1,85 miliarde euro pentru infrastructura feroviara

TRAIN.jpg

S-a deschis sesiunea de depunere de cereri de finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii feroviare.

Status: Inactiv
Depunere: 31.12.2018
Buget:  1,85 miliarde Euro

Proiectele finantate in infrastructura feroviara au ca obiectiv finalizarea coridorului feroviar Rin-Dunare (modernizarea liniei feroviare intre granita cu Ungaria si Constanta), asigurand cresterea mobilitatii pe reteaua feroviara TEN-T centrala, precum si modernizarea, eficientizarea si competitivizarea transportului feroviar.

Pot primi finantare atat proiecte fazate de infrastructura (nefinalizate pana la finalul anului 2015) cat si proiecte noi, prioritizate la finantare conform documentelor sectoriale de planificare strategica.

Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectiv specific

Axa Prioritara 1 (A.P.) Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a transportului cu metroul;
Prioritatea de investitii 7i Sprijinirea unui spatiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investitii in TEN-T.
Obiectivul Specific 1.2 (OS) Cresterea mobilitatii pe reteaua feroviara TEN-T centrala

Axa Prioritara 2 (A.P.) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient.
Prioritatea de investitii 7d Dezvoltarea reabilitarea unor sisteme feroviare complete de inalta calitate si interoperabilitate si promovarea masurilor de reducere a zgomotului.
Obiectivul Specific 2.7 (OS) Promovarea sistemelor de transport sustenabile si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor retelelor majore.

1.1    Actiunile sprijinite si activitati

1.3.1 Actiunile finantabile conform POIM

Prin OS 1.2. sunt vizate urmatoarele tipuri de actiuni:

A1    Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe reteaua TEN-T central (noi si fazate), inclusiv achizitia de material rulant:
A1.1    Proiecte noi de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe reteaua TEN-T centrala;
A1.2    Proiecte fazate de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe reteaua TEN-T centrala.
B1    Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014 – 2020 si post 2020 (dupa caz), corelat cu proritizarea din MPGT.

Prin OS 2.7. sunt vizate urmatoarele tipuri de actiuni:

A2    Proiecte de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport feroviar, cu accent pe dezvoltarea retelei TEN-T (noi si fazate), inclusiv achizitia de material rulant si proiecte de imbunatatire a calitatii serviciilor pe magistralele prioritare:
A2.1    Proiecte noi de modernizare a infrastructurii de transport feroviar ce vizeaza eficientizarea sectorului feroviar pe magistralele prioritare, conform MPGT
A2.2    Proiecte fazate de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport feroviar
B2    Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post 2020 si pentru implementarea pachetului de reforma (dupa caz)

OS 1.2. (finantat din Fondul de Coeziune – FC) promoveaza, cu prioritate, finalizarea coridorului feroviar Rin-Dunare (modernizarea liniei feroviare intre granita cu Ungaria si Constanta), asigurand cresterea mobilitatii pe reteaua feroviara TEN-T centrala, in conformitate cu prioritizarea Master Planul General de Transport (MPGT) al Romaniei.

Principalul rezultat urmarit prin promovarea investitiilor prevazute in cadrul O.S. 1.2 vizeaza indeplinirea cerintelor pentru transportul feroviar prevazute in cadrul Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientarile Uniunii pentru dezvoltarea retelei transeuropene de transport si de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE:

•    Economii de timp in parcurgerea distantelor pe reteaua feroviara redusa, in conditii standard stabilite prin regulamentele europene pentru transportul feroviar.

OS 2.7. (finantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala – FEDR) este orientat pe implementarea pachetului integrat de reforma a sectorului de transport feroviar identificat in cadrul MPGT, in deplina corelare cu obiectivele europene de promovare durabila a modurilor prietenoase de transport, cuprinzand o serie de masuri de reforma si investitii orientate spre eficientizarea, comercializarea si competitivizarea transportului feroviar.

Principalele rezultate urmarite prin promovarea investitiilor prevazute in cadrul OS 2.7. vizeaza indeplinirea cerintelor pentru transportul feroviar prevazute in cadrul Regulamentului UE sus –mentionat, respectiv cresterea atractivitatii transportului feroviar pentru utilizatori prin: servicii optimizate (infrastructura reabilitata care asigura obtinerea de economii de timp coroborata cu un management imbunatatit al operatiunilor pe calea ferata) si conditii de calatorie de calitate (prin servicii competitive si comerciale, mers de tren cu frecventa atractiva materialul rulant modern si gari modernizate):

   Grad ridicat de utilizare a retelei feroviare;
•   Sustenabilitate crescuta a retelei feroviare;
•   Competitivizarea serviciilor de transport de calatori.

Finantarea investitiilor in cadrul OS 1.2. si 2.7. se bazeaza pe o lista predefinita de proiecte noi si fazate  identificate ca prioritare in cadrul MPGT, instrumentul strategic de planificare a interventiilor majore (proiecte si alte actiuni) relevante pentru obiectivele de transport la scara nationala.

1.3.2 Activitati finantabile in cadrul OS 1.2 si 2.7

Operatiunile ce urmeaza a fi dezvoltate in cadrul acestor obiective specifice vor finanta urmatoarele activitati orientative, fara a fi insa limitative:

Activitati finantabile in cadrul OS 1.2
A1    Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe reteaua TEN-T central, inclusiv achizitia de material rulant (noi si fazate)
•    Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reteaua TEN-T centrala;
•    Achizitia sistemului ERTMS aferent infrastructurii feroviare modernizate;
•    Dezvoltarea de terminale intermodale cu impact major asupra valorificarii transportului feroviar pe reteaua TEN-T centrala;
•    Achizitia de material rulant.
Alte activitati / echipamente in afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar in conditiile in care solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare in vederea dezvoltarii infrastructurii feroviare, in conformitate cu OS 1.2.

