementarii proiectului, cheltuielile necesare derularii proiectului angajate de Solicitant dar care nu fac parte din cheltuielile declarate eligibile in cadrul acestui apel, vor fi suportate de catre acesta.

Regiunile de dezvoltare vizate de apel

Interventiile eligibile in cadrul acestui apel se adreseaza celor doua categorii de regiuni, inclusiv judetelor cuprinse in regiunea ITI (arealul format din 38 de unitati administrativ teritoriale din cadrul Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii, judetul Tulcea si nordul judetului Constanta), si anume:

 • regiunile mai putin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-
  Muntenia
 • regiunea mai dezvoltata: Bucuresti-Ilfov.

Interventiile ITI pentru care, la nivelul axei prioritare 6, exista alocare financiara separata, vor fi implementate in baza unor apeluri de proiecte dedicate.

Un proiect poate viza interventii in judete din diferite regiuni de dezvoltare, cu conditia ca acestea sa fie din aceeasi categorie de regiune (mai dezvoltata sau mai putin dezvoltata).

ATENTIE
In dezvoltarea cererii de finantare Solicitantul are obligatia de a tine cont de cerintele specifice stabilite pe fiecare categorie de regiune (mai putin dezvoltata, mai dezvoltata) pentru: valoarea minima a grupul tinta din proiect, valoarea maxima a proiectului, inclusiv cofinantarea publica si cofinantarea proprie.

Eligibilitatea solicitantului si a partenerilor
Conditii generale

Sunt considerati eligibili solicitantul si partenerul care indeplinesc cerintele prevazute in documentul Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU 2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf CAPITOLUL 4. ”Reguli generale de eligibilitate”, respectiv subpunctele 4.1.1 (pentru solicitanti) si 4.1.2 (pentru parteneri).

Conditii specifice
Cu exceptia situatiei in care MENCS, inspectoratele scolare sau unitatile de invatamant sunt Solicitanti sau Parteneri, pentru toate interventiile din cadrul acestui apel de proiecte sunt considerate eligibile DOAR cererile de finantare in care unitatile de invatamant in care invata copiii, elevii, tinerii si/sau adultii din grupul tinta sunt incluse in proiect ca partener asociat, prin incheierea de acorduri de colaborare intre solicitant si unitatile de invatamant respective, conform modelului din Anexa 3.

Eligibilitatea proiectului

Conditii generale
Sunt considerate eligibile proiectele care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in documentul Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, 21 CAPITOLUL 4, SUBPUNCTUL 4.2. Eligibilitatea proiectului. http://www.fonduriue.ro/images/files/programe/CU/POCU 2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf

Conditii specifice

Sunt declarate NEELIGIBILE proiectele care:

 • NU cuprind masuri integrate din cel putin doua categorii de actiuni mentionate la pagina 8 din prezentul
  Ghid.
 • NU respecta cerintele specifice de eligibilitate prevazute la punctul 1.3.
 • NU prevad implementarea actiunilor in forma parteneriala ceruta la punctul 1.4.
 • NU respecta durata proiectului prevazuta la punctul 1.5.
 • NU respecta minimum obligatoriu pentru grupul tinta astfel cum este prevazut la punctul 1.6.
 • NU se incadreaza in valoarea maxima eligibila declarata pentru fiecare categorie de regiune, conform
  punctului 1.9.1.
 • NU prevede cofinantarea proprie conform celor prevazute la punctul 1.9.2.

Depunerea proiectelor, prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014, se poate face incepand cu 13 septembrie 2016, ora 15:00 si se incheie in data de 15 noiembrie 2016, ora 16:00.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

Sursa: MFE
Finantator: Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.