Activitati finantabile in cadrul OS 1.2
B1    Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post 2020 (dupa caz), si pentru implementarea pachetului de reforma (dupa caz)
•    Elaborarea cererii de finantare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Institutionala, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Studiu de evaluare adecvata etc);
•    Elaborare documentatie/documentatii de atribuire pentru contractele de servicii, lucrari si furnizare;
•    Asistenta din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor, conform Legii nr. 10/1999.

Activitati finantabile in cadrul OS 2.7
A2    Proiecte de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport feroviar, cu accent pe dezvoltarea retelei TEN-T (noi si fazate), inclusiv achizitia de material rulant si proiecte de imbunatatire a calitatii serviciilor pe magistralele prioritare
•    Reabilitarea / Modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reteaua TEN-T;
•    Eficientizarea sectorului feroviar (electrificarea liniilor, eficienta energetica etc.), conform prioritizarii din MPGT, respectiv TEN-T central;
•    Imbunatatirea mersului de tren (frecventa mai mare, mers cadentat);
•    Modernizarea garilor, prioritare fiind cele situate pe reteaua TEN-T centrala (corelat cu prioritizarea MPGT);
•    Eliminarea restrictiilor de viteza cu cost redus (e.g. inlocuirea schimbatoarelor, etc.);
•    Implementarea altor masuri care asigura imbunatatire serviciilor;

B2    Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post 2020 (dupa caz), si pentru implementarea pachetului de reforma (dupa caz)
•    Elaborarea cererii de finantare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Institutionala, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Studiu de evaluare adecvata etc);
•    Elaborare documentatie/documentatii de atribuire pentru contractele de servicii, lucrari si furnizare;
•    Asistenta din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor, conform Legii nr. 10/1999.
•    Imbunatatirea mersului de tren (frecventa mai mare, mers cadentat);
•    Pregatirea de catre ARF/autoritatea responsabila cu realizarea reformei, a licitatiilor pentru contractele de servicii publice (analiza de optiuni, cadrul legislativ, inventarierea si transferul activelor relevante de la CFR Calatori, documentatiile de licitatie, inclusiv contractele de servicii publice, pregatirea sistemului de monitorizare al performantei serviciilor in ARF, etc.);
•    Realizarea unui audit exhaustiv al activelor, costurilor si eficientei operatiorilor CFR SA si CFR Calatori;
•    Identificarea, implementarea si monitorizarea masurilor de reducere a costurilor si eficientizare a activitatilor derulate la nivelul CFR Infrastructura si CFR Calatori;
•    Studii si investitii in eficientizarea calitatii serviciului oferit;
•    Alte studii identificate de MT/ARF/ autoritatea responsabila cu realizarea reformei ca fiind necesare pentru realizarea reformei;
•    Studii de fundamentare a masurilor de reforma propuse.

Alte activitati / echipamente in afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar in conditiile in care solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare in vederea dezvoltarii infrastructurii feroviare, in conformitate cu OS 2.7.

In scopul asigurarii unei identitati vizuale armonioase si pentru respectarea unitara a regulilor privind vizibilitatea, Beneficiarii vor trebui sa aplice cel putin masurile minime obligatorii din cadrul Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 (care poate fi accesat la adresa www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare). Activitatile de comunicare vor fi adaptate din punct de vedere al valorii, frecventei si complexitatii, in functie de specificitatea proiectului gestionat de beneficiar.

In cadrul fiecarui proiect de investitii vor fi finantate activitati cu caracter general:
•    Managementul de proiect;
•    Asistenta pentru management-ul proiectelor, supervizarea lucrarilor etc;
•    Informare si publicitate;
•    Sprijin pentru derularea activitatii UIP.

Tipuri de solicitanti

Solicitantul unic eligibil in cadrul OS 1.2 este administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes european si national, desemnat conform legislatiei in vigoare, cu atributii in dezvoltarea proiectelor de investitii (Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor).
Solicitantii eligibili in cadrul OS 2.7 sunt:
–    Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes national desemnat conform legii;
–    Ministerul Transporturilor si alte categorii relevante de beneficiari;
–    Autoritatea responsabila cu realizarea reformei feroviare (Ministerul Transporturilor-Autoritatea de Reforma Feroviara).

Grupul tinta este reprezentat de intreaga populatie a Romaniei.

Valoarea proiectelor

Prin program sau ghidul solicitantului se propun valori maxime ale proiectelor. Daca valoarea costurilor totale eligibile depaseste 75 milioane euro, proiectul trebuie sa se regaseasca pe lista proiectelor majore din POIM (Tabelul 27). Pentru proiectele fazate, acest prag se aplica la costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu depasesc acest prag sunt proiecte non-majore.

Apelul de proiecte este pe baza de lista de proiecte prioritare sau preidentificate.

Solicitarile se vor primi in perioada 01.06.2016 – 31.12.2018.

AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitarile primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid. Proiectele se depun in MySMIS dupa ce parcurg etapa de pregatire a proiectelor.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

Sursa: MDRAP
Finantator: Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si Guvernul Romaniei

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.